Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4623. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za enoto urejanja VS8/6-5 Selo, stran 12543.

Na podlagi 57. člena ZPNačrt ter v skladu s 7. in 30. členom Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99), je župan Občine Dobrova - Polhov Gradec Lovro Mrak, dne 3. 10. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za enoto urejanja VS8/6-5 Selo
1.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
V naravi območje predstavlja nepozidane travnate površine, v planskih aktih opredeljene kot poselitveno območje, za katerega je potrebno za potrebe realizacije gradbenih posegov, predhodno sprejeti prostorske izvedbene pogoje oziroma usmeritve ter pogoje in omejitve v obliki OPPN. Del območja meji na poplavne površine oziroma poplavne površine segajo nanj zato se predvideva s pozidavo tudi protipoplavna sanacija. Območje predstavlja razširitev obstoječega že poseljenega območja naselja Hruševo, katerega morfološka struktura predstavlja dokaj zračno zazidavo, prosto stoječih objektov, enodružinske stanovanjske hiše novejšega datuma. Ker se v prostoru občine izkazujejo velike potrebe po novih območjih za stanovanjsko pozidavo predvidevamo, da bi se z območjem, ki se ureja, nekoliko pripomoglo k zmanjševanju pritiska na nepozidana kmetijska zemljišča, bolj kontrolirani pozidavi zazidljivih območij in temu primerno vzpostavil boljši standard komunalne in cestne infrastrukture v območjih, ki se na novo poseljujejo in obstoječih poseljenih območjih. Večina komunalne infrastrukture je zadovoljivo dimenzionirane, predvideva pa se potreba po rekonstrukciji cestne infrastrukture, ki se bo ob realizaciji predvidenih posegov bistveno dodatno obremenila.
Postopek priprave se pričenja na pobudo lastnikov zemljišč na predmetnem območju.
2.
Način priprave strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo izdelovalec načrta izdelal v eni varianti. Eventuelne modifikacije ne pomenijo variantne rešitve.
3.
Terminski plan priprave OPPN
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih časovnih okvirih:
Sklep o pripravi OPPN                 14 dni
Priprava osnutka OPPN                 60 dni
Pridobivanje smernic NUP                30 dni
(če odločitev o CPVO                 60 dni)
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN           60 dni
(če okoljsko poročilo 30 dni in revizija       15 dni)
Obvestilo javnosti in javna razgrnitev ter       37 dni
javna obravnava
(javna razgrnitev okoljskega poročila         30 dni)
Priprava predloga OPPN                 45 dni
Pridobivanje mnenj NUP                 30 dni
(opredelitev NUP o vplivih               30dni)
Mnenje in potrdilo MOP o sprejemljivosti        30 dni
vplivov na okolje
(če CPVO                       60 dni)
Sprejem OPPN na občinskem svetu.
4.
Nosilci urejanja prostora
1. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
2. RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Izpostava Ljubljana Prule 27, Ljubljana,
3. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija,d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
4. Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana,
5. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 100 Ljubljana,
6. Snaga javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
7. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana,
8. Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana – cesta,
9. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
10. RS, Ministrstvo za okolje in prostor Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspielerjeva 6 p.p. 2608, Ljubljana,
11. Občina Dobrova - Polhov Gradec, Vladimirja Dolničarja 2,1356 Dobrova,
12. KS Dobrova, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova,
13. VS Selo, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova,
14. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
15. Javna razsvetljava, Litijska 263, Ljubljana,
16. Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva cesta 10, p.p. 1503, Ljubljana,
17. Eventuelni drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
5.
Način financiranja
Sredstva za pripravo OPPN zagotovijo pobudniki izdelave OPPN. Pred pričetkom izdelave OPPN se bo s pobudniki sklenila pogodba o financiranju.
6.
Objava
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Našem časopisu, na svetovnem spletu in se ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
7.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2007-1
Dobrova, dne 3. oktobra 2007
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

AAA Zlata odličnost