Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 430-103/2007/2 Ob-27345/07 , Stran 6801
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: – izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za razvoj romskega naselja, – izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje in prenovo romskega naselja. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na javni razpis se lahko prijavijo občine, na ozemlju katere živi romsko prebivalstvo. Vlogi mora občina predložiti izjavo romskega svetnika o sodelovanju romske skupnosti pri urejanju prijavljenega naselja. Vsaka občina z romskih prebivalstvom lahko na razpisu prijavi ureditev enega romskega naselja. 3. Merila za izbor Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih: – dosedanje aktivnosti občine pri urejanju romske problematike na območju občine (v obdobju zadnjih 5 let šteto od dneva objave javnega razpisa), največ 45 točk, – inovativni pristop pri spodbujanju povezovanja okoliškega in romskega prebivalstva pri iskanju optimalnih rešitev urejanja prijavljenega romskega naselja, največ 25 točk, – participacija Romov pri urejanju obravnavanega romskega naselja, največ 15 točk, – velikost prijavljenega romskega naselja, največ 15 točk. 5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je okvirno 40.000,00 EUR. 6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev in razdelitev sredstev Izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala komisija, ki vodi postopek javnega razpisa. Komisijo imenuje minister za okolje in prostor. Na javnem razpisu bodo izbrane štiri občine, po ena za naslednja območja: Spodnje Posavje, Bela Krajina, Prekmurje in Dolenjska. Najvišji možen znesek sofinanciranja posamezne občine je 10.000,00 EUR. Občina mora v okviru lastne udeležbe in na podlagi drugih virov zagotoviti najmanj 50% udeležbo pri financiranju vseh stroškov, ki se štejejo za priznani stroški sofinanciranja po tem razpisu. 7. Oblika in vsebina vloge Popolna vloga vsebuje: – izpolnjeno prijavo na javni razpis za sofinanciranje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov za urejanje romskih naselij, – izjavo romskega svetnika o sodelovanju romske skupnosti pri urejanju prijavljenega naselja, – izpolnjen vzorec pogodbe, vsaka stran mora prijavitelj parafirati. 8. Predvideno obdobje porabe sredstev: občina mora sprejeti občinski podrobni načrti najkasneje do 10. 10. 2008, sredstva bodo prejemnikom nakazana do konca novembra 2008. 9. Predložitev vlog Vloge se oddajajo osebno ali po pošti. Vloge, ki bodo oddane po pošti, morajo biti oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s povratnico na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – vloga-razpis: Sofinanciranje izdelave občinskih podrobnih načrtov za urejanje romskih naselij«. Na hrbtni strani morata biti napisana naziv in naslov prijavitelja. Rok za predložitev vlog je do vključno 2. 11. 2007. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je na zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je do 14.30 oddana v glavni pisarni Ministrstva za okolje in prostor. S predložitvijo vloge se šteje, da prijavitelj sprejema vse pogoje, merila in ostala določila v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Prispele vloge bodo obravnavane v skladu z določili Pravilnika o izvrševanju proračuna RS. 10. Datum, ura, naslov in prostor odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo potekalo 6. 11. 2007, s pričetkom ob 12.30, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 21, Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. 11. Rok za obvestilo o izidu javnega razpisa: prijavitelji, ki se bodo odzvali na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje 45 dneh od dneva odpiranja. 12. Informacije Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si/ v rubriki Javne objave/Javni razpisi. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko prejemniki dobijo vsak delavnik pri kontaktnih osebah: Valentina Lavrenčič, tel. 01/478-72-14, faks 01/478-70-10, e-pošta: valentina.lavrencic@gov.si in pri Petri Ložar, tel. 01/478-70-59, e-pošta: petra.lozar@gov.si.

AAA Zlata odličnost