Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Ob-28233/07 , Stran 6971
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja javno objavo za prosto uradniško delovno mesto: svetovalec v Direktoratu za elektronske komunikacije, Sektor za razvoj informacijske infrastrukture in mednarodno sodelovanje za določen čas, za čas izvajanja projekta tehnične pomoči ESRR do 31. 8. 2015 oziroma do zaključka projekta tehnične pomoči. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske ali tehnične smeri – 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – znanje tujega jezika, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. V skladu z 89. členom ZJU lahko na delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravili najpozneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – spremljanje izvajanja pogodbenih obveznosti, – spremljanje skladnosti originalnih računov zahtevka za izplačilo z zahtevanimi listinami in dokazili ter preverjanje njihove skladnosti s pogodbo, – posredovanje zahtevkov za dopolnitev oziroma ponovno pripravo zahtevka, – vsebinski pregled poročil o delu na projektu oziroma programu in potrjevanje skladnosti izvedenih aktivnosti z razpisom, vlogo in pogodbo, – potrjevanje originalnih računov, zahtevka za izplačilo, odredb in vseh drugih dokumentov, ki so podlaga za izplačilo s podpisom, – komuniciranje s prejemniki v primeru odstopanj oziroma neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, – spremljanje in izvajanje pogodb in pogodbenih rokov ter priprava sporazumnih dodatkov k pogodbam, – vodenje dokumentacije o projektu, – priprava seznama pregledanih računov, – zavrnitev računa oziroma celotnega zahtevka za plačilo v primeru ugotovitve, da dobava blaga ali opravljene storitve niso v skladu s pogodbo in obveščanje finančne službe. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami: – pripravljanja javnih razpisov, – poznavanje področja elektronskih komunikacij oziroma gradnje omrežij elektronskih komunikacij, – poznavanje javno zasebnega partnerstva, – poznavanje računovodstva in financ. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu svetovalec, pravice oziroma dolžnosti pa bodo določene glede na naziv svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo za prosto uradniško delovno mesto svetovalec v Direktoratu za elektronske komunikacije, Sektor za razvoj informacijske infrastrukture in mednarodno sodelovanje, številka: 5091«, na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani Ministrstva za javno upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mg@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javne objave daje Mojca Jarc, tel. 01/400-32-50. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost