Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 116/07 Ob-27758/07 , Stran 6812
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v okvirni višini 6.898.976 EUR, in sicer: – športne dejavnosti 5.685.969 EUR, od tega a) za dejavnosti vrhunskega športa – programe reprezentanc 2.274.388 EUR, b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programe reprezentanc 2.473.396 EUR, c) za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo 710.746 EUR, od tega: – za projekt športa med vikendi in med počitnicami do 250.000 EUR; – za projekt športa pred in po pouku do 100.000 EUR; – za projekt športa starostnikov do 30.000 EUR; – za ostale programe dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo do 500.000 EUR, d) za druge programe 227.439 EUR, od tega; – za projekt informiranja ljudi o športnorekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem področju do 150.000 EUR; – za projekt promocije športnorekreativnih dejavnosti prek rednih tedenskih oddaj ali rubrik v medijih nacionalnega obsega do 150.000 EUR; – za ostale programe do 20.000 EUR; – raziskovanje in razvoj športa 1.010.839 EUR; – za projekt nakupa tehnologij za izvajanje programov društev prek nacionalnih športnih zvez do 200.000 EUR; – za projekt inovativnih programov do 50.000 EUR; – za projekt športne opreme v enotnih nacionalnih barvah do 100.000 EUR – za ostale programe raziskovanja in razvoja športa do 1.000.000 EUR; – založništvo v športu 202.168 EUR, od tega – za projekt strokovnih knjig o športno-rekreativni vadbi do 50.000 EUR; – za projekt strokovnih priročnikov za starše o športni vadbi in gibalnem razvoju otrok in mladine do 50.000 EUR; – za projekt strokovnih publikacij za otroke in mladostnike o športnem obnašanju, dopingu, higieni, športni prehrani in športni opremi do 50.000 EUR; – za ostale programe založništva v športu do 200.000 EUR. 2. Pogoji in merila sofinanciranja Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa. Prednost pri izboru imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem interesu na področju športa. Med prosilci, ki so že prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri izboru programi tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije. Vrednotenje programov se opravi na podlagi metodologij za posamezna področja, ki točkovno opredeljujejo posamezna merila. Pridobljena sredstva po tem razpisu lahko predstavljajo: – pri športni dejavnosti največ 50% vrednosti dejavnosti, – pri raziskovanju in razvoju športa največ 75% vrednosti programa, – pri založništvu v športu največ 75% stroškov programa. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa dela fundacije, so določeni v pravilniku fundacije. Z izvajalci fundacija sklene pogodbe, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in drugi načini za nadzor nad namensko porabo sredstev. Izvajalci so dolžni uporabljati dodeljena sredstva namensko in smotrno v skladu s posredovano razpisno dokumentacijo in sprejetim sklepom sveta. Če izvedeni program odstopa od kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji vrednotenja in financiranja, za več kot 15% vrednosti, lahko svet v sorazmernem deležu zmanjšanja programa zniža sredstva za program. V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega programa fundacije enostransko spremeni dinamiko sofinanciranih sredstev. 3. Rok in način prijave Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 15. novembra 2007. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v prostorih fundacije. Na ovojnici mora biti napisano sledeče: – naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja), – naslov fundacije (polni naslov prejemnika), – pripis “javni razpis” in – identifikacijska številka, če je obrazec izpolnjen prek spletnih strani fundacije, oziroma področje, na katerem prosilec kandidira. 4. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnih straneh fundacije, obsega: – besedilo javnega razpisa, – pravilnik fundacije, – projekti fundacije, – obrazec FŠO 2008 – D1: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti vrhunskega športa – programov reprezentanc (D1), – obrazec FŠO 2008 – D2: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programov reprezentanc (D2), – obrazec FŠO 2008 – D3: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo (D3), – obrazec FŠO 2008 – D4: prijavni obrazec za programe na področju drugih programov (D4), – obrazec FŠO 2008 – RR: prijavni obrazec za programe na področju raziskovanja in razvoja športa (RR), – obrazec FŠO 2008 – Z: prijavni obrazec za programe na področju založništva v športu (Z), – vzorci pogodb na posameznih področjih sofinanciranja fundacije. 5. Vsebina vloge Vloge morajo vsebovati: – izpolnjen obrazec FŠO 2008 za področje, na katerem kandidira prosilec; – dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem javnem razpisu. Prosilci za sredstva fundacije obrazce izpolnijo prek spletnih strani http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja obrazca prek spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene razpisne obrazce prosilci natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prosilca. Vloge prosilci pošljejo ali dostavijo v skladu s 3. točko razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko prosilci proti plačilu 10 evrov prejmejo tudi na sedežu fundacije v času uradnih ur. 6. Informiranje kandidatov Vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije. Za dodatne informacije lahko kandidati fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov info@fundacijazasport.org oziroma ustno na telefonsko številko 01/236-25-22, v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Marko Kolenc. 7. Postopek obravnave vlog Razpisna komisija fundacije v roku 15 dni po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije in ugotovi, ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija izdela zapisnik, ki ga objavi na spletnih straneh fundacije. Nepravočasno prejete vloge razpisna komisija s sklepom zavrže. Prosilce za sofinanciranje programov, katerih vloge so nepopolne oziroma nerazumljive, razpisna komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če prosilec v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, razpisna komisije s sklepom zavrže vlogo. Popolne vloge vrednotijo stalne strokovne komisije fundacije po metodologijah, ki izhajajo iz meril pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko stalne strokovne komisije od prosilcev zahtevajo dodatne informacije, podatke in neodvisna strokovna mnenja. Če prosilec zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, stalna strokovna komisija pripravi predlog za razdelitev sredstev na osnovi znanih podatkov. Stalne strokovne komisije fundacije pripravijo predloge razdelitve sredstev po posameznih področjih letnega programa do 31. januarja 2008. Na podlagi predlogov stalnih strokovnih komisij svet sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem najkasneje do 28. februarja 2008. Sklep o razdelitvi sredstev javnega razpisa fundacija v roku 8 dni objavi na svojih spletnih straneh in prosilce pisno obvesti o tem. Na sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem je mogoč ugovor v roku 8 dni od prejema obvestila o objavi sklepa o razporeditvi sredstev na spletnih straneh, o katerem je dolžna odločiti komisija za pritožbe v roku 30 dni. Odločitev komisije za pritožbe je dokončna.

AAA Zlata odličnost