Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 352-19/2007-16-04 Ob-27620/07 , Stran 6825
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Javni nepremičninski sklad Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel. 03/733-87-00 in faks 03/733-87-40. II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so delno komunalno opremljena in nezazidana stavbna zemljišča, ki jih v naravi predstavljajo: 1. parc. št. 212/2, njiva 5. kat. razred, v izmeri 821 m2; 2. parc. št. 212/3, njiva 5. kat. razred, v izmeri 912 m2; 3. parc. št. 212/4, njiva 5. kat. razred, v izmeri 1.082 m2; 4. parc. št. 212/5, ekst. sadovnjak 4. kat. razred, v izmeri 872 m2 in travnik 5. kat. razred, v izmeri 514 m2; 5. parc. št. 212/6, ekst. sadovnjak 4. kat. razred, v izmeri 419 m2 in travnik 5. kat. razred, v izmeri 599 m2; vse vpisane v z.k. vl. št. 126, k.o. 1039 – Rimske Toplice. Zemljišča so bremen prosta, prodaja pa se jih po načelu »videno – kupljeno«. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Laško, št.: 3501-344/2007, z dne 24. 7. 2007, izhaja, da se zemljišča nahajajo na območju, ki se po Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01 in 98/02) nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o lokacijskem načrtu Belovo (Uradni list RS, št. 122/04), v katerem so navedeni tudi pogoji za izgradnjo objektov v območju individualnih stanovanjskih hiš s pomožnimi objekti. Za omenjeno območje je bil sprejet tudi Odlok o programu opremljanja zemljišča za gradnjo stanovanjskih hiš Belovo (Uradni list RS, št. 33/07), ki predpisuje izhodišča za izdelavo programa opremljanja, obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo ter podlage za odmero komunalnega prispevka. Vsa izhodišča za program opremljenosti zemljišča so podana v občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja Belovo, ki ga je izdelalo podjetje AR projekt d.o.o., Sevnica, pod št. projekta 93/03. III. Izklicna cena: izklicna cena za posamezno nezazidano stavbno zemljišče znaša: 1. parc. št. 212/2, površina 821 m2, izklicna cena 20.639,94 EUR, 2. parc. št. 212/3, površina 912 m2, izklicna cena 22.927,68 EUR, 3. parc. št. 212/4, površina 1.082 m2, izklicna cena 27.201,48 EUR, 4. parc. št. 212/5, površina 1.386 m2, izklicna cena 34.844,04 EUR in 5. parc. št. 212/6, površina 1.018 m2, izklicna cena 25.592,52 EUR. Navedene izklicne cene ne vključujejo 20% DDV, ki ga plača kupec na podlagi izstavljenega računa. IV. Najnižji znesek višanja pri posameznih parcelah znaša: 1. za parc. št. 212/2 1.000,00 EUR, 2. za parc. št. 212/3 1.000,00 EUR, 3. za parc. št. 212/4 1.000,00 EUR, 4. za parc. št. 212/5 1.000,00 EUR in 5. za parc. št. 212/6 1.000,00 EUR. V. Pogoji prodaje: – Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno za posamezno zemljišče. – Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe, v nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Javni nepremičninski sklad Občine Laško pravico zadržati vplačano kavcijo. – Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. – Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. VI. Način in rok plačila kupnine Kupnino za nepremičnine iz točke II bodo kupci poravnali na TRR Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško št.: 01257-3000000192, v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku. Kupci bodo poleg ponujene kupnine dolžni plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist. Kupci so pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja Občini Laško dolžni plačati tudi komunalni prispevek, ki bo odmerjen skladno z določili Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo stanovanjskih hiš Belovo (Uradni list RS, št. 33/07). VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila 6. novembra 2007, v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom: – za nepremičnino pod zap. št. II/1 ob 9. uri, – za nepremičnino pod zap. št. II/2 ob 9.30, – za nepremičnino pod zap. št. II/3 ob 10. uri, – za nepremičnino pod zap. št. II/4 ob 10.30 in – za nepremičnino pod zap. št. II/5 ob 11. uri. Kandidati se bodo morali 10 minut pred začetkom vsake javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. VIII te objave. VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu, – v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, – fizične osebe predložijo izvirnik veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) in davčno številko, – v primeru, če se prijavi samostojni podjetnik predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, – v primerih, ko se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju. Vse listine, razen dokazil o plačilu kavcije, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju. IX. Kavcija: – Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 15% od izklicne cene nepremičnine za katero dražijo (parcele, ki jim je prioriteta za nakup). Kavcijo nakažejo na TRR Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško. Račun je odprt pri UJP Žalec. – Plačana kavcija bo upoštevana tudi v primeru, da kupec z dražbo ne bo uspel pri nakupu parcele, ki mu je prioriteta, ampak bi uspel šele pri kateri drugi parceli. – Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. – Plačana kavcija se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim udeležencem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se kavcija vrne brez obresti v osmih dneh po zaključku javne dražbe. – V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži kavcijo. X. Ostali pogoji javne dražbe: – Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. – Dražbo vodi predsednik Komisije za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Laško in Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši voditelj dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Laško in Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško, ki lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi. XI. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/733-87-12 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si, v zvezi z obračunom in plačilom komunalnega prispevka pa na tel. 03/733-87-16 ali e-naslovu: luka.picej@lasko.si oziroma na tel. 03/733-87-14 ali na e-naslovu: vesna.sgerm@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnin, ki so predmet javne dražbe.

AAA Zlata odličnost