Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Ob-27754/07 , Stran 6838
1. Ustanovitelj stavbne pravice: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina 2. Namen, predmet zbiranja ponudb, opis nepremičnin in obseg ter način izvrševanja stavbne pravice Namen javnega zbiranja ponudb je ustanovitev stavbne pravice na delih zemljišč: parc. št. 1435/2, 1435/1, 1432, 1431, 1429, 1428/2, 1428/3 in 1428/1, vse k.o. Šturje, ki so po veljavnem prostorskem planu Občine Ajdovščina opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišča, v skupni izmeri 5.600 m2, in sicer za namen izgradnje doma za starejše, v katerem se bo opravljala koncesija za izvajanje institucionalnega varstva starejših skladno z razpisom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (Uradni list RS, št. 70/07). V sklopu doma za starejše se lahko del – največ 15% vseh prostorov, nameni za potrebe dobrodelnih dejavnosti. Ponudniki se morajo zavezati tudi, da bodo v domu za starejše občane, ki bo zgrajen na podlagi te stavbne pravice, ves čas obratovanja doma, zagotavljali najmanj 30 mest za občane Občine Ajdovščina. Skica delov naštetih nepremičnin, na katerih se podeljuje stavbna pravica je priloga sklepa občinskega sveta št. 35024-179/2007 in je na ogled na oglasni deski na Občini Ajdovščina. Nadomestilo za stavbno pravico se bo obračunavalo enkrat mesečno; v začetku vsakega novega leta se bo mesečna vrednost nadomestila za tekoče leto uskladila s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin preteklega leta. Ob prenehanju stavbne pravice bo Občina Ajdovščina izbranemu ponudniku stavbne pravice plačala nadomestilo v višini polovice povečanja tržne vrednosti opisanih delov nepremičnin. Povečanje tržne vrednosti opisanih delov nepremičnin, ki se določi na način, da se primerja tržna vrednost delov nepremičnin brez stavbe v času prenehanja stavbne pravice in tržna vrednost nepremičnin skupaj s stavbo, prav tako v času prenehanja stavbne pravice, bo ocenil sodni cenilec, ki ga bosta izbrali stranki sporazumno. Stavbna pravica se podeli za določen čas 40 let, z možnostjo podaljšanja za 40 let. Občina Ajdovščina ima pravico zahtevati predčasno prenehanje stavbne pravice, če bo izbrani ponudnik stavbo pravico izvrševal preko ali v nasprotju z razpisanim namenom ali če trikrat zaporedoma ne bo plačal nadomestila za stavbno pravico. Komunalni prispevek ni predmet te stavbne pravice in ga je izbrani ponudnik dolžan plačati pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 3. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe Najmanjša ponudbena vrednost nadomestila za stavbno pravico iz prejšnje točke v letu 2007 znaša 585 € mesečno (brez DDV). Prispele ponudbe se bodo vrednotile po kriteriju ponudbene mesečne vrednosti nadomestila za stavbno pravico za leto 2007. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo poleg izpolnjevanja pogojev ponudbe Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ponudbeno mesečno vrednost nadomestila za stavbno pravico za leto 2007, vendar najmanj v višini najmanjše ponudbene vrednosti. Način letnega usklajevanja ponujenega mesečnega nadomestila za stavbno pravico je določen v drugem odstavku prejšnje točke. Uspeli ponudnik bo poleg mesečne vrednosti nadomestila za stavbno pravico plačeval tudi DDV. 4. Drugi pogoji: a) Nepremičnine, na katerih delih se ustanavlja stavbna pravica, so brez vidnih znamenj na terenu, in si jih izbrani ponudnik, v primeru, da želi natančno določiti potek mej v naravi, postavi na lastne stroške. b) Pri javni ponudbi za ustanovitev stavbne pravice iz tega razpisa lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. c) Ponudniki morajo v roku za oddajo ponudbe za razpis plačati varščino v višini treh najmanjših mesečnih ponudbenih vrednosti nadomestila za stavbno pravico (1.755,00 €) na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v prve tri mesečne obveznosti plačila nadomestila za stavbno pravico, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. d) Obveznost Občine Ajdovščina, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo mesečno vrednost nadomestila za stavbno pravico za leto 2007, je izključena. Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. O odločitvi bodo ponudniki obveščeni do 30. 10. 2007. e) Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice najkasneje v 5 dneh po prejemu obvestila, da je najugodnejši ponudnik, sicer se šteje, da je odstopil od svoje ponudbe, pri čemer pa vplačana varščina zapade v korist Občine Ajdovščina. f) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med ustanoviteljem in prevzemnikom stavbne pravice, se opredelijo v pogodbi. 5. Ponudba Ponudba mora vsebovati: – predmet stavbne pravice; – ponudbeno mesečno vrednost nadomestila za stavbno pravico (brez DDV) za leto 2007; – potrdilo o vplačani varščini; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne osebe; – izjavo, da se strinja in prevzema zaveze ter pogoje iz javne ponudbe. 6. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe morajo ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za ustanovitev stavbne pravice »Dom starejših občanov«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do ponedeljka 29. 10. 2007 do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 7. Informacije: ogled zemljišč je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v torek 23. 10. 2007 od 10. do 11. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-14, kontaktna oseba Katarina Ambrožič.

AAA Zlata odličnost