Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 478-01-0045/2007 Ob-27618/07 , Stran 6826
ki bo v ponedeljek, dne 5. 11. 2007, ob 9. uri, v sejni sobi Občine Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren. Predmet prodaje Nepremičnina parc. št. 857/14, k.o. Vojščica, pašnik, v izmeri 770 m2, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 22, k. o. Vojščica. Nepremičnina je po katastrskih podatkih pašnik, v občinskih planih pa je opredeljena kot zemljišče za stanovanjsko gradnjo. V naravi je parcela redko poraščena, v povprečju raven kraški teren ob javni poti in v bližini obstoječe pozidave. 1) Izklicna cena za nepremičnino je 10.849,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 500,00 EUR. 2) Davek na promet nepremičnin in drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna kupec. 3) Prodaja se izvede po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. 4) Interesenti, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene na podračun proračuna Občine Miren-Kostanjevica, št. 01275-0100014366 ter dokazilo o vplačilu predložiti na javni dražbi. Dražitelji, ki na dražbi ne uspejo, dobijo povrnjeno kavcijo brez obresti na njihov transakcijski račun, najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. 5) Pogodba o prodaji bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, ponudnik zadrži njegovo kavcijo. 6) Pristojna komisija lahko s soglasjem župana postopek prodaje ustavi do sklenitve prodajne pogodbe. 7) Kupec mora plačati kupnino najpozneje v osmih dneh od dneva, ko od prodajalke prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani obeh pogodbenih strank. Kupnina se plača na podračun proračuna Občine Miren-Kostanjevica, št. 01275-0100014366. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino. Če kupec celotne kupnine ne plača v navedenem roku, se pogodba razdre, ponudnik pa zadrži njegovo kavcijo. 8) Vknjižba nepremičnine bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalka po plačilu celotne kupnine. 9) Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji morajo na kraju javne dražbe dati na vpogled naslednje dokumente: – izvirnik potrdila o plačani kavciji in priloženo številko transakcijskega računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba, s. p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, – osebni dokument (fizične osebe), – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), star največ 30 dni, – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 10) Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi: – če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, – izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno, – če dva ali več dražiteljev draži enako najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 11) Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. 12) Ogled nepremičnine je možen po predhodni najavi na sedežu Občine Miren-Kostanjevica, tel. 05/330-46-70, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji.

AAA Zlata odličnost