Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4670. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije na območju Občine Žalec, stran 12626.

Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 8. seji dne 24. septembra 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije na območju Občine Žalec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, pogoji, merila in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije na območju Občine Žalec.
II. POGOJI ZA DELITEV SREDSTEV
2. člen
Finančna sredstva se zagotavljajo v proračunu Občine Žalec v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine Žalec za posamezno leto. Namenjena so dodeljevanju nepovratnih sredstev in subvencioniranju obrestne mere za kredite pridobljene pri poslovnih bankah.
3. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se v skladu s tem pravilnikom lahko dodelijo za naslednje ukrepe učinkovite rabe energije v skladu z Energetsko zasnovo Občine Žalec:
1. Sofinanciranje projektne dokumentacije za:
– mikrosisteme ogrevanja na lesno biomaso (do pet objektov),
– izrabo bioplina (bioplinska elektrarna, sočasno pridobivanje električne energije in toplote iz bioplina ...),
– izrabo geotermalne energije (potencial geotermalne energije na območju Občine Žalec, posamezna območja in objekti ...),
– izrabo sončne energije (na osnovnih šolah in vtcih, javnih zgradbah, za stanovanjske objekte, za kmetijsko gospodarske objekte ...).
2. Investicije za:
– toplotno izolacijo nebivalnega podstrešja – pohodni ali nepohodni strop proti podstrešju,
– toplotno izolacijo poševne strehe v bivalnem podstrešju – mansardi,
– toplotno izolacijo zunanjih zidov z obnovo fasade,
– zamenjavo stavbnega pohištva – oken in vrat,
– zamenjavo zasteklitve in tesnenje oken,
– zamenjavo energenta z okolju prijaznejšim energentom,
– obnovo ogrevalnega sistema,
– hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov in uvedbo plačila stroškov za ogrevanje po dejanski porabi toplote,
– prehod s trdih in tekočih goriv na vročevodno ali plinovodno omrežje,
– vgradnjo kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso,
– vgradnjo sistemov za izrabo sončne energije (za ogrevanje vode, za ogrevanje stavb, pridobivanje električne energije),
– vgradnjo toplotnih črpalk,
– vgradnjo kakovostnih mehčalcev vode,
– inštalacijo plinske napeljave v avtomobilih.
III. UPRAVIČENCI
4. člen
Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo občani, ki imajo stalno prebivališče v Občini Žalec in:
– so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih, kmetijsko gospodarskih objektov ali osebnih vozil;
– so najemniki stanovanjskih ali kmetijsko gospodarskih objektov, ki imajo z lastnikom objekta sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika objekta k izvedbi predvidenih ukrepov oziroma investicije v sisteme za izrabo obnovljivih virov energije.
5. člen
Splošni pogoji za pridobitev sredstev za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije:
– Objekti, na katerih se izvajajo posegi iz 3. člena tega pravilnika, morajo biti locirani na območju Občine Žalec in namenjeni stanovanjski ali kmetijsko gospodarski rabi.
– Objekti morajo biti zgrajeni v skladu z veljavnim dovoljenjem za gradnjo.
– Posamezni ukrep učinkovite rabe energije mora biti izveden za celoten objekt. Izjema je le zamenjava stavbnega pohištva v večstanovanjskih objektih, kjer se predmetni ukrep lahko izvede v enem stanovanju pod pogojem, da upravnik objekta poda pisno izjavo o ustreznosti izbranega stavbnega pohištva.
– Posamezni ukrep učinkovite rabe energije mora biti izveden do konca koledarskega leta, v katerem je bila dodeljena finančna spodbuda.
– Višina odobrenih finančnih sredstev sme znašati do 50% vrednosti za posamezni ukrep učinkovite rabe energije in izrabo obnovljivega vira energije (vključno z eventualno dodeljeno državno pomočjo) in se nanaša na predvidene ali že izvedeni ukrepe v tekočem koledarskem letu.
IV. POSTOPEK ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV
6. člen
Sklep o razpisu za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije sprejme župan Občine Žalec in se objavi v časopisu, ki ga sofinancira Občina Žalec, in na spletni strani Občine Žalec:
Sklep mora vsebovati:
1. določbe tega pravilnika, na podlagi katerih župan Občine Žalec sprejme sklep,
2. skupni razpisani znesek sredstev,
3. ukrepe učinkovite rabe energije, za katere se dodeljujejo sredstva,
4. merila za dodelitev sredstev,
5. navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
6. pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
7. rok za vložitev vlog,
8. naslov, na katerega se vložijo vloge,
9. navodilo o obvezni vsebini vloge,
10. rok, v katerem bo izdan sklep o dodelitvi sredstev,
11. določbo, da se nepopolne in nepravočasno vložene vloge ne bodo upoštevale,
12. določbo, da se poslana dokumentacija vlagateljem ne bo vračala.
7. člen
Vloga za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije mora obvezno vsebovati:
– ime, priimek in naslov prosilca ter lokacijo (naslov) objekta, na katerem se izvaja poseg,
– ustrezno upravno dovoljenje ali lokacijsko informacijo za izvedbo del, razen za redna in investicijsko vzdrževalna dela v skladu z 2. in 6. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),
– potrdilo o lastništvu objekta ali najemno pogodbo,
– soglasje lastnika, v večstanovanjskih objektih pa soglasje najmanj 51% vseh solastnikov oziroma soglasje upravnika k nameravanemu posegu,
– popis predvidenih del in predračun predvidenih del ali popis že izvedenih del in račun,
– dokazilo o izpolnjevanju tehničnih kriterijev za vgrajene materiale, elemente in naprave. Tehnični kriteriji so določeni na podlagi odredb, uredb, pravilnikov in navodil pristojnih ministrov ali priporočil AURE – Agencije za učinkovito rabo energije RS,
– višino zaprošenih sredstev z navedbo lastnega deleža,
– izjavo, da za predvideni investicijski projekt ni bila dodeljena državna pomoč oziroma, če je bila, kolikšen delež je bil pridobljen iz drugih virov,
– rok zaključitve investicijskega projekta,
– drugo dokumentacijo, ki jo v razpisu zahteva občinska uprava.
8. člen
Vloge za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije obravnava komisija, ki jo imenuje župan.
Sklep o dodelitvi sredstev na predlog komisije izda občinska uprava. Zoper sklep je možna pritožba, ki se v roku 8 dni od prejema sklepa vloži pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi odloči župan v 30 dneh od prejema pritožbe.
9. člen
Odobrena sredstva se nakažejo na račun prosilca, ko prosilec predloži dokazilo o izvedbi del oziroma nabavi materiala ali opreme.
10. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, preverja občinska uprava Občine Žalec.
Prosilec je dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva, revalorizirana z indeksom rasti cen življenjskih stroškov v primeru:
– zamolčanja resničnih dejstev ali posredovanja lažnih podatkov, ki bi vplivali na dodelitev sredstev,
– če se ugotovi, da so sredstva nenamensko porabljena.
11. člen
Strokovna opravila v zvezi z dodeljevanjem sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije opravlja občinska uprava Občine Žalec.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-01-0002/2007
Žalec, dne 24. septembra 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost