Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Ob-27639/07 , Stran 6821
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo so naslednje nepremičnine: a) stanovanje na naslovu Center 147, par. št. 177/16, k.o. Črna, 90,58 m2. Izhodiščna cena je 45.031,25 EUR. Stanovanje je zasedeno, zemljiškoknjižno stanje ni urejeno. Predpisane davčne dajatve promet na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu videno kupljeno. 2. Pogoji in pravila javnega razpisa: na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. 3. Oblike in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo za: a) stanovanje na naslovu Center 147, par. št. 177/16, k.o. Črna, 90,58m2. – naziv kupca in njegov naslov; – ponujeno ceno; – program dejavnosti, katere so predvidne na nepremičnini; – način in rok plačila kupnine; – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejše kot 6 mesecev. V primeru, da je kupec katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu. Za sodelovanje na razpisu je potrebno vplačati varščino v višini 10% izklicne cene najnižje ponudbene vrednosti na transakcijski račun št. 01216-0100010176. Kupec je dolžan pogodbo podpisati najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika ter plačati preostanek kupnine v roku 15 dni po izbiri ponudnika. 4. Rok za oddajo ponudbe Rok za predložitev ponudbe pod točko je 25. september 2007, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ponudba za stanovanje«. Ponudba se odda na sedež Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. Pisne ponudbe bo pregledala komisija za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku 15 dni od zaključka dneva za predložitev ponudb. Komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike ali samo tiste, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi ponudniki opravi pogajanja z namenom čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. Prav tako lahko komisija brez kakršne koli odškodninske odgovornosti kadarkoli v okviru razpisnega roka prekine postopek prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla razloge. Obveznost prodajalca da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali kateremu koli ponudniku, je izključena. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Nada Vačun, tel. 02/870-48-16.

AAA Zlata odličnost