Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 466-68/2004-28 Ob-27767/07 , Stran 6834
Predmet prodaje: Zemljišče parc. št. 1326/7, neplodno v izmeri 300 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni pri vl. št. 516, k.o. Rihtarovci, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste. Izklicna cena: izklicna cena za zemljišče parc. št. 1326/7, neplodno v izmeri 300 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni pri vl. št. 516, k.o. Rihtarovci, ki je predmet javne prodaje, znaša 2.600,00 EUR. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina pogodbe. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na zemljišču. Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: Način plačila: virmansko. Številka računa: 01100-6300109972. Sklicna številka: 00 2415 420600. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne ponudbe. Pisna ponudba mora vsebovati: – firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov ponudnika, – navedbo cene, ki jo ponuja za odkup, ki ne sme biti nižja od izklicne cene, – kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdilo o državljanstvu države članice EU za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo št. osebnega računa za primer vračila varščine, – davčna, matična in telefonska številka. Drugi pogoji: – zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, – izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo, – če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana, – davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec, – predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec, – merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča vsak delovni dan od dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu RS, do izteka roka za oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi sta Maruša Klopčič in Bojana Borič, tel. 01/478-80-14. Ogled nepremične: ogled zemljišča, ki je predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan od dneva objave javne ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer na lokaciji zemljišča, po predhodnem dogovoru z Marušo Klopčič ali Bojano Borič. Rok za predložitev ponudb Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 13. 11. 2007 do 12. ure. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole-Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče, soba 21/1, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo samo pisne ponudbe, ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke, najkasneje do 13. 11. 2007 do 12. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom »Javna ponudba – zemljišče – zadeva št. 466-68/2004 – Ne odpiraj!«. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev ponudb. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 13. 11. 2007, ob 14. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba 320. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka.

AAA Zlata odličnost