Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4641. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, stran 12579.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in četrtega odstavka 6. člena ter tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo, 60/07) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 27. septembra 2007 sprejel
O D L O K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Nova Gorica določajo merila ter postopek za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrati) ter pogoje in postopek za preklic soglasja.
S tem odlokom se za območje Mestne občine Nova Gorica določajo tudi pogoji in postopek za izdajo posamičnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas ter merila in postopek za določitev obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata.
II. REDNI IN PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS
2. člen
Gostinec oziroma kmet (v nadaljevanju: gostinec) določi svoj redni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata, kot sledi:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 00. in 24. uro,
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 06. in 02. uro naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 06. in 24. uro,
– obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila,
– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 00. in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške kmetije na stanovanjskih območjih, obratovati le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.).
3. člen
Obratovanje izven časa, določenega v prejšnjem členu tega odloka, se šteje za podaljšani obratovalni čas.
III. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
4. člen
Pristojni organ izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času na podlagi naslednjih meril:
– vrsta gostinskega obrata;
– lokacija gostinskega obrata;
– predhodne kršitve Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: zakon) ter Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), ki so bile storjene v gostinskem obratu in za katere je bil s strani pristojne tržne inšpekcije, policije oziroma sodišča izdana pravnomočna odločba ali plačana globa;
– mnenje krajevne skupnosti, v kateri se nahaja gostinski obrat, za katerega se zaproša za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času (v nadaljevanju: mnenje krajevne skupnosti).
5. člen
Za potrebe tega odloka se gostinski obrati delijo na naslednje vrste:
– restavracije;
– gostilne;
– kavarne;
– izletniške kmetije;
– slaščičarne;
– okrepčevalnice;
– bari;
– vinotoči;
– osmice;
– premični objekti (kiosk, stojnica, prireditveni šotor ipd.).
6. člen
Za potrebe tega odloka se glede lokacije gostinski obrati delijo na tiste, ki so v stavbah s stanovanji ter druge gostinske obrate.
7. člen
Glede na merili vrsta in lokacija gostinskega obrata lahko gostinski obrati, ki niso v stavbah s stanovanji, obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:
– restavracije od 06. do 03. ure;
– gostilne od 06. do 03. ure;
– kavarne od 06. do 03. ure;
– izletniške kmetije do od 06. do 03. ure;
– slaščičarne od 06. do 01. ure;
– okrepčevalnice od 06. do 02. ure;
– bari od 06. do 02. ure;
– vinotoči od 06. do 01. ure;
– osmice od 06. do 02. ure.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena lahko gostinski obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, obratujejo v podaljšanem obratovalnem času od 06. do 04. ure.
8. člen
Glede na merili vrsta in lokacija gostinskega obrata lahko gostinski obrati, ki so v stavbah s stanovanji, obratujejo v podaljšanem obratovalnem času od 6. do 24. ure.
9. člen
Zunanje enote gostinskih obratov (gostinski vrtovi, terase, ipd.) lahko obratujejo v enakem podaljšanem obratovalnem času kot gostinski obrat, razen v naslednjih primerih:
– zunanje enote gostinskih obratov, ki se nahajajo v stavbah s stanovanji od 06. do 24. ure;
– zunanje enote gostinskih obratov, ki se nahajajo v stanovanjskih območjih, od 06. do 01. ure oziroma od 06. do 02. ure v poletnem času.
10. člen
Ne glede na določila 7.–9. člena tega odloka obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko-poslovni centri ipd.) ne sme biti določen v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenega na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
IV. POSTOPEK IZDAJE SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
11. člen
Gostinski obrati lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, če za to predhodno pridobijo pisno soglasje občinske uprave Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: pristojni organ), ki odloča o tem na podlagi vloge gostinca ter določil tega odloka.
12. člen
Vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se vloži za vsako koledarsko leto in sicer na enotnem obrazcu, ki je sestavni del Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, v nadaljevanju: pravilnik).
Kolikor se zaproša za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času tudi za enoto gostinskega obrata, ki se nahaja zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, ipd.), se to posebej navede na obrazcu iz prejšnjega odstavka tega člena.
Gostinec, ki prosi za izdajo soglasja za gostinski obrat, ki se nahaja v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) mora prijavi obratovalnega časa priložiti fotokopijo pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
13. člen
Mnenje krajevne skupnosti pridobi pristojni organ.
Krajevna skupnost mora pristojnemu organu izdati mnenje o podaljšanem obratovalnem času najkasneje v roku 8 delovnih dni po prejemu njegove pisne vloge. Mnenje mora biti obrazloženo ter utemeljeno.
Pristojni organ odloči brez mnenja krajevne skupnosti, v kolikor ga le-ta ne izda v roku iz prejšnjega odstavka tega člena.
14. člen
Pristojni organ izda soglasje k podaljšanemu obratovalnem času, če:
– zaprošeni podaljšani obratovalni čas glede na vrsto in lokacijo gostinskega obrata ustreza obratovalnim časom, določenim od 7.–9. člena tega odloka;
– v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanjem obratovalnem času, v gostinskem obratu, za katerega se zaproša za izdajo soglasja, niso bile storjene kršitve iz tretje alinee 4. člena tega odloka;
– prijavi priloži zahtevane dokumente (tretji odstavek 12. člena).
Pristojni organ lahko potrdi oziroma določi obratovalni čas ne glede na mnenje krajevne skupnosti, kolikor ugotovi, da le-to ni obrazloženo ter utemeljeno.
V primeru iz tretjega odstavka 12. člena pristojni organ pri izdaji soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času upošteva tudi pisno soglasje večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
15. člen
Pristojni organ izda soglasje za obdobje do konca koledarskega leta, v katerem je bilo zaprošeno za izdajo soglasja, oziroma do konca naslednjega koledarskega leta, če se za izdajo soglasja zaproša na koncu tekočega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto.
16. člen
Ne glede na določbe 14. člena, lahko pristojni organ v naslednjih primerih izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času le za obdobje treh mesecev:
– če v času odločanja o izdaji soglasja poteka postopek pred pristojnimi organi v zvezi s kršitvami iz tretje alinee 4. člena tega odloka;
– če je bila v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v gostinskem obratu storjena ena kršitev iz tretje alinee 4. člena tega odloka.
17. člen
Pristojni organ izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času tako, da prijavljeni razpored obratovalnega časa potrdi, nato pa potrjen obrazec najkasneje v 15 dneh vrne gostincu, kopijo pa zadrži za svojo evidenco.
Kolikor pristojni organ ne soglaša s prijavljenim obratovalnim časom, s svojo odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas ter hkrati sam določi obratovalni čas.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku petnajstih dni od njene vročitve, pritožba na župana.
18. člen
Pristojni organ enkrat letno pripravi poročilo o izdanih soglasjih za podaljšani obratovalni čas in ga predloži Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica.
V. POGOJI IN POSTOPEK ZA PREKLIC SOGLASJA
19. člen
Kolikor pristojni organ ugotovi, da:
– so bile v gostinskem obratu storjene kršitve iz tretje alinee 4. člena tega odloka,
– je bilo z meritvami hrupa, opravljenih na podlagi zahteve pristojne inšpekcije za okolje, ugotovljeno, da hrup v gostinskem obratu presega vrednosti, določene z veljavnimi predpisi, lahko z odločbo prekliče izdano soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma enote gostinskega obrata zunaj zaprtega prostora (gostinski vrtovi ipd.) v podaljšanem obratovalnem času.
20. člen
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku petnajstih dni od njene vročitve, pritožba na župana.
VI. POGOJI IN POSTOPEK ZA IZDAJO POSAMIČNEGA SOGLASJA
21. člen
Ne glede na že potrjeni obratovalni čas, lahko gostinec zaprosi za izdajo posamičnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas.
Posamično soglasje se izda, kadar se v gostinskemu obratu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja ipd.) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, proslave društev ipd.).
Posamično soglasje se izda na podlagi vloge gostinca, ki mora biti vložena pri pristojnem organu najmanj 8 dni pred pričetkom dogodka iz prejšnjega odstavka tega člena. Vloga se poda na obrazcu, ki ga pripravi pristojni organ.
Pristojni organ lahko iz razlogov iz 19. člena tega odloka posamičnega soglasja ne izda.
Posamično soglasje se izda za točno določen dan oziroma dneve.
VII. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZUNAJ GOSTINSKEGA OBRATA
22. člen
Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih, na smučiščih ter drugih športno-rekreacijskih centrih oziroma točkah, kjer se v času turistične sezone zadržuje večje število obiskovalcev.
Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega obrata na premičnih objektih (kiosk, stojnica, prireditveni šotor, ipd.) oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejena v ta namen.
23. člen
Gostinska dejavnost iz prejšnjega člena se lahko opravlja v naslednjem obratovalnem času:
– v mestnih jedrih: od 10. do 01. ure;
– na kopališčih, smučiščih ter drugih športno-rekreacijskih centrih oziroma točkah, kjer se v času turistične zadržuje večje število obiskovalcev: skladno s časom obratovanja kopališča, smučišča in drugega športno-rekreacijskega centra oziroma točke.
24. člen
Za potrebe tega odloka se kot mestno jedro štejejo območja, ki se nahajajo na mešanih območjih osnovne namenske rabe znotraj poselitvenih območij, ki so kot taka določena v prostorskih sestavinah Dolgoročnega in srednjeročnega prostorskega plana Mestne občine Nova Gorica za obdobje 1986–2000, spremembe in dopolnitve 2003.
25. člen
Vloga za potrditev obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti iz 22. člena tega odloka se poda pri pristojnem organu in sicer najkasneje 30 dni pred pričetkom opravljanje te dejavnosti.
Vloga se poda na obrazcu, ki ga pripravi pristojni organ.
26. člen
Na podlagi vloge iz prejšnjega člena tega odloka pristojni organ izda odločbo, s katero v celoti ali deloma potrdi oziroma zavrne prijavljeni obratovalni čas. Kolikor pristojni organ deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas, lahko s svojo odločbo sam določi obratovalni čas.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je, v roku petnajst dni od njene vročitve, možna pritožba na župana.
27. člen
Pristojni organ lahko iz razlogov iz 19. člena tega odloka izda odločbo, s katero zniža potrjeni obratovalni čas na 22. uro.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je, v roku petnajst dni od njene vročitve, možna pritožba na župana.
VIII. NADZOR
28. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja, v skladu z določbami zakona ter pravilnika, pristojna tržna inšpekcija ter policija.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Gostinci morajo obratovalni čas gostinskih obratov uskladiti z določili tega odloka v roku dveh mesecev od njegove uveljavitve.
30. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporabljata zakon in pravilnik.
Če bi v primeru sprememb določb zakona ali pravilnika postale posamezne določbe tega odloka neskladne z zakonom oziroma pravilnikom, se do spremembe tega odloka uporabljajo neposredno določbe zakona oziroma pravilnika.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o merilih za oblikovanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij (Uradne objave, št. 13/00).
32. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2007
Nova Gorica, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti