Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 213/07 Ob-28210/07 , Stran 6967
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB3) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta, in sicer: 1. Svetovalec Varuha I, za delo na področju varstva otrokovih pravic in socialnega varstva (eno delovno mesto), 2. Sodelavec, za delo na področju varstva otrokovih pravic in pravic starostnikov (eno delovno mesto). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosti delovni mesti, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: ad 1. Svetovalec Varuha I – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – državni izpit iz javne uprave, – najmanj 8 let delovnih izkušenj na delovnih mestih za katera se zahteva univerzitetna izobrazba pravne smeri, pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, usposobljenost za delo z urejevalniki besedil, – znanje uradnega jezika, – da je državljan Republike Slovenije, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovne naloge: – najzahtevnejša strokovna opravila v zvezi s pobudami, – izvajanje najzahtevnejših preiskovalnih opravil po navodilih varuha, namestnikov varuha in direktorja strokovne službe, – izdelava poročil, predlogov in mnenj varuha, – reševanje pobud, – opravljanje drugih najbolj zahtevnih opravil iz pristojnosti varuha, – druga dela in naloge po nalogu varuha in drugih funkcionarjev varuha. ad 2. Sodelavec – najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri, – državni izpit iz javne uprave, – najmanj eno leto delovnih izkušenj na delovnih mestih za katera se zahteva najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri, pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, usposobljenost za delo z urejevalniki besedil, – znanje uradnega jezika, – da je državljan Republike Slovenije, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo skrajšajo za tretjino. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovne naloge: – klasificiranje pobud, – opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti varuha, – proučevanje pobud in vlog, delo s pobudami in vlogami, – strokovna opravila v zvezi s pobudami, – reševanje pobud, – pisanje odgovorov na pobude in vloge, – sprejemanje strank, – druga dela in naloge po nalogu funkcionarjev varuha in direktorja strokovne službe. Prijava ad. 1 in ad. 2 mora vsebovati: 1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. 3. Izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Varuhu človekovih pravic pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. 5. Če kandidat posreduje prijavo na prosto delovno mesto v elektronski obliki, se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in obveščanje v elektronski obliki. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu ad. 1 Svetovalec Varuha I opravljal v nazivu druge stopnje, višji svetnik, z možnostjo napredovanja v naziv prve stopnje, svetnik Varuha. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu ad. 2 Sodelavec opravljal v nazivu sedme stopnje, svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, z največ šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Varuha človekovih pravic, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo za delovno mesto: ad. 1 Svetovalec Varuha I – »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec Varuha I, za delo na področju varstva otrokovih pravic in socialnega varstva«, ad. 2 Sodelavec – »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Sodelavec, za delo na področju varstva otrokovih pravic in pravic starostnikov« na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Varuha človekovih pravic RS. Rok za vlaganje prijav na javni natečaj začne teči naslednji dan po zadnji objavi besedila javnega natečaja. Za štetje rokov se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravni postopek. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: varuh@info.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 90 dni po objavi javnega natečaja. V tem javnem natečaju uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske. Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Irena Burkeljca, tel. 01/475-00-10, informacije o nalogah in delu Svetovalca Varuha I za delo na področju varstva otrokovih pravic in socialnega varstva daje mag. Bojana Cvahte, tel. 01/475-00-32, informacije o nalogah in delu Sodelavca za delo na področju varstva otrokovih pravic pa daje mag. Martina Jenkole, tel. 01/475-00-24.

AAA Zlata odličnost