Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4761. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe komercialno izdanih fonogramov v radiodifuzno retransmitiranih tv in radijskih programih kabelskih operaterjev ter višini nadomestila za njihovo uporabo, stran 13014.

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije,
Šmartinska cesta 152, Ljubljana,
ki ga zastopa direktor Gregor ŠTIBERNIK,
(v nadaljevanju Zavod IPF)
 
in
 
Združenje kabelskih operaterjev GIZ
Celovška cesta 150, Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik uprave Stanko Posega,
(v nadaljevanju Združenje)
 
dogovorita in na podlagi 157. člena ZASP skleneta naslednji
S K U P N I S P O R A Z U M
o pogojih in načinih uporabe komercialno izdanih fonogramov v radiodifuzno retransmitiranih tv in radijskih programih kabelskih operaterjev ter višini nadomestila za njihovo uporabo
I.
Podpisnika uvodoma kot nesporno ugotavljata:
– da je Zavod IPF organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino, na območju Republike Slovenije kolektivno uveljavlja sorodne pravice domačih in tujih glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov,
– da je Združenje reprezentativna organizacija kabelskih operaterjev, ki na območju Republike Slovenije opravljajo dejavnost radiodifuzne retransmisije TV in radijskih programov.
II.
Podpisnika se dogovorita, da se tarifa za uporabo komercialno izdanih fonogramov v televizijskih in radijskih programih, ki se radiodifuzno retransmitirajo na območju Republike Slovenije, določi tako, da se operaterju, ki opravlja radiodifuzno retransmisijo TV in radijskih programov, za vsak priključek zaračuna mesečno nadomestilo v višini 0,048 EUR.
Pogodbenika sta sporazumna, da se ta sporazum nanaša tudi na morebitno radiodifuzno retransmisijo TV ali radijskega programa ali programov, opravljeno na info-kanalih, katerih izdajatelj je operater.
III.
Podpisnika se dogovorita, da bo Zavod IPF operaterjem, ki bodo z Zavodom IPF v 45 dneh po objavi tega sporazuma v Uradnem listu RS oziroma v 60 dneh po začetku opravljanja radiodifuzne retransmisije sklenili pogodbe o pogojih uporabe komercialno izdanih fonogramov v radiodifuzno retransmitiranih TV in radijskih programih, zaračunaval nadomestilo na naslednji način:
– v letu 2007 po 0,00886 EUR na priključek, ne glede na število programov v njihovi ponudbi,
– v letu 2008 po 0,00939 EUR na priključek, ne glede na število programov v njihovi ponudbi,
– v letu 2009 po 0,00996 EUR na priključek, ne glede na število programov v njihovi ponudbi,
– v letu 2010 po 0,01056 EUR na priključek, ne glede na število programov v njihovi ponudbi, in
– v letu 2011 po 0,01119 EUR na priključek, ne glede na število programov v njihovi ponudbi.
ZKOS ob podpisu tega sporazuma Zavodu IPF izroči seznam svojih članov, na podlagi katerega bo Zavod IPF pripravil individualne pogodbe in jih poslal neposredno članom združenja v podpis.
IV.
Zavod IPF se obveže, da bo sprožil postopke zoper vse subjekte, ki vršijo radiodifuzno retransmisijo, in nimajo sklenjenih pogodb o uporabi komercialno izdanih fonogramov v radiodifuzno retransmitiranih TV in radijskih programih. Prav tako bo sprožil potrebne postopke tudi zoper tiste subjekte, ki vršijo radiodifuzno retransmisijo TV in radijskih programov, in imajo sklenjene pogodbe, vendar pa svojih pogodbenih obveznosti ne bodo izpolnjevali na način in v rokih, določenih s pogodbami o uporabi fonogramov v radiodifuzno retransmitiranih TV in radijskih programih iz svoje ponudbe.
V.
V primeru, da bi Zavod IPF s katerim od operaterjev sklenil pogodbo v nasprotju z določili tega Sporazuma, je podpisnik Združenje kabelskih operaterjev GIZ upravičen do pogodbene kazni v višini do 10.000 (deset tisoč) EUR.
VI.
Ta sporazum, ki se sklepa za čas od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011, je sklenjen v 3 enakih izvodih, od katerih prejme vsak od podpisnikov po enega, en izvod pa je namenjen za pristojni organ, ki opravlja nadzor nad delovanjem kolektivne organizacije.
Kolikor noben od podpisnikov 3 mesece pred iztekom časovnega obdobja, v katerem se uporablja ta sporazum, drugemu podpisniku ne sporoči, da odstopa od sporazuma, se veljavnost sporazuma tiho podaljša do 31. 12. v prihodnjem letu, kolikor se podpisnika ne dogovorita drugače.
Podpisnika se dogovorita, da bosta začela s pogajanji o višini nadomestila najmanj 6 mesecev pred potekom trajanja tega sporazuma. Kolikor pogajanja ne bodo končana do izteka obdobja veljavnosti tega sporazuma, bo Zavod IPF nadomestila za uporabo komercialnih fonogramov v radiodifuzno retransmitiranih radijskih in TV programih v ponudbi operaterjev na območju Republike Slovenije še 6 mesecev po izteku obdobja, v katerem se bo uporabljal ta sporazum, obračunaval v višini, ki je veljala v trenutku izteka trajanja tega sporazuma.
Ljubljana, dne 1. oktobra 2007
Zavod IPF
direktor
Gregor Štibernik l.r.
 
ZKOS GIZ
predsednik uprave
Stanko Posega l.r.

AAA Zlata odličnost