Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Ob-27354/07 , Stran 6835
1. Predmet prodaje je poslovni delež družbe Sončni dom d.o.o., Železnikova ul. 10, 2000 Maribor, v nominalni vrednosti 463.456,98 EUR, kar predstavlja 24,95% v osnovnem kapitalu družbe. 2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: a) ponujeno ceno, b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila kupnine, c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe, d) dokazilo o vplačani varščini. Ponudbe morajo biti brezpogojne. 3. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 25.000,00 EUR. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun družbe D.S.U. d.o.o., št. 02923-0090481255 odprt pri NLB d.d., s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa poslovnega deleža družbe Sončni dom d.o.o.«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru. 5. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o., Dunajska 160, 1001 Ljubljana, p.p. 3261, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža družbe Sončni dom d.o.o. – ne odpiraj«, najpozneje do 19. 10. 2007 do 12. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko tega razpisa nepopolne. 6. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o. ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu www.dsu.si. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 9. do 11. ure na naslovu D.S.U., d.o.o., tel. 01/589-48-81.

AAA Zlata odličnost