Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 453/07 Ob-27624/07 , Stran 6805
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet in cilji razpisa V okviru tega razpisa se financira: 1.1. Delovanje programa multimedijskih centrov v vseh 12 statističnih regijah Slovenije: sredstva so namenjena programom posameznih multimedijskih centrov, ki delujejo po načelu ustvarjalno-raziskovalnih laboratorijev in spodbujanja razvoja digitalne kulture, v smislu decentralizacije tovrstne ponudbe, večje dostopnosti do tovrstnih orodij in vsebin ter višje ravni ustvarjalnega dela s pomočjo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije. V letu 2008 bodo sredstva namenjena predvsem zagotavljanju delovanja programa multimedijskih centrov: to pomeni povečanje števila dnevnih uporabnikov v posameznih multimedijskih centrih, povečanje števila intermedijskih in multimedijskih dogodkov, povečanje števila izvedenih delavnic ter seminarjev za usposabljanje in izobraževanje s področja kreativne rabe IKT tehnologije. 1.2. Delovanje regijskih kulturnih centrov: financira se predvsem dejavnosti, ki so vezane na delovanje regijskih kulturnih središč. Del sredstev bo tako namenjen tistim dejavnostim multimedijskih centrov, ki so vezane na vzpostavitev in vzdrževanje regijskih kulturnih portalov in na zagotavljanje oskrbe s kulturnimi informacijami iz regije oziroma na sodelovanje z društvi, organizacijami in javnimi zavodi s področja kulture iz določene regije. V letu 2008 bodo sredstva namenjena predvsem zagotavljanju delovanja regijskih kulturno-informacijskih središč. Cilj je povečati število predstavljenih kulturnih institucij, predvsem v povezavi z njihovim delovanjem na posameznih regijskih spletnih portalih, kakor tudi informiranje o drugih kulturnih subjektih, dogodkih in dejavnostih v regijah ter povezovanje v nacionalni kulturni portal. 2. Upravičene dejavnosti in upravičeni stroški 2.1. Upravičene dejavnosti v okviru sofinanciranja programov posameznih multimedijskih centrov Upravičene dejavnosti, sofinancirane iz integralnih sredstev proračuna RS, so stroški dela ter stroški storitev in materiala, ki se nanašajo na naslednje kulturne dejavnosti posameznih multimedijskih centrov (investicije v IKT opremo, nakup ali obnova opreme in prostorov niso upravičeni stroški): 2.2.1. Multimedijski centri: – dogodki, prireditve, festivali intermedijskih stvaritev na multimedijski način; – svetovanje, poučevanje, izobraževanje na področju intermedije; – potni stroški in stroški nastanitev za gostovanja pri izvedbi multimedijskega programa; – raziskave in razvoj programskih aplikacij; – obveščanje in oglaševanje; – spodbujanje kreativnega dela z IKT; – oblikovanje in razvoj oblikovalskih izdelkov v okviru multimedije; – multimedijske in internetne podporne dejavnosti; – delavnice, seminarji, srečanja ipd. z namenom razvijanja digitalne kulture. 2.2.2. Regijski kulturni centri: – dogodki, prireditve, festivali, kamor je vključenih čim več kulturnih subjektov iz regije; – svetovanje, poučevanje, izobraževanje z namenom vzpostavljanja in bogatitve kulturnih portalov; – potni stroški in stroški nastanitev za goste, ki pomagajo razvijati portale; – raziskave in razvoj aplikacij z namenom vzpostavljanja in razvijanja kulturnih portalov; – obveščanje in oglaševanje v regiji z namenom povečati prepoznavnost in pomen centrov v regijah z vsemi njihovimi dejavnostmi; – spodbujanje kreativnega dela z IKT za kulturne subjekte iz regij; – multimedijske in internetne podporne dejavnosti za kulturne subjekte v regijah; – delavnice, seminarji, srečanja ipd. z namenom neformalnega izobraževanja, povezovanja in združevanja kulturnih subjektov v regijah. 3. Razpoložljiva finančna sredstva in višina zaprošenih sredstev 3.1. Razpoložljiva finančna sredstva Okvirno so za razpis na razpolago naslednja sredstva: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3.2. Višina zaprošenih sredstev V tem razpisu so zneski za upravičene dejavnosti, navedene v 2. poglavju besedila javnega razpisa, omejeni na najvišji zaprošeni znesek za vsakega predlagatelja do višine 17.000 EUR. Zaprošena sredstva ne smejo presegati 70% celotnih upravičenih stroškov projekta. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu Prijavitelji, ki so upravičeni za sodelovanje na razpisu: – so nevladne, neprofitne (kulturne) organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove, zavodi in druge nevladne organizacije) oziroma občinski javni zavodi s področja kulture v Sloveniji (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku); – zagotavljajo javen, prost in brezplačen dostop do centra, njegovih dejavnosti in do sodobne informacijske tehnologije za kreativno delo (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava, da predlagatelj zagotavlja javen, prost in brezplačen dostop do centra, njegovih dejavnosti in do sodobne informacijske tehnologije za kreativno delo); – zagotavljajo, da je prijavitelj upravljavec ali najemnik prostorov, kjer bo potekala dejavnost centra (obvezno dokazilo: kopija pogodbe ali drugega pravnega dokumenta o upravljanju prostorov, najemu oziroma o njegovem lastništvu); – zagotavljajo stalno prisotnost strokovne osebe za delo z uporabniki (minimalna zahtevana usposobljenost: poznavanje uporabe interneta, osnovnih uporabniških programov, poznavanje vzpostavitve videokonferenc), ki bo v času delovanja centra stalno prisoten v prostoru in bo zagotavljal strokovno svetovanje, pomoč pri delu ter nadzor in legalno uporabo opreme in aplikacij (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o zagotavljanju stalne prisotnosti strokovne osebe za delo z uporabniki); – zagotavljajo dostop do informacijsko-komunikacijske opreme vsaj 6 dni v tednu, vsaj 6 ur dnevno (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o zagotavljanju dostopa do informacijsko-komunikacijske opreme vsaj 6 dni v tednu, vsaj 6 ur dnevno); – zagotavljajo stalno varovanje opreme (obvezno dokazilo: kopija pogodbe s pravno osebo, ki zagotavlja stalno varovanje opreme); – zagotavljajo financiranje povezave do svetovnega spleta (obvezno dokazilo: kopija pogodbe s pravno osebo, ki zagotavlja povezavo do svetovnega spleta); – zagotavljajo, da ne zaprošajo za sofinanciranje istih programov ali projektov, ki jih bo v letu 2008 že sofinanciralo Ministrstvo za kulturo (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o tem, da ne zaprošajo za sofinanciranje istih programov ali projektov, ki jih bo v letu 2008 že sofinanciralo Ministrstvo za kulturo); – zagotavljajo, da zaprošajo za sredstva, ki ne presegajo 70% celotne vrednosti za program posameznega multimedijskega centra in da zaprošena višina ne presega 17.000 EUR (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o tem, da zaprošajo le do 70% celotne vrednosti za program centra in da zaprošena višina ne presega 17.000 EUR); – zagotavljajo, da kandidirajo na tem razpisu le z enim predlogom (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o tem, da kandidirajo na tem razpisu le z enim predlogom); – izkazujejo pripravljenost za povezovanje v mrežo multimedijskih centrov vseh statističnih regij Slovenije (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o pripravljenosti za povezovanje v mrežo multimedijskih centrov vseh statističnih regij Slovenije) oziroma, da so že vključeni v obstoječo mrežo multimedijskih centrov (obvezno dokazilo: kopija vpisa/navedbe o vključenosti v mrežo M3C na internetni strani) ter pripravljenost za aktivno sodelovanje pri različnih projektih v mreži multimedijskih centrov; – zagotavljajo, da bodo do konca leta 2008 priskrbeli informacije čim več delujočih kulturnih subjektov iz svoje regije, jih vključili v regijski kulturni portal in zagotovili prenos informacij na nacionalni kulturni portal (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o tem, da bodo do konca leta 2008 priskrbeli informacije čim več delujočih kulturnih subjektov iz svoje regije, jih vključili v regijski kulturni portal in zagotovili prenos informacij na nacionalni kulturni portal); – zagotavljajo oskrbo s kulturnimi informacijami iz svoje regije oziroma zagotavljajo sodelovanje z društvi, organizacijami in javnimi zavodi s področja kulture iz regije, iz katere prihajajo predlagatelji (obvezno dokazilo: navedba vpisanih kulturnih subjektov iz svoje regije v obliki kopije z internetnih strani centra); – zagotavljajo, da so v primeru sofinanciranja Ministrstva za kulturo v preteklih letih izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o izpolnjevanju svojih pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo v preteklih letih). 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih uslužbencev imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2007 (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 6. Razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prednostni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Uporaba kriterijev Povzetek načina ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani so lahko tisti projekti, ki prejmejo več kot 81 točk. Izmed projektov, ki bodo prejeli več kot 81 točk bodo izbrani tisti projekti predlagateljev, ki bodo na predlog strokovne komisije v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), od števila projektov, ki bodo presegli prag 81 točk, obsega in finančne zahtevnosti projekta. Iz vsake regije bo v okviru sredstev, ki so na razpolago, izbran vsaj en multimedijski center oziroma regijski kulturni center, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten višje. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. 9. Razpisni rok: razpis se prične 12. 10. 2007 in se zaključi 12. 11. 2007. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec), – prijavni obrazec 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev), – prijavni obrazec 3 (predstavitev dosedanjega stanja in delovanja), – prijavni obrazec 4 (predstavitev programa skupaj s prostorskimi, tehničnimi pogoji in indikatorji). Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene prijavne obrazce 1–4, – ustrezno dokazilo, navedeno v prvi alineji točke 4 besedila razpisa, – zahtevane obvezne priloge, opredeljene v obrazcu 1, – vsaj tri odzive o delovanju predlagatelja v medijih v obdobju 2005–2007. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si., kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnih razpisov (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 11. Oddaja in dostava predlogov 11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za javni razpis in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana – do 12. 11. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 7 z oznako JPR7-MMC-2008. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 12. 11. 2007 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku, z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozno dopolnjene vloge, – vloge, ki so nepopolne. 12. Pristojni uslužbenec za vsa dodatna pojasnila: dr. Matjaž Šekoranja, podsekretar, tel. 01/369-59-57, elektronski naslov: matjaz.sekoranja@gov.si. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva v času od 12. 10. 2007 do 12. 11. 2007 oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale v Ljubljani na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju, 16. 10. 2006, ob 10. uri. Uradne ure: uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 13. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se z razpisno dokumentacijo lahko seznanijo v vložišču Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo 19. 11. 2007.

AAA Zlata odličnost