Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007

Kazalo

4700. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji, stran 12790.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06), Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi skladno s Skupnim stališčem Sveta 2006/795/SZVP z dne 20. novembra 2006 o omejitvenih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L št. 322, 22. 11. 2006, str. 32, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: skupno stališče 2006/795/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sankcije za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L št. 88, 29. 3. 2007, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: uredba 329/2007/ES).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, je prepovedano:
– v Demokratično ljudsko republiko Korejo (v nadaljevanju: DLRK) neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponentami za navedeno, razen nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena z opremo za balistično zaščito ter so namenjena izključno za zaščito osebja Evropske unije in njenih držav članic v DLRK, ne glede na to ali je tako blago po poreklu iz Evropske skupnosti ali ne, ali zavestno ali namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje navedeni prepovedi;
– iz DLRK naročati blago iz prejšnje alineje, ne glede na to ali je po poreklu iz DLRK ali ne.
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
(a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
(b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
(c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih največja skupna dimenzija, vključno z verigo, pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju je od 240 mm do 280 mm;
(d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
(e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
(f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
(g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
(h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
(i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
(j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
(k) biče;
(l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v opremi, našteti v točkah od (i) do (k), ali z njo.
3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čez njeno ozemlje se prepreči osebam in njihovim družinskim članom, ki so po mnenju odbora Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, ustanovljenega na podlagi dvanajstega odstavka resolucije Varnostnega sveta 1718(2006), ali Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov odgovorni (vključno zaradi njihove podpore in spodbujanja) za politiko DLRK glede programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki in drugim orožjem za množično uničevanje. Te osebe so naštete v prilogi k skupnemu stališču 2006/795/SZVP.
(2) Izjeme od ukrepov iz prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar odbor iz prejšnjega odstavka za vsak primer posebej ugotovi, da je potovanje utemeljeno z nujnimi humanitarnimi potrebami, vključno z verskimi dolžnostmi, ali kadar sklene, da bi taka izjema kako drugače prispevala k ciljem resolucije iz prejšnjega odstavka.
(3) O odobritvi izjem po prejšnjem odstavku odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki pred odločitvijo v skladu s prejšnjim odstavkom pridobi soglasje odbora iz prvega odstavka tega člena. O odobritvi izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, obvesti tudi policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
(4) Kadar se na podlagi tega člena osebam dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj, se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
4. člen
(1) Skladno s členom 15(1) uredbe 329/2007/ES so v Republiki Sloveniji pristojni organi za njeno izvajanje:
– ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, v zvezi s členom 5(1) uredbe 329/2007/ES,
– ministrstvo, pristojno za finance, v zvezi s členoma 7(1) in 8(1) uredbe 329/2007/ES,
– ministrstvo, pristojno za obrambo, v zvezi s členom 5(1) uredbe 329/2007/ES, kar zadeva vojaško blago in tehnologijo, in
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v zvezi s členom 10(1) uredbe 329/2007/ES.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, skladno s členom 15(1) uredbe 329/2007/ES objavi seznam pristojnih organov s kontaktnimi podatki na spletni strani, navedeni v prilogi II k uredbi 329/2007/ES.
III. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– v DLRK neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli in komponentami za navedeno (prva alineja prvega odstavka 2. člena te uredbe);
– iz DLRK naroča blago iz prejšnje alineje, ne glede na to ali je po poreklu iz DLRK ali ne (druga alineja prvega odstavka 2. člena te uredbe).
(2) Z globo od 1500 do 4100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom v DLRK ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža blago in tehnologijo, vključno s programsko opremo, našteto v prilogi I k uredbi 329/2007/ES, ne glede na to, ali je po poreklu iz Evropske skupnosti ali ne (točka (a) prvega odstavka 2. člena uredbe 329/2007/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti prepoved iz točke (a) prvega odstavka 2. člena uredbe 329/2007ES (točka (b) prvega odstavka 2. člena uredbe 329/2007/ES);
– blago in tehnologijo iz priloge I k uredbi 329/2007/ES kupi, uvozi ali prevaža ne glede na to, ali zadevni izdelek po poreklu iz DLRK ali ne (tretji odstavek 2. člena uredbe 329/2007/ES).
(2) Z globo od 1500 do 4100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 400 do 125 000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v DLRK neposredno ali posredno da tehnično pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije ali iz priloge I k uredbi 329/2007/ES ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije ali naštetega v prilogi I k uredbi 329/2007/ES (točka (a) prvega odstavka 3. člena uredbe 329/2007/ES);
– kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v DLRK neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije ali iz priloge I k uredbi 329/2007/ES ter vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja v zvezi z nakupom, prenosom ali izvozom teh izdelkov ali v zvezi z zagotavljanjem pripadajoče tehnične pomoči kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v DLRK ali za tamkajšnjo uporabo (točka (b) prvega odstavka 3. člena uredbe 329/2007/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je zaobiti prepovedi iz točk (a) in (b) prvega odstavka 3. člena uredbe 329/2007/ES (točka (c) 3. člena uredbe 329/2007/ES).
(2) Z globo od 1500 do 4100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– v DLRK neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža luksuzno blago iz priloge III k uredbi 329/2007/ES (točka (a) 4. člena uredbe 329/2007/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih cilj ali učinek je zaobiti prepoved iz točke (a) 4. člena uredbe 329/2007/ES (točka (b) 4. člena uredbe 329/2007/ES).
(2) Z globo od 1500 do 4100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 evrov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo fizičnim in pravnim osebam, subjektom ali organom iz priloge IV k uredbi 329/2007/ES (prvi odstavek 6. člena Uredbe 329/2007/ES), ki so v njihovi lasti, ki jih nadzorujejo in s katerimi razpolagajo;
– fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz priloge IV k uredbi 329/2007/ES neposredno ali posredno ali v njihovo korist da na razpolago kakršna koli sredstva ali gospodarske vire (drugi odstavek 6. člena uredbe 329/2007/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 6. člena uredbe 329/2007/ES (tretji odstavek 6. člena uredbe 329/2007/ES).
(2) Z globo od 1500 do 4100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
– nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz uredbe 329/2007/ES, kakršna je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu s 6. členom uredbe 329/2007/ES, pristojnim organom, navedenim na spletnih straneh iz priloge II k uredbi 329/2007/ES, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih organov Komisiji Evropskih skupnosti (točka (a) prvega odstavka 10. člena uredbe 329/2007/ES);
– ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz priloge II k uredbi 329/2007/ES, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka (b) prvega odstavka 10. člena uredbe 329/2007/ES).
(2) Z globo od 1500 do 4100 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če zagreši dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če zagreši dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
11. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in uredbe 329/2007/ES v okviru svojih pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija, pristojni nosilci javnih pooblastil, če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, pristojna organizacijska enota ministrstva, pristojnega za obrambo, če gre za orožje, strelivo in gospodarska razstreliva pa pristojna organizacijska enota ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali v zvezi z njim. Ti organi morajo zasežene predmete oddati pristojnemu sodišču.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in uredbe 329/2007/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-45/2007/6
Ljubljana, dne 4. oktobra 2007
EVA 2007-1811-0088
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti