Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Ob-28250/07 , Stran 6975
I. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: Hotel Oleander, Strunjan 17, 6320 Portorož. Nepremičnina leži na parcelnih številkah 3098 in 3100/2, pripisane k zemljiško knjižnemu vložku št. 1199 v k.o. Portorož in se prodaja v deležu 9860/10000 od celote. Površina vseh prostorov objekta-hotela, ki se prodaja meri skupaj neto 1.847,35 m2; prostori se nahajajo v petih etažah. Hotel ima 26 sob za goste s skupno 84 ležišči, predavalnico v tretjem nadstropju oziroma v mansardi, salon – večnamensko dvorano v pritličju, jedilnico – restavracijo, kuhinjo, aperitiv bar, recepcijo s točilnico, vhodno avlo, zunanjo letno teraso prekrito s pergolo, pisarno, dve dvigali, druge pomožne prostore, 26 parkirnih mest v pokritem parkirišču v kleti, asfaltirane parkirne prostore pred hotelom. V kletnem delu objekta se nahaja prostor Telekomove javne telefonske centrale v izmeri neto 26,25 m2, s pripadajočim deležem zemljišča in enim parkirnim prostorom v pokritem delu parkirišča, vse stoječe na parc. številkah 3098 in 3100/2 v k.o. Portorož, v deležu 140/10000 od celote, ki ni predmet prodaje. Celoten objekt je na novo zgrajen kot nadomestna gradnja objekta Počitniški dom Strunjan v letu 2002; objekt ima uporabno dovoljenje, ki ga je izdala UE Piran, dne 9. 7. 2002. Nepremičnina se prodaja z vso pripadajočo opremo (osnovna sredstva in drobni inventar). Prodaja nepremičnine je vezana na prevzem 8 Telekomovih zaposlenih Hotela Oleander, za kar prodajalec in kupec skleneta posebno pogodbo o prevzemu zaposlenih, ki bo podpisana hkrati s kupoprodajno pogodbo za nepremičnino. Izhodiščna prodajna cena nepremičnine znaša 3.300.000,00 EUR. Fiksna prodajna cena opreme, ki se prodaja skupaj z nepremičnino, znaša 322.000,00 EUR + 20% DDV. II. Pogoji za sodelovanje na razpisu za prodajo nepremičnine Prodaja se opravi z zbiranjem pisnih ponudb. Pisne ponudbe je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, z oznako »ponudba za nakup hotela Oleander – Ne odpiraj«. Rok za predložitev ponudb je 12. 11. 2007; za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, najkasneje do vključno 12. 11. 2007 do 12. ure. Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki morajo v ponudbi predložiti potrdilo o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni ali priglasitveni list za samostojne podjetnike pri DURS-u. Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti natančen naziv in naslov ponudnika, davčno številko, EMŠO oziroma matično številko; pravne osebe pa tudi podatke pooblaščenca za sklenitev pogodbe. Ponudnik mora v ponudbi navesti ponujeno ceno v evrih v absolutnem znesku, ki ne more biti nižja od navedene izhodiščne – najnižje cene. Ponudnik mora v ponudbi posebej izjaviti, da soglaša z nakupom opreme, ki se prodaja skupaj z nepremičnino, po navedeni fiksni prodajni ceni. Ponudnik mora v svoji ponudbi izrecno izjaviti, da je seznanjen z obvezo prevzema vseh zaposlenih Hotela Oleander in da sprejema vse pogoje, ki izhajajo iz pogodbe o prevzemu zaposlenih, ki jo bosta prodajalec in kupec sklenila istočasno ob podpisu kupoprodajne pogodbe za nepremičnino. Ponudnik mora ob vložitvi svoje ponudbe vplačati varščino v višini 330.000,00 EUR, kar predstavlja 10% izhodiščne prodajne cene nepremičnine; varščino mora ponudnik vplačati na TRR Telekoma Slovenije, d.d., številka: SI56 0310 0100 6235 420, sklic: 00 98, pri SKB banki d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, s pripisom »plačilo varščine za nakup nepremičnine – hotel Oleander«. Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi dokazilo o plačilu varščine in navesti popolne podatke o številki svojega tekočega – transakcijskega računa (naziv banke in številka računa) za primer vračila varščine. Uspelemu – najugodnejšemu ponudniku se vplačana varščina všteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 15 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Kupec plača poleg kupnine za nepremičnino in opremo tudi predpisani davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost ter nosi vse stroške prenosa lastništva. Predmetna nepremičnina s pripadajočo opremo se prodaja kot celota in bo prodana po načelu “videno – kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja in se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih napak. O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 14. 12. 2007. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo in pogodbo o prevzemu zaposlenih v 30 dneh po prejemu obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 60 dni od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe. Če najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz objave in pogodbenih obveznosti, se šteje, da je odstopil od nakupa – v takšnem primeru prodajalec zadrži varščino. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo upoštevana predvsem ponujena cena za nepremičnino in obveza prevzema zaposlenih delavcev. Prodajalec si pridržuje pravico, da na podlagi te objave kljub prejetim ponudbam ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. Dodatna dokumentacija (pogodba o prevzemu zaposlenih hotela Oleander, specifikacija – seznami opreme, PID – arhitekture, uporabno dovoljenje …) je interesentom na vpogled po predhodnem dogovoru, pri Jani Bergant v pisarni številka 217, 2. nadstropje, v stavbi Cigaletova 10, Ljubljana. Dodatne informacije lahko ponudniki pridobijo vsak delovni dan v času od 9. do 12. ure po tel. 01/234-16-50, Mladen Tešnjak in 01/234-15-92, Jana Bergant. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Andrejo Stražišar, tel. 01/234-17-36.

AAA Zlata odličnost