Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

4652. Sklep o nadaljevanju postopka pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, stran 12586.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju besedila ZPNačrt) ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) župan Občine Postojna sprejema
S K L E P
o nadaljevanju postopka pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna
1. člen
S tem sklepom župan Občine Postojna določa postopek nadaljevanja priprave Občinskega prostorskega načeta Občine Postojna (v nadaljevanju: OPN).
Občina Postojna je v skladu za Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) začela na podlagi Programa priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine Postojna, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 54/06, pripravljati strategijo prostorskega razvoja in prostorski red, ki ju bo v skladu z novim ZPNačrt nadaljevala in dokončala kot enoten prostorski akt OPN.
2. člen
Priprava Občinskega prostorskega načrta Postojne (v nadaljevanju OPN) je nadaljevanje postopka priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Postojna in Prostorskega reda Občine Postojna, ki ga je Občina Postojna vodila na podlagi Zakona o urejanju prostora.
Drugi odstavek 98. člena ZPNačrt določa, da se postopek sprejema strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine, ki še ni bil javno razgrnjen, nadaljuje in konča po določbah tega zakona kot občinski prostorski načrt.
Občina Postojna je do sprejetja tega sklepa vodila postopek sprejema prostorskega reda občine po določbah ZUreP-1 in njegovih podzakonskih aktih, in sicer so bile zaključene naslednje faze:
– 1. prostorska konferenca za SPRO in PRO je bila izvedena 10. 5. 2007;
– Program priprave objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/06, dne 25. 5. 2006;
– Pridobljene smernice za SPRO in PRO od nosilcev urejanja prostora, za smernice zaprosili dne 29. 5. 2006;
– Obvestilo o nameri priprave in sprejema SPRO in PRO Ministrstvo za okolje in prostor o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje dne 31. 1. 2007;
– Odločba Ministrstva za okolje in prostor o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje dne 13. 3. 2007;
– Izdelava strokovnih podlag.
V okviru postopka priprave SPRO in PRO so bile do sedaj izdelane naslednje strokovne podlage, ki se bodo uporabile pri nadaljnjem postopku priprave OPN:
Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja občine Postojna, avgust 2006;
Analiza razvojnih možnosti prostorskega razvoja dejavnosti za izbrane dejavnosti, november 2006;
Strokovne podlage za zasnovo sistema zelenih površin in drugih odprtih površin na območju urbanistične zasnove Postojna, oktober 2006;
Strokovne podlage za poselitvena območja in poselitev izven poselitvenih območij, januar 2007;
Celovita prometna študija za območje mesta Postojna, 2006;
Urbanistična zasnova mesta Postojna, oktober 2006.
Predlog strategije prostorskega razvoja in prostorski red občine Postojna še nista bila javno razgrnjena, zato se z uveljavitvijo ZPNačrt postopek nadaljuje po določbah ZPNačrt kot občinski prostorski načrt (OPN).
Pravna podlaga za pripravo OPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07), ki je pričel veljati 28. aprila 2007 in podzakonski predpisi, ki bodo sprejeti na podlagi tega zakona. Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi sprejeti na podlagi ZUreP-1.
3. člen
(vsebina in oblika OPN)
Ker je bila strategija prostorskega razvoja občine in prostorski red Občine Postojna še nista bila javno razgrnjena pred uveljavitvijo ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in se bo postopek njenega sprejema nadaljeval po določilih ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), bo OPN vseboval strateški in izvedbeni del.
Vsebina strateškega in izvedbenega dela OPN se za območje mesta Postojna določi na podlagi urbanističnega načrta.
OPN vsebuje tekstualni in grafični del v predpisani obliki in vsebini, izdelan v digitalni in analogni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri pripravi OPN se upoštevajo strokovne podlage, izdelane v postopku priprave SPRO in PRO.
Kot strokovne podlage za pripravo Urbanističnega načrta mesta Postojna se uporabijo variantne strokovne rešitve za urbanistično zasnovo mesta Postojna, ki so že bile izdelane in javnosti predstavljene oktobra 2006.
Pri izdelavi strokovnih podlag so upoštevane smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene v postopku priprave SPRO in PRO.
5. člen
(roki za pripravo OPN in njegovih posamezni faz)
Postopek bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+--------+--------------------+-----------------+--------------+
|    |Faza v postopku   |Rok izvedbe   |Predviden   |
|    |          |         |(okviren)   |
|    |          |         |datum     |
+--------+--------------------+-----------------+--------------+
|1.   |Izdelava okoljskega |60 dni      |december 2007 |
|    |poročila in     |         |       |
|    |dopolnjenega osnutka|         |       |
|    |OPN         |         |       |
+--------+--------------------+-----------------+--------------+
|2.   |Javna razgrnitev z |30 dni      |januar 2008  |
|    |javno obravnavo   |         |       |
+--------+--------------------+-----------------+--------------+
|3.   |Izdelava in sprejem |15 dni po    |februar 2008 |
|    |stališč do pripomb |končani javni  |       |
|    |iz javne razgrnitve |obravnavi    |       |
+--------+--------------------+-----------------+--------------+
|4.   |Izdelava      |30 dni po    |marec 2008  |
|    |dopolnjenega    |potrditvi    |       |
|    |predloga OPN    |stališč s strani |       |
|    |          |občine Postojna |       |
+--------+--------------------+-----------------+--------------+
|5.   |Izdelava gradiva za |10 dni po    |marec 2008  |
|    |pridobitev mnenj  |izdelavi     |       |
|    |nosilcev urejanja  |dopolnjenega   |       |
|    |prostora k     |predloga     |       |
|    |dopolnjenemu    |         |       |
|    |predlogu OPN    |         |       |
+--------+--------------------+-----------------+--------------+
|6.   |Pridobitev mnenj in |75 dni      |junij 2008  |
|    |Sklepa ministra za |         |       |
|    |prostor       |         |       |
+--------+--------------------+-----------------+--------------+
|7.   |Priprava predloga  |15 dni po    |junij 2008  |
|    |OPN za sprejem v na |prejetem     |       |
|    |občinskem svetu   |pozitivnem    |       |
|    |          |Sklepu ministra |       |
|    |          |za prostor    |       |
+--------+--------------------+-----------------+--------------+
|9.   |Izdelava končnega  |15 dni po    |julij 2008  |
|    |predloga      |sprejemu na   |       |
|    |          |občinskem svetu |       |
+--------+--------------------+-----------------+--------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki so podali smernice za prostorski razvoj, s področja njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj poda izhodišča za razvoj poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
3. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost poda izhodišča in usmeritve za področje gospodarskega razvoja Slovenije, spodbujanje investicij in krepitev konkurenčnih sposobnosti gospodarstva;
4. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve poda izhodišča za področje preskrbe in državnih blagovnih rezerv;
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo poda izhodišča za rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
7. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega letalskega prometa;
8. Ministrstvo za promet, Direktorat za pomorstvo poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega vodnega prometa;
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega omrežja in državnih kolesarskih poti, razen omrežja avtocest;
10. Družba za avtoceste RS poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega avtocestnega omrežja;
11. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe;
12. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
13. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč;
14. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje gozdov;
15. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
16. Zavod za gozdove Slovenije, Področna enota Postojna, Krajevna enota Postojna poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
17. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Nova Gorica poda izhodišča za ohranjanje narave;
18. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena;
19. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica poda izhodišča za razvoj kmetijstva na lokalnem nivoju;
20. Geoplin, d.o.o. Ljubljana poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
21. ELES–Elektro Slovenija, d.o.o., Ljubljana poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
22. Telekom Slovenije, d.d., PE Koper poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
23. Javno podjetje KOVOD Postojna d.o.o. poda izhodišča za področje komunalne infrastrukture lokalnega pomena (vodovod in kanalizacija);
24. Studio Proteus poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;
25. RRA Notranjsko – kraške regije d.o.o..
Smernice nosilcev urejanja prostora so v postopku priprave že pridobljena za SPRO in PRO. Na podlagi priporočil Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor (dopis občinam št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007) ponovno pridobivanje smernic za OPN ni potrebno.
Vsi navedeni nosilci urejanja prostora, ki so podali smernice za SPRO in PRO podajo tudi mnenja k osnutki OPN. V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno mnenje tudi drugih nosilce urejanja prostora, se jih naknadno vključi v postopek.
7. člen
(objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu.
Sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 35003-7/2005
Postojna, dne 24. septembra 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost