Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Ob-27353/07 , Stran 6834
1. Predmet prodaje je 373.230 navadnih imenskih delnic družbe v lasti D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o. in 59.423 navadnih imenskih delnic družbe v lasti Kapitalske družbe d.d. Ponudba se mora nanašati na odkup vseh ponujenih delnic delniške družbe. 2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: a) ponujeno ceno, ki mora biti izražena s točno določenim zneskom v EUR. Le-ta ne sme biti nižja od 1,60 EUR po delnici, b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila kupnine, c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe, d) dokazilo o vplačani varščini. Ponudbe morajo biti brezpogojne. 3. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 70.000,00 EUR. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun družbe D.S.U. d.o.o., št. 02923-0090481255 odprt pri NLB d.d., s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic družbe TVT Maribor d.d.. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru. 5. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o., Dunajska 160, 1001 Ljubljana, p.p. 3261, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe TVT Maribor d.d. – ne odpiraj«, najpozneje do 19. 10. 2007 do 12. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko tega razpisa nepopolne. 6. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o. in Kapitalska družba d.d. nista zavezani skleniti pogodbe o prodaji delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu: www.dsu.si. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 9. do 11. ure na naslovu D.S.U., d.o.o., tel. 01/589-48-81.

AAA Zlata odličnost