Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Ob-27442/07 , Stran 6812
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. 2. Naslov naročnika: Gorenjska c. 46, 1215 Medvode. 3. (a) Vrsta del: Obnova HE Moste – LOT GD 1: gradbena dela. (b) Kraj izvedbe: HE Moste. 4. Datum izvedbe: junij 2008 – september 2010. 5. Predvideni datum zaključka izvedbe 6. 9. 2010. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: od 15. 10. 2007 do 1. 11. 2007, ob delavnikih med 10. in 12. uro. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 200,00 EUR nakazati na TRR: 03106-1002519638 (za razpisno dokumentacijo). (č) Oseba, ki nudi dodatne informacije: Anton Koselj, inž. el., tel. 01/474-93-20 in 041/784-081. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 30. 11. 2007 do 11.30. (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode (vložišče). 6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 30. 11. 2007, ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu podjetja. 7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija v višini 10% vrednosti naročila. 8. Pogoji financiranja in plačila: 90% po ugotovljeni stopnji gotovosti in potrjeni mesečni situaciji, 10% po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti. 9. Datum, do katerega mora veljati ponudba: 31. 1. 2008 in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 12. 2007. 10. Merila za ocenitev ponudb: točkovanje meril 85% ponudbena cena, 15% reference ponudnika. 11. Morebitne druge informacije o naročilu: predvidena pogodbena vrednost je 1.000.000,00 EUR brez DDV-ja. 12. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni. 13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2007.

AAA Zlata odličnost