Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 122-130/2007 Ob-28369/07 , Stran 6953
I. Predmet razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2008. a) Programi humanitarnih društev, in sicer: – programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja; – programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom; – programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam; – programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti. b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer: – programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija); – preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti. c) Preventivni programi, in sicer: – programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov; – preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov; – preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah; – programi usposabljanja prostovoljcev za pomoč ogroženim posameznikom in družinam. II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje programov socialnega varstva – pod točko a – humanitarna društva, – pod točko b in c – humanitarna društva, ustanove in zavodi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa; 2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper; 3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost ali dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih; 4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa; 5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa; 6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo; 7. imajo predvideno sofinanciranje programa s strani drugih sofinancerjev. III. Merila za dodelitev sredstev Za ocenjevanje posameznih programov bodo uporabljena naslednja merila: 1. kvaliteta in realnost predloženega programa; 2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu; 3. finančna konstrukcija programa; 4. dosedanje delo oziroma reference. Prednostno bodo sofinancirani: – programi z večletnim delovanjem; – programi, ki so usmerjeni v samopomoč, zmanjševanje socialnih stisk in socialne izključenosti; – programi, v katerih so izvajalci tudi prostovoljci. Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. IV. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2008 je višina proračunskih sredstev v letu 2007. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov socialnega varstva bo opredeljena s proračunom za leto 2008. V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. VI. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2008, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak posamezni program prijaviti na svojem obrazcu. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 30. novembra 2007 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2008, št. 122-130/2007«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem. VIII. Izid razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni po sprejemu proračuna za leto 2008. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2008, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-256.

AAA Zlata odličnost