Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 063-016/2004 Ob-28341/07 , Stran 6978
I. Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel. 01/896-27-70, telefaks 01/896-27-73, e-mail: info@smartno-litija.si. II. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. Dvosobno stanovanje št. 5 v I. nadstropju z neto tlorisno površino 58,23 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami, v večstanovanjski stavbi Kulturnega doma v Šmartnem pri Litiji, Za povrtmi 4, 1275 Šmartno pri Litiji, ki stoji na parc. št. 418/3, k.o. Šmartno. Etažna lastnina še ni vzpostavljena. Izhodiščna cena za stanovanje znaša 21.000,00 €. 2. Dvosobno stanovanje št. 14, ki se nahaja v mansardi, z neto uporabno tlorisno površino 50,87 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami, v večstanovanjski stavbi na naslovu Staretov trg 25, v Šmartnem pri Litiji, ident. št. 14.E, vpisanem pri podvložku št. 1158/15, k.o. Šmartno. Izhodiščna cena za stanovanje znaša 50.000,00 €. III. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb: 1. Stanovanji sta naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, poznejših reklamacij ne bomo upoštevali. 2. Nepremičnina – stanovanje pod zaporedno št. 1 je obremenjeno z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Nepremičnina – stanovanje pod zaporedno št. 2 je obremenjeno z najemnim razmerjem za določen čas, do 31. 12. 2007. 3. Kupnina ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se dodatno zaračunajo najugodnejšemu ponudniku – kupcu. Najugodnejši ponudnik – kupec mora plačati tudi vse dajatve in stroške kot so: cenitev stanovanja, notarski stroški, strošek vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo, takse. 4. Zaradi spremembe lastništva na obeh predmetnih nepremičnina se položaj najemnikov ne sme poslabšati. 5. Najugodnejši ponudnik – kupec je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 delovnih dneh po prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe, sicer varščina zapade v korist prodajalca. Notarska potrditev kupoprodajne pogodbe mora biti opravljena najkasneje v desetih dneh po podpisu pogodbe. Prodajalec in kupec se lahko dogovorita, da tudi zapis pravnega posla opravi notar istočasno z overitvijo. 6. Najugodnejši ponudnik – kupec mora celotno kupnino plačati v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe na enotni transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji, številka: TRR 01394-0100000193 pri Banki Slovenije, pri čemer se položeno jamstvo za resnost ponudbe všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj navedenem roku ne plača kupnine, pripada varščina prodajalcu, ki razdre pogodbo brez dodatnega opomina. 7. Varščina se neuspelemu ponudniku vrne v roku 10 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. 8. Kupec do izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo, dokazuje lastništvo stanovanja s prodajno pogodbo in zemljiškoknjižnim dovolilom. 9. Prodajalec si pridržuje pravico, da kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe za nakup predmetnih nepremičnin in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo pisne ponudbe. 10. Komisija za vodenje postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine s soglasjem župana lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. IV. Pogoji za udeležbo pri prodaji nepremičnin: 1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske pravice na nepremičninah za takšne osebe omogočajo prislini predpisi RS, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom jamstva za resnost ponudbe v višini 5% od izhodiščne cene (varščina mora biti nakazana na TRR 01394-0100000193, odprt pri Banki Slovenije z navedbo »št. 063-16/2004 zbiranje ponudb«). 2. Ponudnik mora ponuditi kupnino enako ali višjo od izhodiščne cene. 3. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov; navedbo premičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica, hišna številka, ter opis stanovanja (razviden iz razpisa) in ponujeno ceno. Ponudnik mora k ponudbi predložiti: – potrdilo o plačilu jamstva za resnost ponudbe in priložiti številko transakcijskega računa za primer vračila plačanega jamstva za resnost ponudbe (naziv banke, številka računa), – drugi tuji državljani in tuje pravne osebe priložijo izjavo oziroma ustrezno originalno dokazilo iz katerega je razvidno, da lahko oseba v skladu s slovensko zakonodajo pridobiva nepremičnine na območju Republike Slovenije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (za pravno osebo), – potrdilo o plačanih obveznostih iz naslova najema stanovanja (za najemnika stanovanja, ki je predmet prodaje), – fotokopija potrdila o državljanstvu oziroma kopija osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica (za fizične osebe)), – izpisek iz ustreznega registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe (za pravne osebe in s.p.), – identifikacijsko številko davčnega zavezanca, matično številko in telefonsko številko (za pravne osebe in s.p.) oziroma davčno številko, EMŠO in telefonsko številko (za fizične osebe), – podpisano izjavo, da v celoti sprejema pogoje tega javnega zbiranja pisnih ponudb, – podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne bi kot najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne pogodbe ali če bi odstopil od že sklenjene kupoprodajne pogodbe. V. Postopek: 1. Upoštevali bomo podpisane pisne ponudbe s potrebnimi dokazili, ki bodo prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti do vključno dne 6. 11. 2007 do 8. ure na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji. Na kuverti naj bo označba: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«. Odpiranje zbranih ponudb bo dne 6. 11. 2007 z začetkom ob 9. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden polni naslov ponudnika. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le pravočasno prispele ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in ostale navedene pogoje. 3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb. VI. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja pisnih ponudb. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev) bo prodajalec pozval k dopolnitvi ponudb in bo nato, med pridobljenimi dopolnjenimi ponudbami, izbral najugodnejšega ponudnika. Občina Šmartno pri Litiji bo, skladno z zakonom, pod enakimi pogoji in za enako kupnino kot jo bo ponudil najboljši ponudnik, predmetni nepremičnini ponudila predkupnim upravičencem, ki imajo 30-dnevni rok za izjavo o uveljavljanju predkupne pravice. VII. Pridobivanje informacij: vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin, ogledom nepremičnin in pregledom cenitvenega poročila zainteresirani kupci dobijo na Občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, vsak dan od 8. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost