Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4775. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Dobje v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 13025.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo ZDSve-UPB1) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 Statut-UPB1) je Občinski svet Občine Dobje na 8. izredni seji dne 9. 10. 2007 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov Občine Dobje v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnika Občine Dobje v volilno telo 5. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta in postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet Občine Dobje v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju elektorja) in lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidata za elektorja in izvolitev oziroma predlaganje kandidata za člana državnega sveta ter določitev kandidata.
4. člen
Predloge za kandidata za elektorja oziroma za kandidata za državni svet lahko predlaga vsak član Občinskega sveta Občine Dobje.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za elektorja in enega kandidata za člana državnega sveta.
Predlogu za elektorja in člana državnega sveta morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji pisno komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Dobje. Komisija upošteva predloge, ki so jih na njen poziv predlagatelji posredovali do v Pozivu določenega roka, pri čemer rok od poziva do izteka poziva ne sme biti krajši kot tri dni.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu posebej za elektorja in posebej za člana državnega sveta z označbo predlagatelja in ga pošlje županu.
7. člen
Elektorja se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem. Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Voli se enega elektorja.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata za elektorja tako, da obkroži zaporedno številko pred imenom največ enega kandidata, ki ga želi voliti.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največje število glasov.
8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem. Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Določi se en kandidat za člana državnega sveta.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata za člana državnega sveta tako, da obkroži zaporedno številko pred imenom največ enega kandidata, ki ga želi voliti.
Določen je kandidat, ki je prejel največje število glasov.
9. člen
V primeru, ko je več kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejelo enako število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se opravi takoj na seji občinskega sveta in sicer se vrstni red žrebanja kandidata določi po abecednem vrstnem redu.
Žreb izvede Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
10. člen
Predstavnik kandidature za člana državnega sveta je župan. Če je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupana oziroma kateregakoli člana občinskega sveta, ki ni na kandidatni listi.
11. člen
Župan mora najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenega elektorja in kandidaturo z osebnimi podatki in pisnim soglasjem kandidata za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
12. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
13. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2007
Dobje, dne 9. oktobra 2007
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

AAA Zlata odličnost