Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4653. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Rečica ob Savinji, stran 12588.

Na podlagi 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP), (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 110/02, 2/04) ter 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 10. redni seji dne 27. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Rečica ob Savinji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določata pokopališki red in način opravljanja svečanosti na pokopališču Rečica ob Savinji.
2. člen
Pokopališče je sanitarno komunalni objekt v upravljanju Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: upravljavec pokopališča). Namenjeno je pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.
Praviloma se na pokopališču Rečica ob Savinji pokopavajo umrli iz okoliša Rečice ob Savinji. Izjema so osebe iz tega okoliša, ki so izrazile željo, da bi bile pokopane na drugem pokopališču oziroma tako želijo svojci.
Na pokopališču Rečica ob Savinji se na željo umrlega, izraženo pred njegovo smrtjo, ali na željo svojcev umrlega, lahko pokopljejo tudi osebe, ki nimajo stalnega bivališča v Občini Rečica ob Savinji.
3. člen
V Občini Rečica ob Savinji je urejeno pokopališče na lokaciji pod Olkerjem.
O ustanovitvi novega ali razširitvi in opustitvi obstoječega pokopališča odloča v skladu z razvojnimi usmeritvami in izvedbeno prostorsko dokumentacijo Občinski svet Občine Rečica ob Savinji.
II. PRISTOJNOSTI
4. člen
Občinski svet ima v zvezi z upravljanjem pokopališča naslednje pristojnosti:
– za opravljanje pogrebne dejavnosti lahko pooblasti pravno osebo ali samostojnega podjetnika, ki sta registrirana za opravljanje te dejavnosti. V tem primeru se določbe tega odloka, ki opredeljuje opravljanje pogrebne dejavnosti, nanašajo na pooblaščenega pogodbenega izvajalca teh storitev,
– izdaja splošne akte, s katerimi se ureja opravljanje pogrebnih in pokopaliških storitev v skladu s tem odlokom,
– določa cenik pogrebnih in pokopaliških storitev, pristojbin in višino najemnin za grobove.
5. člen
Upravljavec pokopališča ima naslednje pravice in obveznosti:
– sprejema in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove,
– sklepa najemne pogodbe z najemniki grobov,
– sklepa pogodbe, s katerimi se ureja opravljanje pogrebnih in pokopaliških storitev,
– vodi knjigo pokopov s podatki umrlih, evidenco najemnikov ter plačil najemnine za posamezne grobove ter grobov z vsemi podatki,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
– opozarja kršitelje pokopališkega reda in jih prijavlja pristojnim inšpekcijskim službam.
III. UREDITEV POKOPALIŠČA
6. člen
Območje pokopališča obsega prostor za grobove, mrliško vežico, druge objekte, ki sodijo k pokopališču in parkirišče. Imeti mora prostor za hrambo orodja, urejen prostor za zbiranje in odvoz odpadkov, možno oskrbo z vodo in elektriko in dostop z motornim vozilom. Prostor za grobove mora biti ograjen.
7. člen
Na pokopališču so naslednje vrste grobov:
– enojni,
– dvojni,
– nadstandardni,
– žarni grobovi,
– grobovi padlih v vojni,
– grobišče za skupni pokop,
– prostor za anonimni pokop,
– grobnice,
– prostor za raztros pepela.
V načrtu pokopališča so določene površine, kraj in oblika različnih zvrsti grobov. Gradnja novih grobnic na pokopališču ni dovoljena.
Med grobovi je obvezna, najmanj 0,3m široka pot.
Med vrstami grobov so glavne poti v širini najmanj 0,9m.
8. člen
Mere grobnega prostora za enojni grob: širina od 0,8m do 1,5m. Širina dvojnega groba je nad 1,5m in do največ 2,5m.
Minimalne mere grobne jame: dolžina 2,2m, širina 0,8m in globina 1,8m. Za otroke smejo biti jame ustrezno skrajšane in zožene, vendar najmanj 1,2m globoke. Če je v isti jami predvidenih več zaporednih pokopov, mora biti jama poglobljena tako, da znaša plast zemlje nad krsto najmanj 1,5m.
9. člen
Dosedanji grobni prostori lahko ostanejo v obstoječih merah, do obnove groba.
10. člen
Žare se shranjujejo v žarnih grobovih, v obstoječih grobovih in grobnicah. Globina žarnega groba je najmanj 0,7m, širina do 1m, dolžina pa do 1,2m. Žarni grob se lahko poglobi za 0,3m za nove žare.
11. člen
Po volji umrlega se opravi anonimen pokop.
Anonimni pokopi se opravljajo s pokopom krste ali žare ali z raztrosom pepela na posebnem prostoru pokopališča, ki je za to namenjen.
12. člen
Raztrositev pepela se opravlja na posebno urejenem prostoru pokopališča s skupnim prostorom za polaganje cvetja in prižiganja sveč. Prostor vsebuje napise imen umrlih.
13. člen
V obstoječe grobnice na pokopališču je dovoljeno pokopavati le v krstah iz trdega lesa s kovinskim vložkom ali v kovinskih krstah.
14. člen
Spomeniki, nagrobne ograje, razne zrasti in druga znamenja ne smejo posegati izven meja določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,2m.
Na pokopališču se lahko sadi ali odstranjuje drevje samo z dovoljenjem upravljavca.
15. člen
Ponovni pokop v isti grob je mogoč po poteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša kot 10 let. Če je ta grobna jama predhodno poglobljena, je ponoven pokop v isto jamo možen tudi pred potekom 10 let. Če je grob odprt pred potekom mirovalne dobe, mora nad zadnjo krsto ostati vsaj 0,1m zemlje, zgornja plast zemlje pa mora biti visoka najmanj 1,5m.
Izkopi in prekopi pokojnikov so možni z dovoljenjem pristojnih organov in pod pogoji, ki jih predpisuje zakon.
IV. SKLENITEV NAJEMNE POGODBE
16. člen
Upravljavec pokopališča oddaja prostor za grobove v najem z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki in v skladu s tem odlokom.
Najemna pogodba mora vsebovati:
– subjekte najemnega razmerja,
– čas najema,
– vrsto in zaporedno številko groba,
– določbe o višini najemnine in pogoje plačevanja,
– obveznosti najemnika glede urejanja grobov oziroma prostora za grob in
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe.
17. člen
Prostor za grobove se oddaja v najem za nedoločen čas.
18. člen
Upravljavec pokopališča lahko razveljavi pogodbo v naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora niti v 30 dneh po opominu ne poravna letne najemnine, opredeljene v pogodbi,
– če najemnik kljub posebnemu opozorilu groba ne vzdržuje redno,
– kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.
Neredno vzdrževan grob je tisti, katerega nagrobnik ogroža varnost ljudi oziroma je grob tako zanemarjen, da kvari estetski videz pokopališča.
19. člen
Najemnik lahko odstopi od pogodbe kadarkoli po preteku 10 let od zadnjega pokopa. Odstopi lahko tudi prej, vendar mora za vsako leto do izteka 10 letnega obdobja od zadnjega pokopa plačati upravljavcu polovično letno najemnino.
Najemnik, ki odstopa od najema groba, mora v 30 dneh od pisne odpovedi najema groba, na svoje stroške odstraniti opremo groba. Če tega ne stori, stori to upravljavec na najemnikove stroške, grob oziroma prostor za grob pa odda drugemu. Enako velja za najemnika groba, ki niti v 30 dneh po opominu ne poravna letne najemnine, opredeljene v pogodbi, zaradi česar upravljavec pokopališča pogodbo razveljavi in za najemnika, ki groba tudi po opozorilu ne vzdržuje redno.
Če najemnik groba umre, nasledniki med seboj določijo osebo, na katero se prenese pravica najema groba. Praviloma ima pravico do najema groba tisti, ki je poravnal stroške pokopa. Če nasledniki umrlega groba ne želijo prevzeti, zanje ne veljajo določbe iz prejšnjih dveh odstavkov.
20. člen
Pogrebne storitve, pristojbine in najemnine se zaračunavajo po ceniku, ki ga določi Občinski svet Občine Rečica ob Savinji.
Najemnina se plača enkrat letno, v drugi polovici leta za tekoče leto.
V. PRIPRAVA POKOPA
21 člen
Naročnik pogreba pokop prijavi upravljavcu pokopališča, s katerim se dogovori o mestu pokopa ter o pogrebnih storitvah.
22. člen
Stroške pokopa je dolžan poravnati naročnik pogreba.
Če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravna občina, v kateri je imel umrli stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča, poravna stroške pokopa občina, v kateri je oseba umrla, oziroma občina, v kateri je bila najdena.
Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
VI. NAČIN POKOPA
23. člen
Pokop umrlega se lahko opravi kot zemeljski pokop posmrtnih ostankov umrlega v krsti ali kot položitev žare s pepelom v zemljo ali kot raztros pepela.
Pokop se opravi skladno z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, o pokopu odloči oseba, ki je stalno živela z njim oziroma druga pooblaščena oseba.
24. člen
Na območju Občine Rečica ob Savinji se umrli polagajo na mrtvaški oder praviloma v mrliški vežici. Čuvanje umrlega na domu se dovoli izjemoma, na izrecno željo umrlega oziroma njegovih svojcev.
25. člen
Pokopi so lahko vsaki dan. Upravljalec pokopališča lahko določi čas, v katerem so na pokopališču pogrebi.
26. člen
V času čuvanja pokojnika v mrliški vežici je le-ta odprta praviloma med 7. in 23. uro.
VII. POGREBNE SVEČANOSTI
27. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima pietetni značaj. Organizira se skladno z voljo naročnika pogreba oziroma najbližjega sorodnika umrlega.
Pogrebne svečanosti se lahko udeleži vsakdo in je dolžan upoštevati pravila dostojanstva in spoštovanja do umrlega. Po volji umrlega ali na zahtevo svojcev je lahko umrli pokopan v ožjem družinskem krogu.
28. člen
Pogreb se organizira kot:
– slovo od umrlega kot verski obred;
– slovo od umrlega kot civilni obred;
– tihi pokop (pokop v družinskem krogu);
– anonimni pokop.
Pogrebna svečanost se odvija na krajevno običajen način.
Za pogreb umrlih, ki so imeli zadnje stalno bivališče v Občini Rečica, krije stroške zastavonoše in govornika Občina Rečica ob Savinji, za ostale pa se na željo naročnika pogreba te storitve nudijo proti plačilu po veljavnem ceniku.
29. člen
Najkasneje dve uri po končani pogrebni svečanosti mora izvajalec pogreba (pokopališka služba) grob zasuti. Z delom sme pričeti, ko večina udeležencev zapusti grob.
VIII. VZDRŽEVANJE UREJENOSTI, REDA IN ČISTOČE TER MIRU NA POKOPALIŠČU
30. člen
V območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih,
– odlaganje smeti in odpadkov, nastalih na pokopališču, izven za to določenega prostora,
– odlaganje smeti in odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, na prostor za odpadke v sklopu pokopališča,
– odlaganje spomenikov in okvirov grobov,
– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov,
– trganje cvetja in zelenja na grobovih,
– odtujevanje materiala in predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in objektov,
– razmetavanje sveč, svetilk, vencev, cvetja in drugih predmetov,
– vodenje živali na pokopališki prostor in v objekte v območju pokopališča,
– poškodovanje grobov ali objektov v območju pokopališča,
– uporaba prevoznih sredstev (razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil) brez dovoljenja upravljavca,
– nameščanje reklamnih sporočil in obvestil na objekte in naprave pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.
31. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi.
Če je grob tako zanemarjen, da ogroža varnost ljudi ali sosednjih grobov ali da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen. Upravljalec je v tem primeru dolžan najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, ki ne more biti daljši od 90 dni.
32. člen
Brez dovoljenja upravljavca na pokopališču ni dovoljeno opravljati prevozov, zidarskih, kamnoseških, kovinostrugarskih in drugih del. Pri obnovi grobov in spomenikov mora biti dosežen predhodni dogovor z upravljavcem pokopališča, ki izda ustrezno soglasje. Soglasje vsebuje določbe glede osnovnih mer grobnega in medgrobnega prostora ter načina in roka izvedbe del.
33. člen
Upravljavec pokopališča zagotavlja redno tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav v območju pokopališča.
V zimskem času upravljavec redno čisti sneg na glavnih poteh pokopališča, pred pogrebom pa očisti tudi stranske poti ob grobu.
IX. FINANCIRANJE
34. člen
Dejavnost ter urejanje pokopališč se financirajo iz naslednjih virov:
– prihodki od plačanih storitev,
– najemnine za grobove in za uporabo mrliške vežice,
– sredstva iz proračuna za vzdrževanje objektov skupne komunalne rabe,
– dotacije in donacije,
– drugi viri.
X. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
Z globo 500 EUR se kaznuje pravna oseba, 100 EUR pa posameznik, če krši določila iz 29. in 32. člena tega odloka.
36. člen
Z globo 100 EUR se kaznuje fizična oseba, če krši določila 30. člena tega odloka. Enako se kaznuje najemnik, ki pušča grob zanemarjen tudi po preteku roka iz drugega odstavka 31. člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Upravljavec pokopališča mora v 3 mesecih od uveljavitve tega odloka urediti pogodbena razmerja z najemniki grobov.
38. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska uprava Občine Rečica ob Savinji, ostali nadzor pa skladno s predpisi pristojne inšpekcijske službe.
39. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
En izvod odloka se objavi na razglasni deski pokopališča.
Št. 007-0002/2007-16
Rečica ob Savinji, dne 27. septembra 2007
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vinko Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost