Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 354-348/2007 Ob-28367/07 , Stran 6952
1. Predmet, namen in cilji razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih akcij in projektov ter akcij in projektov za urejenost krajev v Mestni občini Koper za leto 2008, s katerimi se dosega večjo obveščenost, boljše razumevanje vsebin in krepitev ozaveščenosti na področju varstva okolja in narave z namenom prispevati k doseganju ciljev varstva okolja, skladnih z Resolucijo o Nacionalnem programu varstva okolja, s Programom varstva okolja za Slovensko Istro 2006–2010 in večja urejenost krajev v Mestni občini Koper. Prednost bodo imeli projekti, ki se bodo izvajali ob razglašenih okoljskih dnevih (npr. dan zemlje, dan vode itd.) in v okviru Tedna mobilnosti od 16. do 22. septembra. Predmet sofinanciranja ne bodo aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov in letovanj ter dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov Mestne občine Koper. Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za dejavnost. Vsebina javnega razpisa je razdeljena v dva sklopa: A. Sofinanciranje projektov promocije varstva okolja v letu 2008 Občina bo predvsem sofinancirala naslednje vrste aktivnosti: – organiziranje in izvedbo izobraževalno-ozaveščevalnih aktivnosti, in sicer posvetov, delavnic, okroglih miz, razstav ter natečajev (rezultat mora biti konkreten, uporaben izdelek, ki bo na razpolago širši javnosti); – pripravo, prevod, priredbo in izdajo poljudnih ozaveščevalno-izobraževalnih publikacij ter drugega promocijskega materiala (zgibanke, plakati, priročniki, CD-ji, DVD-ji, VHS kasete, igralni pripomočki ...); – vzpostavitev interaktivnih spletnih strani; – pripravo in izvedbo vzgojno-izobraževalnih aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih programih … B. Sofinanciranje projektov urejenosti krajev v letu 2008 Občina bo sofinancirala naslednje vrste aktivnosti: – urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno. 2. Merila · Sklop A in B: – pomen projekta za promocijo varstva okolja oziroma kraja, – kakovost projekta, – finančni načrt in stroškovna učinkovitost, – interdisciplinarnost projekta (partnersko sodelovanje), – doseganje ciljnih skupin razpisa, – reference vlagatelja (izvajalca). 3. Ocenjevanje vlog Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih vlog, izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti projekta in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo. Izločitveno merilo: – kolikor je projekt neskladen s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna komisija vlogo izloči in je ne ocenjuje. Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije. 5. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2008 je višina proračunskih sredstev v letu 2007. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom za leto 2008. 6. Rok izvedbe: projekti morajo biti končani najkasneje do 30. novembra 2008. Za zaključek projekta se šteje, ko sofinancer potrdi končno poročilo o izvedbi projekta. 7. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja. 8. Rok za predložitev prijav in način oddaje Ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najkasneje do petka 30. novembra 2007. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za okolje in prostor, Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-386. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno: – vidna označba: »Ne odpiraj – vloga »Javni razpis sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih akcij in projektov ter akcij in projektov za urejenost krajev v Mestni občini Koper za leto 2008«, št. 354-348/2007, – sklop javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja (A, B), – točen naslov vlagatelja, – naslov MOK. V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko samo ena vloga. Če kuverta, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer ne bo odprl in je tudi ne bo obravnaval. Nepravočasno predložene vloge, nepravilno izpolnjene in označene, kot tudi pravilno predložene vloge, ki bodo obravnavane in ne bodo izbrane za sofinanciranje, bodo arhivirane pri sofinancerju in bodo čez dve leti dane v uničenje. Vlagatelj lahko s pisno zahtevo zahteva vrnitev njegove (nesofinancirane) vloge. 9. Izid razpisa O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po začetku veljave proračuna Mestne občine Koper za leto 2008. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.

AAA Zlata odličnost