Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4627. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2007, stran 12560.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 (ZLS-UPB1), 60/07), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 7. redni seji dne 4. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2007 (Uradni list RS, št. 30/07) se spremeni peti odstavek 3. člena tako, da se glasi:
»Občinski proračun za leto 2007 se določa v naslednjih zneskih (EUR):
+-------------------------------------------+------------------+
|A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|I. Skupaj prihodki             |    12.232.334|
+-------------------------------------------+------------------+
|II. Skupaj odhodki             |    13.154.253|
+-------------------------------------------+------------------+
|III. Proračunski presežek (primanjkljaj)  |     –921.919|
+-------------------------------------------+------------------+
|B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|IV. Prejeta vračila danih posojil in    |      112.946|
|prodaja kapitalskih deležev        |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|V. Dana posojila in povečanje kapitalskih |         0|
|deležev                  |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|VI. Prejeta minus dana posojila in     |      112.946|
|sprememba kapitalskih deležev       |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|C RAČUN FINANCIRANJA            |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|VII. Zadolževanje             |      330.992|
+-------------------------------------------+------------------+
|VIII. Odplačila dolga           |      254.250|
+-------------------------------------------+------------------+
|IX. Sprememba stanja sredstev na računu  |     –732.231|
+-------------------------------------------+------------------+
|X. Neto zadolževanje            |      76.742|
+-------------------------------------------+------------------+
|XI. Stanje sredstev na računih na dan   |      732.231|
|31.12. preteklega leta           |         |
+-------------------------------------------+------------------+
«
2. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 60.000 EUR. Uporablja se za namene opredeljene v 1. in 2. točki prvega odstavka 107. člena Statuta Občine Idrija in v 2. odstavku 49. člena Zakona o javnih financah.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0015/2007
Idrija, dne 4. oktobra 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost