Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 4301-231/2007-2 Ob-28338/07 , Stran 6932
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izdajanja revije s področja varstva potrošnikov skladno z določbami Uredbe o izvajanju javne službe na področju izdajanja revije s področja varstva potrošnikov (Uradni list RS, št. 93/02, v nadaljevanju: uredba), na katerega se lahko prijavijo zainteresirane potrošniške organizacije, vpisane v register pri Uradu RS za varstvo potrošnikov. 2. Koncedent je Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, njegove pravice in obveznosti pa v imenu in za račun Republike Slovenije izvršuje Urad RS za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: Urad) pri Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 28, Ljubljana. 3. Način izbire koncesionarja: javni razpis za podelitev koncesije, ki ga izvede Urad. 4. Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju izdajanja revije s področja varstva potrošnikov. 4.1 Predmet koncesije je izdajanje revije za potrošnike z naslednjo okvirno vsebino: tematika s področja varstva potrošnikov, rezultati primerjalnih testov kakovosti izdelkov in storitev, tematika pravnih institutov in zakonodaje, ki zadeva potrošnikove pravice in pravne razlage. 5. Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje določijo s koncesijsko pogodbo. Koncesijsko pogodbo sklene Vlada Republike Slovenije. Koncesionar mora izvajati javno službo, za katero mu je podeljena koncesija, v skladu z navodili koncedenta. 6. Cilj razpisa je zagotavljanje izobraževanja in obveščanja potrošnikov preko revije za potrošnike v okviru koncesije v obsegu do 50% stroškov izdajanja revije ter vzpodbujanje in podpora širitve prisotnosti revije v osnovnih in srednjih šolah ter splošnih izobraževalnih knjižnicah, kot vir informacij in učni pripomoček. 7. Izvedba koncesije: koncesija za izvajanje javne službe za izdajanje revije za potrošnike se podeli enemu koncesionarju za celotno območje Republike Slovenije. 8. Čas, za katerega se bo podelila koncesija: 5 let, z možnostjo podaljšanja. 9. Navedba predpisov, ki zadevajo koncesijo: Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04-UPB2) in Uredba o izvajanju javne službe na področju izdajanja revije s področja varstva potrošnikov (Uradni list RS, št. 93/02). 10. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za podelitev koncesije / za izvajanje koncesije Prijavitelj/koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je vpisan v register društev oziroma v sodni register; –  je vpisan v register potrošniških organizacij pri Uradu; – se mora z izjavo zavezati, da bo izdajal potrošniško revijo brez oglasov ali oglasnih sporočil; – se mora z izjavo zavezati, da bo vsako leto izdal 12 številk revije pri čemer lahko izda največ dve dvojni številki oziroma 10 zvezkov, pod pogojem, da bo skupno število notranjih strani vseh številk revij izdanih v enem koledarskem letu najmanj 432; – se mora z izjavo zavezati, da bo naklada vsake številke revije najmanj 8500 izvodov; – se mora z izjavo zavezati, da bo v vsaki številki revije na vidnem mestu objavil podatke o svetovalnih pisarnah za varstvo potrošnikov v Sloveniji, o strokovnih organizacijah ter državnih organih, ki nudijo pomoč potrošnikom ter podatke o centralnem informacijskem sistemu za sprejem vprašanj in dopisov potrošnikov: o telefonski številki 080/88-99, o elektronskem naslovu svetovanje.uvp@gov.si, ki mu jih bo posredoval Urad; – se mora z izjavo zavezati, da bo v reviji na vidnem mestu objavljal prispevke in obvestila, ki mu jih bo posredoval Urad ter da bo zagotavljal, da bo Urad z lastnimi vsebinami lahko zapolnil do ene strani posamezne številke revije; – se mora z izjavo zavezati, da bo na svojih spletnih straneh objavljal nosilne teme iz posamezne številke po izboru Urada najkasneje 10 dni po izdaji revije in da bo objavljene teme v elektronski obliki posredoval Uradu ter da bo objavo teh vsebin dovolil tudi na spletni strani Urada; – se mora z izjavo zavezati, da bo 30 izvodov vsake številke revije dostavil Uradu vsak tekoči mesec brezplačno takoj po izidu revije; – se mora z izjavo zavezati, da bo po 1 izvod vsake številke revije dostavil vsem splošno izobraževalnim knjižnicam in njihovim podružnicam ter osnovnim in srednjim šolam in njihovim enotam in podružnicam v Republiki Sloveniji brezplačno takoj po izidu revije; – mora predložiti okvirni načrt izhajanja revije; – mora predložiti specifikacijo predvidenih upravičenih stroškov izdajanja revije na področju varstva potrošnikov na letni ravni; – mora predložiti izjavo, da se sofinanciranje ne podvaja; – bo predložil izjavo, da ima izpolnjene morebitne pogodbene obveznosti do Urada za leta 2004, 2005 in 2006; – bo predložil izjavo, da pri njem ni bilo ugotovljenih kršitev sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje aktivne politike varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji in v EU za leta 2004, 2005 in 2006; – bo predložil izjavo, da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, prenehanja po zakonu, sodne likvidacije, izbrisa iz registra; – bo predložil izjavo, da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom; – bo predložil izjavo, da ni v kazenskem postopku; – bo predložil izjavo, da niti on niti njegov(i) zakonit(i) zastopnik(i) ni(so) storil(i) kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06); – bo predložil izjavo, da ni storil kaznivega dejanja ali prekrška v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; – bo predložil izjavo, da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega razpisa, katero bi Urad lahko dokazal na podlagi preteklih pogodb; – bo predložil izjavo, da so podatki v prijavi in priloženi dokumentaciji resnični in da niso zavajajoči ter da je seznanjen, da se izloči iz postopka ocenjevanja prijav, če bodo podatki v prijavi in priloženi dokazni dokumentaciji zavajajoči ali neresnični ali da potrebnih informacij ni zagotovil ali jih je zamolčal; – bo predložil popis morebitnih podatkov oziroma delov prijave, ki so označeni za poslovno skrivnost; – bo predložil izjavo, s katero Uradu dovoljuje pridobitev potrdil oziroma dokazil, ki jih Urad lahko samostojno pridobi iz uradnih evidenc. 11. Merila za podelitev koncesije Strokovna komisija bo prijave ocenila na podlagi meril. Največje možno število točk po vseh merilih je 100 točk. Merila so: 11.1 Število let delovanja na področju varstva potrošnikov po vpisu v register: največ 30 točk – od 0 do 5 let – 10 točk; – nad 5 do 10 let – 15 točk; – nad 10 let – 30 točk. 11.2 Reference Izvedeni projekti v letu 2006: največ 20 točk a) projekti, ki se nanašajo na objave strokovnih prispevkov (npr. časopisi ali revije ali radio ali TV ali medmrežje ipd.) in b) projekti svetovanja potrošnikom. Pod a: Kot projekt se šteje objava na lokalnem ali na državnem nivoju v letu 2006. Pod b: Kot projekti svetovanja potrošnikom se štejejo projekti, financirani iz državnih virov v letu 2006. Vsi projekti (pod a in b) so enakovredni. – en projekt – 10 točk; – dva projekta – 15 točk; – trije in več projektov – 20 točk. 11.3 Izkušnje na področju izdajanja publikacij (knjige, revije, priročniki, informativne brošure, letaki) s področja varstva potrošnikov v zadnjih treh letih (2004–2006): največ 20 točk – izdal je eno vrsto publikacij – 10 točk; – izdal je dve vrsti publikacij – 15 točk; – izdal je tri in več vrst publikacij – 20 točk. 11.4 Distribucija bodoče revije (npr.: po pošti, prosta prodaja, medmrežje …): največ 30 točk – tiskana po pošti – 10 točk; – tiskana po pošti in v prosti prodaji – 20 točk; – tiskana po pošti in v prosti prodaji ter objavljanje nosilnih tem na medmrežju – 30 točk. Prag doseženih točk za izbor koncesionarja je 60 točk, s tem, da mora znašati minimalno število doseženih točk znotraj meril 11.2, 11.3 in 11.4 50% vseh možnih točk. V primeru, da pri oceni meril 11.2, 11.3 in 11.4 prijavitelj ne doseže 50% vseh možnih točk, bo prijava zavrnjena, ne glede na to, če skupno doseže prag za izbor. Merila in način ocenjevanja so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za izvajanje koncesije bo izbran tisti prijavitelj, ki bo dosegel večje število točk. V primeru, da bo več prijav ocenjenih z enako oceno, se bo kot prednostno upoštevalo doseženo višje število točk pri merilu, ki opredeljuje distribucijo. V primeru, da se tudi po navedenem izločilnem kriteriju ne more izbrati prijavitelja, se izbere prijava z nižjo vhodno številko, dodeljeno v vložišču Ministrstva za gospodarstvo, ki se dodeli na podlagi časa (dan, ura, minuta) knjiženja vhodne pošte. 12. Sofinanciranje Sredstva za izvajanje koncesije se zagotovijo v skladu s sprejetim državnim proračunom. Koncesionarju se priznajo sredstva za izdajanje revije s področja varstva potrošnikov, ki jo izvaja kot javno službo, v skladu s koncesijsko pogodbo, vendar največ v obsegu, predvidenem v državnem proračunu. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa je 146.053,00 EUR in bremenijo proračunsko postavko 1929 – Izvajanje programa varstva potrošnikov, konto 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za leto 2008. Letni znesek za proračunska leta 2009, 2010, 2011 in 2012 se lahko spremeni in določi z dodatkom k pogodbi, glede na razpoložljiva proračunska sredstva za posamezno proračunsko leto. Revija za potrošnike se sofinancira največ do višine 50% vseh stroškov priprave in izdajanja revije iz preteklega leta, kar predstavlja izpad sredstev zaradi neoglaševanja. Prijave, katerih predračun upravičenih stroškov bo presegel znesek iz te točke javnega razpisa, bodo kot nesprejemljive zavrnjene. »Sofinanciranje« v tem razpisu pomeni pravico koncesionarja, da lahko pridobiva sredstva za izdajanje revije iz različnih virov, vendar pa se zahtevek za isti priznani strošek ne sme podvajati. 13. Plačilo Način in dinamika plačil koncesionarju se opredelita s koncesijsko pogodbo. Koncesionarju se priznajo sredstva, ki so nujno potrebna za izvajanje koncesije, če izvaja javno službo v skladu z uredbo in koncesijsko pogodbo. Višina sredstev, ki jih prijavitelj dejansko prejme je lahko manjša ali največ enaka višini sredstev določenih s koncesijsko pogodbo. 13.1 Vrste upravičenih stroškov, ki se priznavajo koncesionarju, so določene v razpisni dokumentaciji, podrobneje pa jih bosta koncedent in koncesionar opredelila v koncesijski pogodbi. 13.2 Prijavitelj mora imeti pregledno, ustrezno in jasno finančno konstrukcijo odhodkov, v katero so vključeni vsi upravičeni stroški, ki so v skladu z uredbo, javnim razpisom in razpisno dokumentacijo in so nujno potrebni za izvajanje predmeta koncesije. 14. Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov Sofinancirajo se lahko samo tisti upravičeni stroški, ki so nujno potrebni za izvajanje javne službe, ki so nastali po datumu sklenitve pogodbe o koncesiji, ki niso kriti iz drugih virov, tako da se sofinanciranje ne podvaja ter so bili plačani do predložitve zahtevka. Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov obsega obdobje trajanja koncesijskega razmerja, ki nastane z dnem začetka veljavnosti koncesijske pogodbe. Koncesija za izvajanje javne službe na področju izdajanja revije s področja varstva potrošnikov se podeli za dobo petih let z možnostjo podaljšanja. 15. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz prijav, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji prijavi tako tudi označiti. Kot poslovno skrivnost prijavitelj lahko označi posamezen podatek oziroma del prijave. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno prijavo. 16. Način podaje prijave in rok, do katerega se sprejemajo prijave Prijave morajo biti predložene v skladu z navodili iz razpisa in razpisne dokumentacije in na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. Prijave morajo biti poslane v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – prijava – Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izdajanja revije s področja varstva potrošnikov« in prispeti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do 6. 11. 2007 do 13. ure. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Prijave morajo ne glede na način dostave prispeti na navedeni naslov do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za nepravočasne. Nepravočasne in nepravilno označene prijave (ni navedb iz prejšnjega odstavka te točke javnega razpisa), prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih in v skladu z zahtevami iz razpisa in razpisne dokumentacije, bo Urad s sklepom zavrgel. Prijave, ki jih bo vložila neupravičena oseba, bo Urad s sklepom zavrnil. 17. Odpiranje prijav Komisija bo prijave odpirala dne 6. 11. 2007, ob 14. uri, v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Urada RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno. Pri odpiranju se bodo upoštevale prijave, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, do 6. 11. 2007 do 13. ure. Urad je za vodenje postopka javnega razpisa imenoval komisijo. V roku dostavljene in pravilno označene prijave bo komisija odpirala po vrstnem redu prejema na zgoraj navedeni naslov. O odpiranju prijav bo komisija vodila zapisnik. Komisija bo vse prispele prijave strokovno pregledala ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavrnjene. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. Komisija bo od prijavitelja zahtevala dopolnitev njegove prijave le v primeru, če določenega dejstva ne bo mogla sama preveriti. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v določenem roku, ki ga komisija določi na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), se zavržejo. Prijavitelj v dopolnitvi prijave ne sme spreminjati predračuna stroškov in prijave v okviru meril ter tistega dela prijave, ki se veže na dispozicijo, oziroma tistih elementov prijave, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede na ostale prijave, ki jih je Urad prejel v postopku javnega razpisa. Urad si pridržuje pravico preverjati resničnost in verodostojnost navedb in izjav ter prilog prijaviteljev k razpisni dokumentaciji. Če ugotovi, da so navedbe in izjave neresnične oziroma da priloge prijaviteljev k razpisni dokumentaciji niso skladne z originali, bodo take prijave izločene iz nadaljnjega postopka javnega razpisa. Urad ima pravico od prijavitelja zahtevati, da v določenem roku poda dodatna pojasnila glede v prijavi predloženih dokumentov in v primeru dvoma preveriti pristnost predloženih dokumentov ter resničnost podatkov, navedenih v prijavi. V kolikor se v postopku javnega razpisa ugotovi, da je posamezni prijavitelj v prijavi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo Urad prijavitelja izločil iz nadaljnjega postopka javnega razpisa. Če bosta v postopku zbiranja prijav prijavo predložila dva ali več prijaviteljev, ki bodo oddali popolne prijave in izpolnjevali postavljene pogoje, bo komisija izmed prejetih prijav izbrala najugodnejšo prijavo skladno s postavljenimi merili (ter načinom ocenjevanja le-teh) v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji. Komisija bo o opravljenem strokovnem pregledu popolnih prijav in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik. 18. Obveščanje o izboru prijavitelja in podpis pogodbe Koncesija o izvajanju javne službe na področju izdajanja revije s področja varstva potrošnikov se podeli z odločbo Vlade Republike Slovenije, na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Urad, v roku 90 dni od datuma odpiranja prijav. Po zaključku razpisa bodo končni rezultati objavljeni na spletni strani Urada RS za varstvo potrošnikov: http://www.gov.si/uvp/razpisi/razpisi.html. Koncesijsko pogodbo sklene Vlada Republike Slovenije. Izbrani prijavitelj bo pozvan k podpisu pogodbe. Kolikor se prijavitelj v roku osem dni ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od prijave. 19. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ali prejmejo dodatne informacije Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Urada RS za varstvo potrošnikov: http://www.gov.si/uvp/razpisi/razpisi.html., zainteresirani pa jo lahko brezplačno dvignejo tudi v tajništvu Ministrstva za gospodarstvo, Urada RS za varstvo potrošnikov, VI. nadstropje, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 12. uro. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po tel. 01/478-36-18, kontaktna oseba: mag. Majda Pučnik Rudl. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti, na naslov: majda.pucnik-rudl@gov.si, oziroma po faksu 01/478-34-40.

AAA Zlata odličnost