Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007

Kazalo

4704. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru (Burmi), stran 12796.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06), Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru (Burmi)
1. člen
V 1. členu Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru (Burmi) (Uradni list RS, št. 108/2005) se v prvem odstavku besedilo »Skupnim stališčem Sveta (ES) št. 2004/423/SZVP z dne 26. aprila 2004 o obnovi omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru (UL L št. 125 z dne 28. 4. 2004, str. 4, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Stališče 2004/423)« nadomesti z besedilom »Skupnim stališčem Sveta 2006/318/SZVP z dne 27. aprila 2006 o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru (UL L št. 116 z dne 29. 4. 2006, str. 77, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Skupno stališče 2006/318/SZVP)«.
V drugem odstavku se besedilo »Uredbe Sveta (ES) št. 798/2004 z dne 26. aprila 2004 o obnovi posebnih omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1081/2000 (UL L št. 125 z dne 28. 4. 2004, str. 4, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 798/2004/ES)« nadomesti z besedilom »Uredbe Sveta (ES) št. 817/2006 z dne 29. maja 2006 o obnovitvi omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo/Mjanmarom in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 798/2004 (UL L št. 148 z dne 2. 6. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 817/2006/ES)«.
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku besedilo »drugega vojaškega materiala« nadomesti z besedilom »druge vojaške opreme«, za besedilom »rezervnimi deli« se doda besedilo »komponentami«, črta se besedilo »kot tudi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo«, v prvi alineji drugega odstavka se črta besedilo »ali opreme, ki se lahko uporabi za notranjo represijo«. Druga in tretja alineja se črtata.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Paravojaška oprema iz prvega odstavka tega člena vključuje zlasti:
(a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
(b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
(c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih največja skupna dimenzija, vključno z verigo, pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju je od 240 mm do 280 mm;
(d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
(e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
(f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele;
(g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
(h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
(i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
(j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
(k) biče;
(l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v opremi, našteti v točkah od (i) do (k), ali z njo.«.
3. člen
V 4. členu se v prvi alineji prvega odstavka besedilo »Sveta za državni mir in razvoj« nadomesti z besedilom »Državnega sveta za mir in razvoj (State Peace and Development Council)«.
V drugem odstavku se besedilo »prilogi III Uredbe 798/2004/ES« nadomesti z besedilom »prilogi I k Skupnemu stališču 2006/318/SZVP«.
4. člen
V 6. členu se črta prvi odstavek, v drugem odstavku, ki postane edini odstavek tega člena, pa se besedilo »člena 8 (a) Uredbe 798/2004/ES« nadomesti z besedilom »člena 9 Uredbe 817/2006/ES«.
5. člen
V 7. členu se besedilo »Uredbe 798/2006/ES« nadomesti z besedilom »Uredbe 817/2006/ES«.
6. člen
V 10., 11., 12., 13., 14. in 15. členu se v vseh alineah prvih odstavkov besedilo »Uredbe 798/2004/ES« nadomesti z besedilom »Uredbe 817/2006/ES«, besedilo »od 100.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik« v prvih odstavkih navedenih členov ter 8. in 9. člena pa se nadomesti z besedilom »od 1500 do 125 000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
Besedilo drugih in tretjih odstavkov 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. člena se črta in se nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
»Z globo od 1500 do 4100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.«
V četrtih odstavkih 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. člena, ki postanejo tretji odstavki, se besedilo »od 10.000 do 300.000 tolarjev » nadomesti z besedilom »od 500 do 1200 eurov«.
V 8. členu se v prvi alinei prvega odstavka besedilo »drug vojaški material« nadomesti z besedilom »drugo vojaško opremo«, za besedilom »rezervnimi deli« se doda besedilo »komponentami«, črta se besedilo »kot tudi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo«, za besedilom v oklepaju pa se doda besedilo »in 3. člen Uredbe 817/2006/ES«.
V 13. členu se v vseh alineah prvega odstavka besedilo »8. a člena« nadomesti z besedilom »9. člena«, v 14. členu pa prav tako v vseh alineah prvega odstavka besedilo »9. člena« z besedilom »8. člena«.
V 15. členu se črta prva alinea prvega odstavka, v drugi alinei pa se številka »8. a« nadomesti s številko »9« in se črta besedilo v oklepaju »drugi odstavek«.
7. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Izvajanje določb te uredbe in uredbe 817/2006/ES v okviru svojih pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija, pristojni nosilci javnih pooblastil, če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, pristojna organizacijska enota ministrstva, pristojnega za obrambo, če gre za orožje, strelivo in gospodarska razstreliva pa pristojna organizacijska enota ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.«.
V tretjem odstavku se besedilo »Uredbe 798/2004/ES« nadomesti z besedilom »Uredbe 817/2006/ES«.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-42/2007
Ljubljana, dne 4. oktobra 2007
EVA 2007-1811-0059
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti