Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 478-28/2007-2 Ob-27615/07 , Stran 6837
1. Organizator javnega zbiranja ponudb, navedba prodajalca: prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb navedenih parcel je Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič. Namen poziva za javno zbiranje ponudb je prodaja stavbnega zemljišča v okviru ZN PSC Vrtača. 2. Opis predmeta prodaje Prodajajo se naslednja stavbna zemljišča, po izhodiščni ceni 7,67 EUR/m2 brez DDV: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Zemljišče se nahaja v neposredni bližini podjetja ISKRA kondenzatorji d.d. ob državni cesti Ručetna vas – Štrekljevec – Jugorje. Interesenti si lahko ogledajo navedeno lokacijo po zazidalnem načrtu na sedežu Občine Semič oziroma na lokaciji sami. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: kupoprodajna pogodba. 4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup Zainteresirani kupci lahko pridobijo vse informacije in pojasnila o zemljiščih za oblikovanje ponudbe vsak delovni dan od 8. do 14. ure osebno na sedežu Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič ali preko telefona na številko 07/356-53-52 (Tatjana Malnarič). 5. Oblika in pogoji, pod katerimi kupec predloži ponudbo Prijava na javno zbiranje ponudb mora vsebovati: – Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpis iz sodnega registra za pravne osebe. – EMŠO in davčno številko za fizične osebe oziroma matično in davčno številko za pravne osebe. – Višino ponujene cene po m2, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti. – Potrdilo o plačani varščini v višini 10% navedene izhodiščne cene. – Opis dejavnosti in predvideno število zaposlenih. Nepopolne vloge se ne bodo upoštevale. Po prejemu ponudb se bodo s ponudniki lahko izvedla dodatna pogajanja. Varščino v višini 10% navedene izhodiščne cene je potrebno poravnati na podračun Občine Semič 01309-0100015998, sklic 00 72210001-47828-2007, najkasneje do zaključka zbiranja ponudb, s pripisom varščina. Prednost pri izbiri bodo imeli interesenti po naslednjem vrstnem redu: – kdor bo s svojo dejavnostjo omogočil več zaposlitev, – kdor opravlja okolju prijazno dejavnost, – kdor ponudi višjo ceno, – ob enaki ceni načelo vrstnega reda prispelosti ponudbe. 6. Vlaganje prijav Rok za vlaganje prijav je vključno 22. 10. 2007, do 12. ure. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič. Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – Prijava na javno zbiranje ponudb – PSC vrtača«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse ponudbe ponudnikov, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem zbiranju ponudb in bodo pravilno označene. 7. Izbrani interesent javnega zbiranja ponudb mora v roku 15 dni po prejemu obvestila o dodelitvi zemljišča skleniti pogodbo. Vse dajatve v zvezi s pogodbo in vpisom v zemljiško knjigo, plača kupec. Varščina bo kupcu vračunana kot delno plačilo kupnine. Interesentom, ki ne bodo uspeli v javnem zbiranju ponudb, pa se varščina vrne v roku 15 dni po prejemu obvestila, brezobrestno. Interesentu, ki bo izbran, pa bo odstopil od pogodbe oziroma javnega zbiranja ponudb, se varščina ne vrača. 8. Rok za plačilo kupnine je največ osem dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Kupnino je možno poravnati tudi v daljšem obdobju v več obrokih, vendar mora kupec neplačani del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. 9. Omejitve upravljalca v zvezi s postopkom prodaje Kupec mora pričeti z gradnjo najkasneje v roku treh let po sklenitvi pogodbe. Kolikor kupec ne bo pričel z gradnjo v tem roku, je dolžan vrniti prodajalki zemljišče, prodajalka pa mu vrne že plačane zneske kupnine, revalorizirane z indeksom rasti cen na drobno, ki jih objavlja Statistični urad RS, razen varščine, ki zapade v korist prodajalke. V primeru prodaje zemljišča, ki je predmet te pogodbe, si prodajalka izgovori predkupno pravico in zemljišče plačati pod istimi pogoji, kot je bilo prodano. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost