Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Ob Šmarski« v Kopru, stran 12633.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Ob Šmarski« v Kopru
Št. 3505-18/2007
Koper, dne 28. septembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi četrtega in petega odstavka 61. člena, petega odstavka 98. člena in prvega odstavka 99. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 27. septembra 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Ob Šmarski« v Kopru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Ob Šmarski« v Kopru (Uradne objave, št. 2/97, 10/04, ter Uradni list RS, št. 9/06), ki jih je izdelalo podjetje Studio Meditearna d.o.o., pod številko 25/07.
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na ureditveno območje, ki je omejeno z mejo, ki poteka: na parcelnih številkah 1856/6, 1857/1, 1857/5 in 1857/6 k.o. Semedela, ki zajema območje med tovarno Tomos in Šmarsko cesto, za območje šolskega centra. Vse parcele so v k.o. Semedela (2606).
(2) Grafično je meja ureditvenega območja prikazana na katastrskem in topografskem načrtu iz 4. člena tega odloka.
3. člen
Predmet spremembe je Območje šolskega centra iz 8. člena Odloka o zazidalnem načrtu »Ob Šmarski« v Kopru (Uradne objave, št. 2/97 in 10/2004, ter Uradni list RS, št. 9/06), ki ohrani območje za šolski center z spremembo lege objektov, etažnosti, pozidanosti ob ohranitvi odmikov ter dostopov.
4. člen
(1) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Ob Šmarski« v Kopru iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje: odlok, obrazložitev odloka ter mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
(3) Grafični del ureditvenega načrta vsebuje:
– prikaz meje ureditvenega območja na NRP M 1:5000,
– pregledna situacija M 1:5000,
– geodetski posnetek M 1:500,
– digitalni katastrski načrt M 1:500,
– ureditvena situacija M 1:500,
– prikaz posega na DKN M 1:500,
– prikaz posega na DOF M 1:2000,
– geodetska zazidalna situacija M 1:500,
– prometna situacija M 1:500,
– zbirna karta komunalnih naprav M 1:500,
– situacija požarnih con M 1:500,
– načrt gradbenih parcel M 1:500.
5. člen
Besedilo odloka o zazidalnem načrtu »Ob Šmarski« v Kopru (Uradne objave, št. 2/97, 10/2004, ter Uradni list RS, št. 9/06) se spremeni in dopolni:
(1) 1. alinea 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
– adaptacije in nadzidave obstoječih objektov, novogradnja, nadomestna gradnja, rekonstrukcija objektov z max. etažnostjo K+P+2.
(2) 2. alinea 8. člena se črta.
(3) Na koncu besedila 8. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
Šolski center obsega tri med seboj povezane objekte, lega posameznih objektov je razvidna iz grafičnih prilog:
Delavnice:
Objekt je max. etažnosti K+P+2, tlorisnih gabaritov 21,60 m x 38,50 m ter višinskih KK= –2,62, KP=+0,00 m in KV= +10,85 m, kjer je kota praga na +1,70 m n.v.
Učilnice (z zakloniščem v delu pritličja):
Objekt je max. etažnosti K+P+2, tlorisnih gabaritov 34,00m x 90,45m ter višinskih KK= –2,62, KP=+0,00 m in KV= +10,85 m, kjer je kota praga na +1,70 m n.v.
Telovadnica:
Objekt je max. etažnosti K+P, tlorisnih gabaritov 52,50 m x 30,00 m ter višinskih KK= –2,36, KP=+0,00 m in KV= +7,40 m, kjer je kota praga na +1,70 m n.v.
(4) Na koncu besedila 17. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
Priključevanje šolskega centra je potrebno ustrezno prometno povezati preko obstoječih cestnih priključkov na lokalno cesto oziroma sistema notranjih cest. Izvedba novih cestnih priključkov ali rekonstrukcije obstoječih cestnih priključkov, ki niso zajeti v projektni dokumentaciji za rekonstrukcijo Šmarske ceste na odseku Tomos-Cimos, na državno cesto GI-11 se ne dovoli.
(5) Na koncu besedila 18. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
Investitorji oziroma upravljalci komunalnih vodov si morajo pridobiti služnostne pravice za vodenje komunalnih vodih v cestnem telesu s posebnimi pogodbami o služnosti.
II. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Ob Šmarski« v Kopru so stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-18/2007
Koper, dne 27. septembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05)
P R O M U L G O IL D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano particolareggiato riferito alla »zona presso la Strada di Šmarje« a Capodistria
N.: 3505-18/2007 K35
Capodistria, 27 settembre 2007
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 61, quarto e quinto comma, dell’articolo 98 e dell’articolo 99, primo comma, della Legge sulla pianificazione territoriale (G. U. della RS, n. 33/07, 58/03 – ZZK-1), in virtù dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale – ZLS-UPB1 (G. U. della RS, n. 100/05 e 21/06 – sentenza della CC) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/01, 29/03, e G. U. della RS, n. 90/05 e 67/06) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 27 settembre 2007 ha accolto il
I L D E C R E T O
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sul piano particolareggiato riferito alla »zona presso la Strada di Šmarje« a Capodistria
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente decreto sono accolte le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato riferito alla »Zona presso la strada di Šmarje« a Capodistria (Bollettino ufficiale n. 2/97 e 10/2004, e la G. U. della RS, n. 9/06), elaborate dall’impresa Studio Meditearna d.o.o., n. 25/07.
Articolo 2
(1) Le modifiche ed integrazioni si riferiscono alla zona d’intervento delimitata dal confine che attraversa i terreni con p.c. n. 1856/6,1857/1,1857/5 e 1857/6, c.c. di Semedella, e comprende l’area tra la fabbrica Tomos e la Strada di Šmarje, dietro l’area del centro scolastico. Tutti i terreni ricadono nel c.c. di Semedella (2606).
(2) Il confine della zona d’intervento è rappresentato sulla mappa catastale e su quella topografica di cui all’articolo 4 del presente decreto.
Articolo 3
L’oggetto delle presenti modifiche è l’Area del centro scolastico di cui all’articolo 8 del decreto sul piano particolareggiato riferito alla »Zona presso la strada di Šmarje« a Capodistria (Bollettino ufficiale n. 2/97 e 10/2004, e la G. U. della RS, n. 9/06) dove vengono apportati cambiamenti al posizionamento dei fabbricati, alle quote di altezza ed all’indice di edificabilità mantenendo inalterati i distacchi e gli accessi.
Articolo 4
(1) Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato riferito alla »Zona presso la Strada di Šmarje« a Capodistria, di cui all’articolo 1 del presente decreto, si compongono di una relazione illustrativa, degli strumenti normativi e degli elaborati grafici.
(2) La relazione illustrativa e gli strumenti normativi comprendono il decreto, la motivazione del medesimo ed i pareri degli enti preposti alla pianificazione territoriale.
(3) Gli elaborati grafici comprendono:
– Rappresentazione dei confini della zona d’intervento su NRP in scala 1:5000,
– Stato di fatto dell’edificato in scala 1:5000,
– Mappa topografica in scala 1:500,
– Mappa catastale digitale in scala 1:500,
– Rappresentazione schematica del piano in scala 1:500,
– Rappresentazione schematica dell’intervento su DKN in scala 1:500,
– Rappresentazione schematica dell’intervento su DOF in scala 1:2000,
– Stato di fatto geodetico dell’edificato in scala 1:500,
– Viabilità in scala 1:500,
– Mappa d’insieme delle infrastrutture a rete in scala 1:500,
– Rappresentazione delle zone incendio in scala 1:500,
– Piano di lottizzazione in scala 1:500.
Articolo 5
Il testo del decreto sul piano particolareggiato riferito alla »Zona presso la strada di Šmarje« a Capodistria (Bollettino ufficiale n. 2/97 e 10/2004, e la G. U. della RS, n. 9/06) è modificato ed integrato come segue:
(1) L’articolo 8, primo alinea, è modificato e recita:
– Restauri e sopraelevazioni dei fabbricati preesistenti, nuove costruzioni, costruzioni sostitutive e ricostruzioni dei fabbricati con un piano interrato e tre piani fuori terra.
(2) Nell’articolo 8 è depennato il secondo alinea.
(3) Nell’articolo 8 è aggiunto un nuovo ultimo comma:
Il centro scolastico è costituito da tre edifici interconnessi il cui posizionamento è rappresentato negli allegati grafici:
Officine: altezza massima – un piano interrato + tre piani fuori terra, dimensioni planimetriche 21,60 m x 38,50 m, quota dello scantinato –2,62, quota del piano terreno +0,00 m e quota dell’estradosso +10,85 m, con la soglia alla quota a +1,70 m s.l.m..
Aule (con il rifugio occupante una parte del piano terreno):
Sono ammessi un piano interrato e tre piani fuori terra per una planimetria di 34,00 m x 90,45 m e la quota dello scantinato –2,62, quota del piano terreno +0,00 m e quota dell’estradosso +10,85 m, con la soglia alla quota a +1,70 m s.l.m..
Palestra:
Sono ammessi un piano interrato + un piano fuori terra per una planimetria di 52,50 m x 30,00 m e la quota dello scantinato –2,36 m, quota del piano terreno +0,00 m e quota dell’estradosso 7,40 m, con la quota della soglia a +1,70 m s.l.m..
(4) Nell’articolo 17 è aggiunto un nuovo comma che recita:
L’accesso al Centro scolastico va realizzato attraverso gli esistenti raccordi sulla strada locale ovvero attraverso il sistema di comunicazioni interne. Non è ammessa la ostruzione di nuovi raccordi stradali sulla strada statale GI – 11, e neppure la ricostruzione di quelli preesistenti e non contemplati dalla documentazione riguardante il rifacimento della Strada di Šmarje, nel tratto Tomos – Cimos.
(5) Nell’articolo 18 è aggiunto un nuovo comma che recita:
I committenti ovvero i gestori delle infrastrutture sono tenuti a costituire, tramite appositi contratti, i diritti di servitù per l’esecuzione delle opere in tubazione poste nel sedime stradale.
II. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 6
Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato riferito alla »Zona presso la Strada di Šmarje« a Capodistria sono disponibili in visione presso l’organo competente dell’amministrazione comunale di Capodistria.
Articolo 7
La vigilanza sull’attuazione del presente decreto sarà affidata alla Sede regionale di Capodistria dell’Ispettorato nazionale all’ambiente e territorio presso il Ministero dell’ambiente e del territorio.
Articolo 8
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-18/2007
Capodistria, 27 settembre 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost