Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4787. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II, stran 13047.

Na podlagi 23., 27. do 34. in 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek), 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) ter 18. in 98. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 9. redni seji dne 27. septembra 2007 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II v Škofji Loki, ki ga je pod številko projekta 02/06-MA v mesecu marcu 2007 izdelal ZUP urbanizem in projektiranje d.o.o.
(2) Občinski lokacijski načrt je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
(3) Sestavni del lokacijskega načrta so tudi priloge, ki so določene s tem odlokom.
2. člen
(1) Besedilo in grafični del lokacijskega načrta sta sestavni del tega odloka.
(2) Besedilo OLN obsega:
1. opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OLN
2. ureditveno območje OLN
3. umestitev načrtovane ureditve v prostor
– opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji
– opis rešitev načrtovanih objektov in površin
– lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
– ureditve javnih, zelenih in odprtih površin
4. zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja objektov nanjo
5. rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin
6. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
7. načrt parcelacije
8. etapnost izvedbe
9. usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OLN.
(3) Grafični del OLN obsega:
list 1     načrt namenske rabe prostora  merilo 1:5000
list 2     načrt ureditvenega območja z  merilo 1:1000
        načrtom parcelacije
list 3     načrt umestitve načrtovane   merilo 1:2000
        ureditve v prostor s
        prikazom vplivov in povezav
        s sosednjimi območji
list 4     načrt lege objektov na     merilo 1:1000
        zemljišču s prikazom javnih
        površin
list 4.1.   načrt lege objektov na     merilo 1:1000
        zemljišču s tehničnimi
        elementi za zakoličbo
        objektov
list 4.2.   načrt lege objektov na     merilo 1:1000
        zemljišču, prikaz višinske
        ureditve
list 4.3.   načrt lege objektov –      merilo1:1000
        odstranitev objektov
list 4.4.   načrt lege objektov na     merilo 1:1000
        zemljišču, razporeditev
        zelenih površin
list 4.5.   načrt lege objektov na     merilo 1:1000
        zemljišču, ureditev prometa
        – situacija
list 4.6.   načrt prostorske ureditve,   merilo 1:1000
        lega objektov, zbirni načrt
        komunalne infrastrukture
3. člen
(priloge lokacijskega načrta)
Priloge občinskega lokacijskega načrta so:
1. povzetek za javnost;
2. izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev;
3. obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega načrta;
4. strokovne podlage za pripravo občinskega lokacijskega načrta;
5. smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora;
6. seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi lokacijskega načrta;
7. ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta;
8. spis postopka priprave in sprejemanja občinskega lokacijskega načrta.
4. člen
(velikosti dopustnih odstopanj in obvezna vsebina projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja)
1) Odstopanja pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj za novo predvidene objekte se omogoča za tlorisne gabarite objektov O1, O14 in O15 v okviru -5%, za objekte: O2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 +- 5% za horizontalne gabarite ob upoštevanju minimalnih odmikov od parcelnih mej in kanalizacijskega voda določenih v grafičnem delu lokacijskega načrta, za objekt O13 v okviru +- 15% in v okviru določenih gradbenih mej, gradbenih linij, minimalnih določenih odmikov od mej gradbenih parcel ter +- 5% za višinske gabarite za vse objekte.
2) Toleranca za koto 0,00 posameznih objektov je +- 0,2 m.
3) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od idejnih zasnov poteka posamezne komunalne infrastrukture, določenih s tem lokacijskim načrtom, če bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
4) Kolikor bo sprejeta trasa rekonstrukcije Kidričeve ceste s priključki odstopala od trase predvidene v OLN, sprejeta trasa z vsemi priključki velja tudi na območju OLN Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II.
5) Z gradnjo na območju morfoloških enot P, P1 in Š se bo pričelo po končani rekonstrukciji državne (Kidričeve) ceste in ustrezni ureditvi križišč, preko katerih se ta območja navezujejo na državno cesto. Kolikor se bo gradnja objektov v morfoloških enotah P, P1 in Š pričela pred rekonstrukcijo Kidričeve ceste, je potrebno pred pričetkom gradnje in uporabe objektov ustrezno urediti križišča oziroma priključke na državno (Kidričevo) cesto v skladu s predhodno pridobljenimi pogoji in soglasjem DRSC k projektnim rešitvam.
6) V primeru, ko meja posamezne gradbene parcele odstopa od meja obstoječe zemljiške parcele znotraj natančnosti geodetskih podatkov, se meja gradbene parcele prilagodi meji obstoječe zemljiške parcele.
5. člen
Občinski lokacijski načrt skupaj s prilogami je na vpogled na Občini Škofja Loka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35000-0002/2005
Škofja Loka, dne 9. oktobra 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost