Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 322-339/2007 Ob-28570/07 , Stran 6956
1. Predmet razpisa: je sofinanciranje investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo v Mestni občini Koper za leto 2008. 2. Pogoji in merila Pogoji Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki: – so registrirane in imajo sedež na območju Mestne občine Koper, – katerih investicija je vezana na območje Mestne občine Koper in povezana s spodbujanjem turizma, – niso prejela sredstev za prijavljeno investicijo, iz drugih virov Mestne občine Koper, – delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma za območje Mestne občine Koper. Mestna občina Koper bo sofinancirala izključno investicijska vlaganja vezana na: – nabavo in montažo turistične infrastrukture za razgledne točke (koši, klopce, mize), – nabavo in montažo turističnih informativnih tabel ter drugih turistično označevalnih tabel. Za posamezno investicijo lahko prijavitelj prejme sredstva v višini do 5.000 EUR za sofinanciranje investicije, lahko pa posamezen prijavitelj prijavi več različnih investicij. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli tisti prijavitelji, ki sami zagotavljajo višji delež financiranja celotne vrednosti investicije. Krajevne skupnosti Mestne občine Koper niso upravičene do dodelitve sredstev iz tega razpisa. Merila Za ocenjevanje posameznih investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo bodo uporabljena naslednja merila: 1. Kakovost, realnost in dostopnost prijavljene investicije: – ima postavljene jasne cilje; – kakovost predložene prijave; – realnost izvedbe prijavljene investicije. 2. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije: – pregledna konstrukcija prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi prihodki, stroški, razviden je namen odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi); – zagotovljeni drugi, realni viri sofinanciranja prijavljene investicije. 3. Dosedanje delo in reference prijavitelja: – kvalitetno izvedeno delo na področjih, ki so predmet javnega razpisa; – kakovost doslej realiziranih projektov. 3. Okvirna višina sredstev Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2008 znaša 50.000,00 EUR. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo bo opredeljena s proračunom za leto 2008. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po predložitvi končnega poročila o realizaciji vlaganj z dokazili izvedene investicije. 4. Rok porabe sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za izvedbo projektov, porabo odobrenih sredstev in posredovanje zahtevkov in poročil je 26. november 2008. 5. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa s strani pooblaščene osebe občine. 6. Rok za predložitev prijav Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje: – do 30. novembra 2007, – do 30. maja 2008* (kolikor vsa sredstva ne bodo razdeljena v prvem prijavnem roku), – do 30. september 2008* (kolikor ostajajo sredstva iz prvega in drugega prijavnega roka), na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – št. 322-339/2007«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane. * Kolikor bodo v prvem razpisnem roku vsa sredstva razdeljena in prijavljene investicije dejansko realizirane, sta druga dva razpisana prijavna roka brezpredmetna. 7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa Odpiranje prijav bo dne 7. decembra 2007 ob 10. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. *V primeru drugega razpisnega roka, bo odpiranje prijav 6. junija 2008 ob 10. uri, v primeru tretjega roka pa 3. oktobra 2008 ob 10. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve. 8. Dvig razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper (tel. 05/664-62-17) vsak dan v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost