Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007

Kazalo

4728. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje, stran 12827.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) in 23. člena v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) je Občinski svet Občine Grosuplje na 11. redni seji dne 26. septembra 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje, ki je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje (Uradni list RS, št. 28/99, 39/00 in 22/02, 45/04); v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice pod št. 03/06-SDZN v oktobru 2007. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Ureditveno območje
Spremembe in dopolnitve, v velikosti cca 13.000 m2, se nanašajo na naslednje lokacije: 3a, 4, 6a, 6b, 6c, 8b, 8c, 9b, 9c, 10, 11. vse k.o. Grosuplje – naselje.
Območje urejanja, opredeljeno v osnovnem zazidalnem načrtu, se zaradi vsebine teh sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ne spreminja. Kljub temu pa se zaradi novih parcelacij v poglavju I. SPLOŠNE DOLOČBE spremeni drugi odstavek 2. člena, ki navaja novo parcelno stanje in se v celoti glasi: »V območje zazidalnega načrta sodijo zemljišča s parcelno številko: 157/1, 157/7, 157/8, 158/5, 15779, 157712, 158/8, 157/10, 157/11, 163/6, 163/8, 163/11, 163/10, 163/9, 164/11, 164/12, 164/8, 166/4, 164/7, 166/7, 166/5, 164/6, 164/5, 166/2, 167/2, 170/4, 170/3, 170/2, 166/6, 171/1, 171/2, 171/3, 165/3, 165/2, 165/1, 164/4, 171/6, 171/7, 162/1, 161/2, 162/2, 161/3, 164/10, 162/3, 163/4, 164/3, 163/5, 163/1, 158/9, 158/2, 158/12, 160/4, 160/5, 172/4, 172/10, 172/9, 172/8, 172/3, 172/13, 172/14, 172/3, 172/18, 172/20, 172/19, 172/16, 172/7, 160/3, 160/2, 185/10, 159/1, 159/2, 158/1, 158/3, 158/4 vse k.o. Grosuplje–naselje in deli parcel od roba utrjenih cestišč do omenjenih parcel.«
Istočasno se bo območje urejanja prilagodilo projektnim rešitvam rekonstrukcije ceste proti Polici, ki predvideva dodatne zavijalne pasove, izvedbo krožnega namesto sedanjega vse k.o. Grosuplje–naselje znotraj obstoječega ZN.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz prvega člena tega odloka se nanašajo na:
– spremembo javnih parcel – parkirišča (ob lokacijah št. 3, 6 in 9) v gradbene parcele k objektom na lokacijah 3a, 6, 9a, 9b, 9c;
– spremembo parcelne strukture na območju lokacij: 3, 6, 8;
– dopolnitev predvidenih dejavnosti z dejavnostmi: zdravstvo in socialno varstvo, dejavnosti potovalnih agencij in organizatorjev potovanj in s turizmom povezane dejavnosti, galerijske dejavnosti, skladiščenje, pakiranje, vele in maloprodaja, bančništvo, dejavnost hotelov, avtoličarstvo in avtokleparstvo;
– spremembo namembnosti in dopolnitev vsebine objektov na lokacijah št. 6 in 8, 10;
– spremembo velikosti in oblike objektov na lokacijah št. 3a, 6 (6a, 6b, 6c), 8 (8b in 8c), 9 (9b in 9c), 10 in 11;
– manjša sprememba pri obstoječem objektu na lokaciji 4;
– spremembo mikrolokacije objekta na lokaciji št. 6 (združevanje manjših objektov) ter spremembo zunanjih ureditev (parkirišča) na lokacijah št. 3, 6, 8, 9, 11;
– možnost izvedbe kleti na lokacijah št: 6, 8, 9, 10, 11;
– prilagoditve poteka predvidene komunalne in energetske infrastrukture;
– spremembo kot pritličja na lokacijah 6, 8b, 8c, 11.
3. člen
V poglavju II. NAMEMBNOST PROSTORA se v 3. členu sprejetega odloka, besedilo dopolni in spremeni tako, da se v celoti glasi: »Območje urejanja je namenjeno: prodaji avtomobilov s servisnimi dejavnostmi, avtoličarstvu, avtokleparstvu, skladiščni dejavnosti ter servisiranju tovornih vozil, proizvodnji, manjšim obrtno-proizvodnim dejavnostim, gostinstvu, dejavnostim povezanimi s turizmom ter zdravstvu in socialnem varstvu, trgovini, izobraževanju, storitvenim dejavnostim, pakiranju, vele in maloprodaji, galerijski dejavnosti, bančništvu, dejavnosti hotelov in ostalim poslovnim dejavnostim.
Izrecna prepoved stanovanjske dejavnosti.«
4. člen
V poglavju III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR se v 5. členu sprejetega odloka pod poglavjem A) Splošni pogoji za posege in oblikovanje območja, pod podnaslovom Pozidanost parcel besedilo prvega stavka nadomesti z besedilom »Pozidanost parcele je definirana z ureditveno situacijo ob upoštevanju gradbenih linij, ter maksimalne pozidanosti do 60% za objekte 6, 10 in 11.«.
5. člen
V poglavju III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR se v 6. členu sprejetega odloka pod poglavjem A) Splošni pogoji za posege in oblikovanje območja, pod naslovom Objekti – oblikovanje se prvi stavek prvega odstavka briše, prvi stavek drugega odstavka pa se dopolni. Celoten člen se tako na novo glasi:
»Objekti naj bodo načeloma pravokotnih oblik, z manjšimi izjemami, kot so oblikovanje objektov na izpostavljeni lokaciji (objekt 8c – elipsa), oblikovanje vogalov, nadstreškov, vhodov itn.
Strehe so ravne ali z nizkim naklonom (položne dvokapnice ali polkrožne strehe). V primeru dvokapne strehe naj bo le-ta skrita za horizontalnim strešnim vencem.
Predlaga se uporaba sodobnih materialov na fasadah, ki morajo biti barvno usklajene po celotnem kompleksu.«
6. člen
V poglavju III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR se v 7. členu sprejetega odloka pod poglavjem B) Urbanistično-arhitekturni pogoji za objekte dopolni ali (in) spremeni besedilo za št. parc. 3 (3a), 6, 8, 9 (9b, 9c), 10 in 11. V istem členu se za zadnjim sestavkom (pod tabelo) doda stavek: »**** maksimalna višina objekta je mišljena do spodnjega roba venca.«
Pri št. parc. 3 se dopolni besedilo četrtega stolpca (tloris. gabarit), ki se na novo glasi: »3a: P = 19,20 x 21 (izzidek: 2 x 7), 1N = 21,20 x 23, 2N = 19,20 x 21 (izzidek: 2 x 7), 3b: 18 x 20.« Pod isto št. parc. se dopolni peti stolpec (višin. gabarit*) ki se na novo glasi: »P + 2. Maksimalna višina objekta je 14 m)«.
Pri št. parc. 4 se na koncu besedila v sedmem stolpcu doda stavek, ki glasi: »Objekt nadstrešnice ob osnovnem objektu je možno zapreti.«
Pri št. parc. 6 se spremeni besedilo drugega stolpca (namembnost), ki se na novo glasi: »skladiščno poslovni objekt – skladiščenje zdravil ter upravni del«. Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v tretjem stolpcu, ki se glasi: »6«. Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v četrtem stolpcu (tloris. gabarit), ki na novo glasi: »20 x 40 (skladišče), 12 x 40 (upravni del).« Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v petem stolpcu (višin. gabarit*), ki se na novo glasi: »K + P + 1 (skladišče), P + 2 + M (uprava). Maksimalna višina objekta je 13,50 m (skladiščni objekt) in 14,50 m (upravni del)«. Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v šestem stolpcu (kote pritličij), ki se na novo glasi: »339.00.«
Pri št. parc. 8 se dopolni besedilo v drugem stolpcu (namembnost), ki se na novo glasi: »vele in maloprodaja slikarskega in kiparskega materiala, veleprodaja izolacijskih materialov in folij – skladišče, gostinstvo, trgovina, poslovne, servisne dejavnosti, galerija, zdravstvo in izobraževanje ter dejavnosti potovalnih agencij in organizatorjev potovanj in s turizmom povezane dejavnosti«. Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v četrtem stolpcu (tloris. gabarit* v m), ki se na novo glasi: »8b: P – 10 X 40 m, N – 11.5 x 40 m; 8c: P – 15 x 26 m, N – 15 x 26 m (izzidek: 9 x 3 m)«. Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v petem stolpcu (višin. gabarit*), ki se na novo glasi: »8b: (K+) P + 3, 8c: (K+) P + 3 + M (do 40% tlorisne površine). Maksimalna višina objekta 8b je 16 m, objekta 8c pa 15 m oziroma del z mansardo je 18 m«. Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v šestem stolpcu (kote pritličij), ki se na novo glasi: »8b: 337.90, 8c: 337.40.« Pod isto št. parc. se dopolni besedilo v sedmem stolpcu (posebni pogoji in ostala določila), ki se na novo glasi: »Pritlična etaža za 8b in 8c je s strani ceste proti Polici v celoti vkopana v teren. Objekta 8b in 8c se programsko in oblikovno navežeta na parter (teraso) ob lokalni cesti. Velikost, oblika in lokacija platoja je poljubna oziroma odvisna od predvidenega dostopa do objekta. Možna je izvedba zunanjega stopnišča, ki povezuje zgornjo teraso s spodnjim platojem. Objekt 8c se lahko po potrebi pod navedenimi oblikovnimi pogoji pomakne za 3 m proti SZ. Objekt 8b se lahko poveča na predvideno površino za razvoj ob pravilnem in smiselnem zagotavljanju parkirnih površin na parceli.«
Pri št. parc. 9 se spremeni besedilo tretjega stolpca, ki se glasi: »9a; 9b«. Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v četrtem stolpcu (tloris. gabarit), ki na novo glasi: »20 x 40; 20 x 40.« Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v petem stolpcu (višin. gabarit*), ki se na novo glasi: »P + 1 (+2); (K) + P (+1). Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v šestem stolpcu (kote pritličij), ki se na novo glasi: »9a: 338.50, 9b: 338.80.«
Pri št. parc. 10 se spremeni besedilo drugega stolpca, ki se v celoti glasi: »večnamenski objekt za bančne storitve, trgovino, gostinstvo, hotel (oddajanje sob), turistična dejavnost z recepcijo, lokalom in jedilnico, storitvene dejavnosti. Izrecna prepoved stanovanjske dejavnosti.« Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v četrtem stolpcu (tloris. gabarit), ki na novo glasi: »25 x 40 m.« Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v petem stolpcu (višin. gabarit*), ki se na novo glasi: »(K+) P + 1 (+2).« Spremeni se tudi besedilo sedmega stolpca, ki na novo glasi: »Znotraj predvidenih površin za razvoj objekta ob upoštevanju gradbenih linij se dopušča fleksibilna postavitev manjših kubusov. V tem primeru se parkirna mesta zagotovijo med kubusi v pritličju.«
Pri št. parc. 11 se dopolni besedilo v drugem stolpcu (namembnost), ki na novo glasi: »avtoservis, avtosalon, avtoličarstvo in avtokleparstvo.« V četrtem stolpcu (tloris. gabarit* v m) pa se besedilo dopolni in se na novo glasi: »P – 20.25 x 41 m, N – 27 x 41 m.« Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v petem stolpcu (višin. gabarit*), ki se na novo glasi: »K + P + 1 (+2). Maksimalna višina do spodnjega roba venca je 10 m«. Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v šestem stolpcu (kote pritličij), ki se na novo glasi: »338.70.«
7. člen
V poglavju III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR se v 8. členu sprejetega odloka pod poglavjem Ostali skupni pogoji za objekte za drugim stavkom doda besedilo: »V primeru kletne etaže mora biti le-ta v celoti vkopana v teren.« V prvem odstavku se spremeni besedilo tretjega in četrtega stavka, ki se v celoti glasi: »Skupna višina objektov je lahko (zaradi lokacije, ki je pogreznjena od 2 do 4 m pod koto Ceste proti Polici) visoka tja do (K+) P + 3 (kar je priporočljivo za linijo objektov vzdolž ceste (proti Polici) ali celo M (velja le za objekt 8c na vogalu cone, kot poudarek le-tega). Višine objektov pa naj proti potoku padajo na gabarit (K+) P + 2, izjemoma (s strokovno preveritvijo) je manjši del objekta lahko tudi (K+) P + 2 + M. V pritlični etaži je možna izvedba pasaže znotraj maksimalnih gabaritov.«
8. člen
V poglavju IV. POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE se v 10. členu sprejetega odloka pod podnaslovom Parkirne površine briše zadnji del stavka tako, da besedilo v celoti glasi: »Parkirne površine se za vsako dejavnost posebej zagotavljajo na zemljišču posamezne gradbene parcele. Ne glede na prikaz v ureditveni situaciji (karta št. 11) je možna poljubna ureditev parkirnih mest odvisno od potreb in razpoložljivega prostora gradbene parcele.«
9. člen
V poglavju IV. POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE se v 13. členu sprejetega odloka pod podnaslovom Kanalizacija pred zadnjim odstavkom doda besedilo: »Zaradi objekta 9b se prestavi trasa meteorne kanalizacije proti objektu 6.«
10. člen
V poglavju IV. POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE se v 14. členu sprejetega odloka pod podnaslovom Energetsko omrežje za zadnjim (četrtim) odstavkom doda besedilo: » Zaradi objekta 9b se prestavi trasa elektro kabelske kanalizacije proti objektu 9a. Trasa EKK med objektoma 9b in 6 se obetonira po celotni dolžini in v času odpiranja gradbene jame za objekt 9b dodatno zaščiti. Dela naj se izvajajo pod nadzorom upravljavca.«
11. člen
V poglavju V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA se v 15. členu osnovnega odloka pod naslovom Ogrevanje prvi odstavek dopolni z naslednjim besedilom:
»Ne glede na predhodne pogoje se pri objektu št. 6 zaradi tangenc toplovodnega omrežja izvede prestavitev lire, razvidno iz grafične situacije.«
12. člen
V poglavju VI. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR se za 20. členom osnovnega odloka pod naslovom Varstvo pred požarom za celotnim besedilom doda besedilo, ki glasi:
»Pri pripravi prostorskega akta mora pripravljavec v skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A, Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja (če niso podani s posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države);
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru (če odmiki niso določeni s posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV 204, požarnovarnostni odmiki med stavbami);
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču);
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, (Uradni list SFRJ, št. 30/91).
Pri načrtovanju prostorskega akta (oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega akta) se morajo upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana:
– s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,
– z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov in
– z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
Pri načrtovanju ukrepov s področja varstva pred požarom pri graditvi objektov pa morajo biti upoštevana določila Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (v nadaljevanju: Pravilnik, Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07) v naslednjih členih:
– 3. člen Pravilnika: za potrebne odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,
– 5. in 6. člen Pravilnika – za zagotovitev pogojev za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila,
– 4. člen Pravilnika v povezavi z drugim odstavkom 4. in 5. člena Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05) – za zagotovitev zadostne nosilnosti konstrukcije ter preprečitev širjenja požara po stavbah.«
13. člen
V poglavju VI. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR se za 21. členom osnovnega odloka za celotnim besedilom doda 21.a člen Varstvo voda, ki glasi: »Z nobenimi posegi se ne sme posegati v potok, kolikor bi imeli le-ti za posledico zmanjšanje ali spreminjanje pretočnega profila oziroma zmanjšanje pretočne prevodnosti. Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti, skladno s 14. členom in 37. členom ZV-1, odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka, 15 m pri vodotokih 1. reda, oziroma 5 m pri vodotokih 2. reda, razen izjem po 37. členu v povezavi z 201. členom ZV-1. Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).«
14. člen
V poglavju X. TOLERANCE se v 25. členu osnovnega odloka za celotnim besedilom doda stavek, ki glasi: »Dopustna so tudi odstopanja glede zunanje ureditve gradbene parcele (parkirna mesta, zelenice, tlakovanja) in oblikovanja platojev med objekti ob Cesti proti Polici in samo cesto glede na projektirane dostope.«
15. člen
Spremeni in dopolni se 28. člen, ki se pravilno glasi:
»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Št. 35005-2/98
Grosuplje, dne 26. septembra 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti