Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 122-1/06 Ob-27347/07 , Stran 6815
1. Koncedent: Občina Dobrepolje. 2. Predmet koncesije: socialno varstvena storitev pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu. Opis storitve in uporabniki storitve: gospodinjska pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov v skladu s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Storitev se izvaja osem ur dnevno, pet dni v tednu. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja povprečno do 4 ure dnevno oziroma do 20 ur tedensko (6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 2/06 in 140/06). 3. Obseg storitve: storitev v koncesiji se bo izvajala v obsegu 120 ur neposredne socialne oskrbe na mesec oziroma v skladu s pravilnikom o standardih in normativih, glede na število uporabnikov. Obseg storitev se bo usklajeval z določili Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010, ob upoštevanju zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih predpisov, v skladu s potrebami na terenu. 4. Začetek izvajanja storitve in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela z naslednjim dnem po podpisu pogodbe oziroma z datumom določenim v pogodbi. Koncesijsko razmerje se bo sklenilo za dobo 10 let z možnostjo podaljšanja v skladu z veljavnimi predpisi. 5. Krajevno območje koncesije: razpisuje se za območje Občine Dobrepolje. 6. Število koncesij: koncesija se podeli enemu koncesionarju. Uporabniki storitev: navedeni so v 6. členu Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 2/06 in 140/06). 7. Viri financiranja: občinski proračun, uporabniki storitev in sredstva, ki jih koncesionar pridobi z aktivno politiko zaposlovanja. 8. Način plačila za opravljene storitve: se uredi s koncesijsko pogodbo. Koncedent bo za opravljene storitve zagotovil plačilo na podlagi mesečne fakture, ki jo bo koncesionar izstavil do 10. v mesecu za pretekli mesec. Plačilo bo izvršeno v 30 dneh od prejema fakture. 9. Ceno storitve pripravi koncesionar v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 in 08/07) in v soglasju s koncedentom. K ceni storitve je potrebno pridobiti soglasje koncedenta. 10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje iz 7., 8. in 10. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04) naslednje pogoje: – da je pravna ali fizična oseba v RS registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – pravna oseba mora izpolnjevati pogoj, ki ga predpisuje 60. člen, fizična oseba pa pogoj, ki ga določa 65. in 66. člen Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 03/07-UPB2), – koncesionar mora za opravljanje dejavnosti izpolnjevati pogoje, ki ga določa Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, od št. 52/95 do 140/06), – koncesionar mora dokazati, da bo na dan sklenitve koncesijske pogodbe zaposloval zadostno število strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki morajo izpolnjevati pogoje iz 69., 70. in 72. člena Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2). Delovno razmerje zaposlenih se mora urejati v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva, – koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične pogoje za izvajanje storitev pomoči na domu, kot to določa Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06), – koncesionar mora imeti izdelan podroben program dela za izvajanje storitev, ki je predmet koncesije iz katerega bo razvidno, da lahko izvaja supervizijo in zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, – koncesionar je dolžan prevzeti vse oskrbovance, za katere izvaja storitev sedanji izvajalec. 11. Vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev: v razpisni dokumentaciji. 12. Rok za prijavo na javni razpis: 5. 11. 2007 do 9.30. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine, v občinski upravi in jo lahko dobite tudi po e-pošti. Prijave na javni razpis se lahko osebno predložijo ali pošljejo priporočeno (zadnji žig pošte je 4. 11. 2007) v zaprti ovojnici na naslov: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, s pripisom – Prijava za koncesijo pomoč družini na domu – Ne odpiraj! Na hrbtni strani pošiljke mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. 13. Odpiranje prijav bo v ponedeljek 5. 11. 2007, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. 14. Kriteriji za izbiro koncesionarja so: – kvaliteta in realnost predloženega programa izvajanja storitve z vidika kadrov, organizacije dela, tehničnih pogojev in metod dela bo ocenjena na podlagi zakonskih in podzakonskih aktov, – cena storitve, – oddaljenost sedeža ali pisarne pomoči na domu od območja izvajanja koncesije, – zaposlovanje kadra iz občine, – reference na področju socialnovarstvenih storitev, – ponudbe drugih socialnih storitev, – druge morebitne ugodnosti in storitve, ki jih koncesionar nudi uporabnikom v primeru enakovrednih ponudb. 15. Merila za izbiro med ponudbami: v razpisni dokumentaciji. 16. Rok za izbiro med ponudbami: v 30 dneh po poteku roka za oddajo ponudb. 17. O izbiri koncesionarja bo odločil pristojni občinski organ Občine Dobrepolje z odločbo, ki jo bo izdal najkasneje v roku 5 dni po mnenju Socialne zbornice Slovenije. Na podlagi ocene prispelih vlog pripravi komisija, ki jo imenuje župan, predlog o podelitvi koncesije. Občinska uprava Občine Dobrepolje na predlog komisije izda odločbo o podelitvi koncesije. V roku 16 dni bo Občinska uprava Občine Dobrepolje posredovala izbranemu koncesionarju predlog pogodbe o koncesiji. 18. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo na Občini Dobrepolje, pri Andreji Babič, tel. 01/788-02-83.

AAA Zlata odličnost