Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007

Kazalo

4699. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu, stran 12788.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06), Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi skladno s Skupnim stališčem Sveta 2007/140/SZVP z dne 27. februarja 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L št. 61, 28. 2. 2007, str. 49, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: skupno stališče 2007/140/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sankcije za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L št. 103, 20. 4. 2007, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: uredba 423/2007/ES).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, je prepovedano v Iran, za uporabo v Iranu ali v njegovo korist neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponentami za navedeno, ne glede na to ali je tako blago po poreklu iz Evropske skupnosti ali ne. Ta prepoved se ne uporablja za nebojna vozila, ki so bila izdelana ali opremljena z opremo za balistično zaščito in so namenjena izključno za zaščito osebja Evropske unije in njenih držav članic v Iranu.
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
(a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
(b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
(c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih največja skupna dimenzija, vključno z verigo, pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju je od 240 mm do 280 mm;
(d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
(e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
(f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
(g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
(h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
(i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
(j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
(k) biče;
(l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v opremi, našteti v točkah od (i) do (k), ali z njo.
3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje se prepreči:
(a) osebam s seznama v prilogi k resoluciji Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov 1737 (2006) in drugim osebam, ki jih je določil Varnostni svet Organizacije združenih narodov ali odbor, ustanovljen v skladu z desetim odstavkom navedene resolucije. Te osebe so naštete v prilogi I k skupnemu stališču 2007/140/SZVP;
(b) drugim osebam, ki niso vključene v prilogo I k skupnemu stališču 2007/140/SZVP in sodelujejo pri dejavnostih Irana, nevarnih zaradi širjenja jedrskega orožja, ali pri razvijanju izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja, so z njimi neposredno povezane ali jih podpirajo, tudi s sodelovanjem pri nabavi prepovedanih predmetov, blaga, opreme, surovin in tehnologije. Te osebe so naštete v prilogi II k skupnemu stališču 2007/140/SZVP.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar Republiko Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne medvladne organizacije,
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov ali katere pokroviteljica je Organizacija združenih narodov,
– na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privilegije in imunitete, ali
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.
(3) O vsakem od primerov iz prejšnjega odstavka je treba ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.
(4) Izjeme od ukrepov iz prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno z:
– nujnimi humanitarnimi potrebami, vključno z verskimi dolžnostmi,
– potrebami po izpolnitvi ciljev resolucije Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov 1737(2006), tudi tistih, ki izhajajo iz člena XV Statuta Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), ali
– udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja Evropska unija ali Republika Slovenija in na katerih poteka politični dialog, s katerim se neposredno razvijajo demokracija, človekove pravice in pravna država v Iranu.
(5) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti Svet Evropske unije. Šteje se, da je bila predlagana izjema dovoljena, če proti njej noben član Sveta Evropske unije ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila.
(6) O odobritvi izjem po tem členu odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki v skladu s tretjim in petim odstavkom tega člena obvešča Svet Evropske unije. Z odobritvijo izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, seznani tudi policijo in Odbor Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov iz točke (a) prvega odstavka tega člena. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
(7) Kadar se na podlagi drugega, četrtega in petega odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj, se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
4. člen
(1) Skladno s členom 17(1) uredbe 423/2007/ES so v Republiki Sloveniji pristojni organi za njeno izvajanje:
– ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, v zvezi s členi od 3 do 6 uredbe 423/2007/ES,
– ministrstvo, pristojno za finance, v zvezi s členi 8(1), 9(1) in 10(1) uredbe 423/2007/ES in
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v zvezi s členom 13(1) uredbe 423/2007/ES.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, skladno s členom 17(1) uredbe 423/2007/ES objavi seznam pristojnih organov s kontaktnimi podatki na spletni strani, navedeni v prilogi II k uredbi 329/2007/ES.
III. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v Iran za uporabo v njem ali v njegovo korist neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponentami za navedeno, ne glede na to ali je tako blago po poreklu iz Evropske skupnosti ali ne (prvi odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Z globo od 1500 do 4100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
(a) ne glede na to, ali je po poreklu iz Evropske skupnosti ali ne, fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom v Iran ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža:
– blago in tehnologijo s seznamov Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga in ureditev kontrole raketne tehnologije, ki sta našteta v prilogi I k uredbi 423/2007/ES (točka (a)(i) prvega odstavka 2. člena uredbe 423/2007/ES);
– drugo blago in tehnologijo, ki ju je odbor iz točke (a) prvega odstavka 3. člena te uredbe določil za taka, ki bi lahko prispevala k dejavnostim Irana, povezanim z bogatenjem, predelovanjem ali težko vodo, ali k razvoju sistemov za dobavo jedrskega orožja, in sta našteta v prilogi I k uredbi 423/2007/ES (točka (a)(ii) prvega odstavka 2. člena uredbe 423/2007/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti prepovedi iz prejšnjih dveh alinej (točka (b) prvega odstavka 2. člena uredbe 423/2007/ES);
(b) ne pridobi predhodne odobritve za neposredno ali posredno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije, navedenih v prilogi II k uredbi 423/2007/ES, fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Iranu ali za uporabo v tej državi, ne glede na to ali sta po poreklu iz Evropske skupnosti ali ne (prvi odstavek 3. člena uredbe 423/2007/ES);
(c) blago in tehnologijo iz priloge I k uredbi 423/2007/ES kupi, uvozi ali prevaža iz Irana, ne glede na to, ali je zadevni izdelek po poreklu iz Irana ali ne (4. člen uredbe 423/2007/ES).
(2) Z globo od 1500 do 4100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
(a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Iranu ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno da tehnično pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaške opreme Evropske unije ali iz priloge I k uredbi 423/2007/ES ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s Skupnega seznama vojaške opreme Evropske unije ali iz priloge I k uredbi 423/2007/ES (točki (a) in (b) prvega odstavka 5. člena uredbe 423/2007/ES);
(b) zagotavlja naložbe v podjetja v Iranu, ki se ukvarjajo s proizvodnjo blaga in tehnologije s Skupnega seznama vojaške opreme Evropske unije ali iz priloge I k uredbi 423/2007/ES (točka (c) prvega odstavka 5. člena uredbe 423/2007/ES);
(c) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Iranu ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaške opreme Evropske unije ali iz priloge I k uredbi 423/2007/ES ter vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja v zvezi z nakupom, prenosom ali izvozom teh izdelkov ali v zvezi z zagotavljanjem pripadajoče tehnične pomoči (točka (d) prvega odstavka 5. člena uredbe 423/2007/ES);
(d) zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je zaobiti prepovedi iz točk od (a) do (d) prvega odstavka 5. člena uredbe 423/2007/ES (točka (e) prvega odstavka 5. člena uredbe 423/2007/ES);
(e) ne pridobi dovoljenja za zagotavljanje:
– tehnične pomoči ali posredniških storitev v zvezi z blagom in tehnologijo iz priloge II k uredbi 423/2007/ES ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo teh predmetov neposredno ali posredno za katero koli osebo, subjekt ali organ v Iranu ali za uporabo v tej državi (točka (a) drugega odstavka 5. člena uredbe 423/2007/ES);
– naložb v podjetja v Iranu, ki se ukvarjajo s proizvodnjo blaga in tehnologije iz priloge II k uredbi 423/2007/ES (točka (b) drugega odstavka 5. člena uredbe 423/2007/ES);
– financiranja ali finančne pomoči v zvezi z blagom in tehnologijo iz priloge II k uredbi 423/2007/ES, še zlasti subvencij, posojil in zavarovanja kreditnih izvoznih poslov, za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz teh predmetov ali za vsako zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, neposredno ali posredno, kateri koli osebi, subjektu ali organu v Iranu ali za uporabo v tej državi (točka (c) drugega odstavka 5. člena uredbe 423/2007/ES).
(2) Z globo od 1500 do 4100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo osebam, subjektom ali organom iz prilog IV in V k uredbi 423/2007/ES (prvi in drugi odstavek 7. člena uredbe 423/2007/ES), ki so v njihovi lasti ali s katerimi razpolagajo;
– osebam, subjektom ali organom iz prilog IV in V k uredbi 423/2007/ES neposredno ali posredno ali v njihovo korist da na voljo sredstva ali gospodarske vire (tretji odstavek 7. člena uredbe 423/2007/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega, drugega in tretjega odstavka 7. člena uredbe 423/2007/ES (četrti odstavek 7. člena uredbe 423/2007/ES).
(2) Z globo od 1500 do 4100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
– nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz uredbe 423/2007/ES, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu s 7. členom uredbe 423/2007/ES, pristojnim organom, navedenim na spletnih straneh iz priloge III k uredbi 423/2007/ES, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih organov Komisiji Evropskih skupnosti (točka (a) prvega odstavka 13. člena uredbe 423/2007/ES);
– ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz priloge III k uredbi 423/2007/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka (b) prvega odstavka 13. člena uredbe 423/2007/ES).
(2) Z globo od 1500 do 4100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
10. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in uredbe 423/2007/ES v okviru svojih pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija, pristojni nosilci javnih pooblastil ter, če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, pristojna organizacijska enota ministrstva, pristojnega za obrambo, če gre za orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, pa pristojna organizacijska enota ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali v zvezi z njim. Ti organi morajo zasežene predmete oddati pristojnemu sodišču.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in uredbe 423/2007/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-44/2007/7
Ljubljana, dne 4. oktobra 2007
EVA 2007-1811-0087
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti