Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4626. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008, stran 12559.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) ter 17., 98. in 101. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 7. redni seji dne 27. septembra 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008 (Uradni list RS, št. 26/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |     S2008|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   3.255.874|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   2.482.824|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |   2.183.717|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |   1.963.516|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje       |    133.643|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in     |     86.558|
|    |storitve               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |    299.107|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |     45.810|
|    |od premoženja            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |     4.298|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni          |     12.728|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |     8.571|
|    |storitev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |    227.700|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |    225.463|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    118.645|
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog    |     8.500|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |     98.318|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |     2.700|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih   |     2.700|
|    |virov                |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |    409.267|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |    409.267|
|    |javnofinančnih institucij      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  |    135.620|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |783 Prejeta sredstva iz EU za    |    135.620|
|    |kohezijsko politiko         |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   3.276.739|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |    650.590|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki      |    206.379|
|    |zaposlenim              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |401 Prisp. delodajalca za soc.    |     30.622|
|    |varnost               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |    394.811|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve             |     18.778|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |    905.042|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije            |     38.962|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom in    |    561.795|
|    |gospodinjstvom            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim org. in  |     88.601|
|    |ustanovam              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |    215.684|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |    987.647|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |    987.647|
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    733.460|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |430 Investicijski transferji     |     16.215|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim |    671.343|
|    |in fizičnim osebam, ki niso     |        |
|    |proračunski uporabniki        |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferji     |     45.902|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.) |    –20.865|
+----------------------------------------------+---------------+
|                       |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |       0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|    |(750+751+752)            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in |       0|
|    |naložb                |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |       0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|    |V.)                 |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|                       |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA             |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |    –20.865|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |       0|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. |     20.865|
|    |– XI.)                |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH          |     20.865|
+----------------------------------------------+---------------+
«
2. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2009 se uporabljata ta odlok in sklep župana.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1772/2007-01/03
Dolenjske Toplice, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost