Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007

Kazalo

4736. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče dopolnjen 2003, stran 12835.

Na podlagi 46. člena in v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06 in 48/07) je župan Občine Zreče dne 5. 10. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče dopolnjen 2003
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče (Uradni list RS, št. 68/03) – v nadaljevanju: prostorske sestavine prostorskega plana Občine Zreče.
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Zreče
Občina Zreče je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Zreče po Zakonu o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.). Tako je doslej pridobila smernice nosilcev urejanja prostora za Strategijo in Red ter strokovne podlage za Projekt očistimo reko Dravinjo. Navedena prostorska akta še nista bila javno razgrnjena.
Zaradi strateškega razvojnega projekta na območju občine, ki je vezan na črpanje sredstev iz kohezijskih skladov in druge aktivnosti, želi Občina Zreče v najkrajšem možnem času sprejeti ustrezne prostorske akte na območju te lokacije.
Po uveljavitvi novega Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), ki v 96. členu omogoča spremembe in dopolnitve občinskih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi drugih predpisov, in zaradi omenjenega razvojnega projekta na območju občine, Občina Zreče pristopa k pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Zreče, saj ocenjuje, da je v tem trenutku tak pristop časovno najbolj ugoden.
Občina Zreče pripravlja projekt, ki je izrednega pomena za lokalno skupnost ter upravičen tudi z regionalnega vidika, in sicer projekt izgradnje CČN Zreče. Projekt je nadalje vezan na črpanje kohezijskih sredstev.
Obstoječi sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda vseh občin v območje reke Dravinje niso v stanju zagotoviti storitve, ki bi ustrezala splošno priznanim pravilom tehnike. Na osnovi podatkov evropskih smernic za vodo (Wasserrahmenrichtlinie-WRRL) za izboljšanje kvalitete podtalnice in nadzemnih voda ter zavoljo zagotovitve kakovostne in učinkovite oskrbe vseh občin s pitno vodo, je nastala potreba po celostnem reševanju odvajanja odpadnih voda in oskrbe s pitno vodo v porečju Dravinje.
S tem namenom se je trinajst občin v porečju Dravinje združilo pod vodstvom Občine Zreče ter naročilo izdelavo Idejnih zasnov za reševanje omenjenega problema na območjih svojih občin ter v porečju Dravinje. Obseg nalog in natančno področje raziskave sta bila določena s strani ustreznega oddelka Ministrstva za okolje in prostor RS. Nenazadnje pa nas k izvedbi sili tudi zakonodaja.
Zaradi vsega zgoraj navedenega je Občina Zreče izredno časovno omejena in vezana na skrajni rok sprejema ustreznih prostorskih aktov (prvo tromesečje leta 2008), zato pristopa k postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Zreče, saj ocenjuje, da bo postopek časovno bistveno krajši od postopka priprave novih občinskih prostorskih aktov po ZPNačrt.
Zgoraj opisano območje je v veljavnih prostorskih sestavinah prostorskega plana Občine Zreče opredeljeno kot območje kmetijskih zemljišč.
Že izdelane strokovne podlage iz 3. točke tega sklepa opravičujejo in utemeljujejo razvoj in prostorsko umestitev CČN Zreče. Zato želi Občina Zreče s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Zreče zagotoviti potrebna stavbna zemljišča za izpeljavo omenjenega projekta.
2. Območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Zreče
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Zreče se nanaša zgolj na eno območje in sicer na območje predvideno za CČN Zreče.
Območje predvideno za CČN Zreče se nahaja v južnem delu naselja Gabrovlje, vzhodno od javne poti št. 985400 Pirš–Železinger, okvirno na parcelah št. 358, 357, 362, 359, k.o. Škalce. Območje obsega 3938 m2.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Zreče se nanašajo samo na tekstualno spremembo tistih členov odloka in grafično spremembo tistih delov kartografske dokumentacije in kartografskega dela, ki se tičejo sprememb na območju iz drugega in tretjega ostavka te točke.
Morebitne druge zahteve nosilcev, ki bi se nanašale na druga območja, ki niso navedena v drugem in tretjem odstavku te točke, niso predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Zreče.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Zreče se bodo smiselno uporabile že izdelane strokovne podlage, ki jih je Občina Zreče že pridobila. Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Zreče bo Občina Zreče uporabila ustrezne geodetske podlage, ki jih je s strani Geodetske uprave RS pridobila tekom postopka priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Zreče po ZUreP-1.
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Zreče in posameznih faz
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Zreče in posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Ker praksa po ZPNačrt še ni vzpostavljena, so roki informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze naslednji:
1. sklep o pričetku postopka, ki ga sprejme župan ter potrebne objave /oktober 2007/;
2. priprava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin /10 dni od objave sklepa iz 1. faze te točke v uradnem glasilu/;
3. posredovanje osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za urejanje prostora (v nadaljevanju: MOP) /MOP v 7 dneh pošlje osnutek nosilcem, ki imajo 30 dni časa za posredovanje smernic; v tem času se tudi presoja, ali je potrebna celovita presoja vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) – nadaljnji potek postopka in roki so ocenjeni ob predpostavki, da CPVO ne bo potreben/;
4. dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin skladno s smernicami iz 3. faze te točke /10 dni od pridobitve vseh smernic iz 3. faze te točke/;
5. morebitno usklajevanje z nosilci /kolikor osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin ni mogoče uskladiti s smernicami, Občina Zreče o tem obvesti MOP, ta pa v 7 dneh zagotovi usklajevanje z nosilci/;
6. javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb in predlogov, obveščanje lastnikov ipd. /trajanje javne razgrnitve 30 dni; priprava stališč do pripomb in predlogov – 7 dni po končani javni razgrnitvi/;
7. priprava predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin /7 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov s strani Občine Zreče/;
8. posredovanje predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin iz 7. faze te točke na MOP /MOP v 5 dneh pošlje osnutek nosilcem, ki imajo 21 dni časa za posredovanje mnenj/;
9.a potrditev predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin s strani ministra /v 30 dneh od prejema predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin – 8. faza te točke – kolikor nosilci ugotovijo, da so njihove smernice upoštevane/;
9.b MOP predlaga vladi, da odloči o potrditvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin /v enakem roku 30 dni kot v 9.a fazi te točke/;
10. sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Zreče na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu /marec 2008/.
Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se roki do 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Zreče
Nosilci urejanja prostora so naslednja ministrstva s svojimi zavodi in z drugimi organi v sestavi:
– Ministrstvo za notranje zadeve,
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za gospodarstvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za kulturo,
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za promet,
– Ministrstvo za šolstvo in šport,
– Ministrstvo za zdravje.
Poleg zgoraj navedenih so nosilci urejanja prostora tudi naslednji organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil:
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor; Območna enota Slovenska Bistrica, Kolodvorska 21a, Slovenska Bistrica;
– Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice, Celjska c. 3, Slovenske Konjice;
– Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje;
– Občina Zreče, Režijski obrat, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče.
Seznam nosilcev urejanja prostora se lahko po presoji MOP spremeni, predvsem v delu, ki se nanaša na ministrstva.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Zreče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (na spletnih straneh www.zrece.si) in ga pošlje MOP ter sosednjim občinam.
Št. 35050–0002/2007–1
Zreče, dne 8. oktobra 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti