Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Ob-27651/07 , Stran 6835
1. Predmet prodaje so 3 specialna blindirana vozila, ki se jih prodaja v kompletu: – specialno vozilo MB Sprinter, tip vozila: MB 308D, odjavljeno dne 9. 1. 2007, datum nakupa: 8. 12. 1996, št. šasije: WDB9033611P538534, moč motorja: 58 KW, prostornina: 2.298 ccm, prevoženo: 277.000 km; – specialno vozilo MB Sprinter, tip vozila: MB 312D CS-BL, reg. številka: LJ L8-42M, odjavljeno dne 16. 4. 2007, datum nakupa: 14. 1. 1999, št. šasije: WDB9034611P902419, moč motorja: 90 KW, prostornina: 2874 ccm, prevoženo: 274.000 km; – specialno vozilo Mercedes, tip vozila: MB 310D, odjavljeno dne 22. 12. 2006, datum nakupa: 29. 12. 1994, št. šasije: WDB6024661P292854, moč motorja: 70 KW, prostornina: 2874 ccm, prevoženo: 134.000 km; 2. Izhodiščna cena brez DDV je 5.500,00 EUR. 3. Ogled vozil je možen v sredo, 17. 10. 2007 med 10. in 13. uro, na lokaciji Avtocestne baze Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana, po predhodni najavi pri Dušanu Jerebu, tel. 01/518-84-18 ali 041/696-973. 4. Način odprodaje: vozila se odproda po sistemu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. 5. Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno za vozila, bo strokovna komisija pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom. 6. Ponujene cene se zaokrožijo na 20 EUR. 7. Če najuspešnejši ponudnik v roku 8 dni od pisnega poziva za podpis pogodbe, iz razlogov na njegovi strani, le-te ne bo podpisal, bo DARS d.d. k podpisu pogodbe pozval drugega najuspešnejšega ponudnika. Če tudi ta v roku 8 dni od pisnega poziva, iz razlogov na njegovi strani, ne bo podpisal pogodbe, bo DARS d.d. k podpisu pogodbe pozval naslednjega najuspešnejšega ponudnika itd.. 8. Uspešni ponudnik plača pogodbeni znesek najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil takoj po uveljavitvi pogodbe. 9. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, vozila prevzel najkasneje v roku 10 dni po plačilu. Po predhodnem dogovoru o datumu in uri prevzema bo kupljena vozila skupaj z dokumenti prevzel na lokaciji Avtocestne baze Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana. 10. Ponudba mora vsebovati: – izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba za nakup 3 specialnih blindiranih vozil«, – izpolnjena in potrjena »Izjava ponudnika«. 11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski obliki na podlagi zahteve, poslane na naslov: prodaja@dars.si ali na faks 01/300-99-33. 12. Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 22. 10. 2007 do 12. ure v pisni obliki. Ponudnik mora ponudbo poslati v zaprti ovojnici naslovljeno na naslednji način: DARS d.d., izpostava Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, »Ponudba za nakup 3 specialnih blindiranih vozil« – ne odpiraj. V levem zgornjem kotu ponudnik označi svoje ime/naziv in naslov. 13. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni v 5 dneh od zaključka zbiranja ponudb. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane. 14. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87.

AAA Zlata odličnost