Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 352-356/2007/1 Ob-27964/07 , Stran 6824
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Nepremičnine se odprodajajo posamezno po sistemu videno-kupljeno. Javna dražba in javna ponudba se bosta opravili ustno. Najnižji znesek zvišanja izklicne cene je 500 €. 4. Višina varščine Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% od izklicne cene na TRR št. 01100-6300109972 Republika Slovenija – proračun, z navedbo sklicne številke za posamezno stanovanje: – odprodaja nezasedenih stanovanj: 1. stanovanje št. 22 na naslovu Ulica OF 2, Radeče, v izmeri 43,28 m2 – 01100-6300109972 18 31119-7200013-75490807, 2. stanovanje št. 1 na naslovu Slovenska vas 16, Šentrupert, v izmeri 23,05 m2 – 01100-6300109972 18 – 31119-7200013-75490907, 3. stanovanje št. 2 na naslovu Slovenska vas 16, Šentrupert, v izmeri 23,05 m2 – 01100-6300109972 18 31119-7200013-75491007, 4. stanovanje št. 1 na naslovu Gregorčičeva 14, Tolmin, v izmeri 56,94 m2 – 01100-6300109972 18 – 31119-7200013-75491107, 5. stanovanje št. 7 na naslovu Kidričeva 11, Sežana, v izmeri 59,50 m2 – 01100-6300109972 18 31119-7200013-75491207, 6. stanovanje št. 3 na naslovu Pod Kerinom 3a, Pivka, v izmeri 74,71 m2 – 01100-6300109972 18 31119-7200013-75491707, – odprodaja zasedenih stanovanj: 1. stanovanje št. 14 na naslovu Cesta maršala Tita 53b, Jesenice, v izmeri 76,05 m2 – 01100-6300109972 18 31119-7200013-75491307, 2. stanovanje št. 4 na naslovu Hrušica 71g, Jesenice, v izmeri 63,38 m2 – 01100-6300109972 18 31119-7200013-75491407, 3. stanovanje št. 12 na naslovu Hrušica 71g, Jesenice, v izmeri 63,68 m2 – 01100-6300109972 18 31119-7200013-75491507, 4. stanovanje št. 4 na naslovu Robindvor 39, Dravograd, v izmeri 61,97 m2 – 01100-6300109972 18 31119-7200013-75491607. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti. 5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni po opravljeni javni dražbi. Vzorci pogodb bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe ali na ogled pri Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana, Alenka Kožuh, tel. 01/478-18-53. 6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe na TRR Republika Slovenija – proračun, naveden v pogodbi. Vplačana varščina se všteje v kupnino. 7. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine ter vseh stroškov in dajatev, ki bodo določeni v pogodbi. 8. Ogled nepremičnin: razpored ogledov bo objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo. http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe. 9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucija, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.), – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če je oseba pooblaščenec. 10. Udeležba na javni ponudbi: najemniki stanovanj imajo predkupno pravico. 11. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe Javna dražba bo dne 7. 11. 2007 ob 12. uri, javna ponudba bo dne 7. 11. 2007 ob 14. uri, oziroma po končani javni dražbi. Javna dražba in javna ponudba bosta v sejni sobi v 3. nadstropju na naslovu Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana. 12. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.

AAA Zlata odličnost