Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4789. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2007, stran 13051.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2007 (Uradni list RS, št. 28/07) 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01), je Občinski svet Občine Tržič na 9. redni seji dne 10. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2007
1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2007 se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2007 se določa v naslednjih zneskih:
                            V EUR
------------------------------------------------------------
                      Proračun za leto
                            2007
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina
I.    SKUPAJ PRIHODKI             11.218.466
     (70+71+72+73+74)
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          8.412.650
70*   DAVČNI PRIHODKI              7.573.532
     700 Davki na dohodek in          6.679.248
     dobiček
     703 Davki na premoženje           791.806
     704 Domači davki na blago in        102.478
     storitve
     706 Drugi davki                  0
71*   NEDAVČNI PRIHODKI              839.118
     710 Udeležba na dobičku in         508.987
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine           26.665
     712 Denarne kazni              20.791
     713 Prihodki od prodaje blaga        27.844
     in storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         254.831
72*   KAPITALSKI PRIHODKI            1.260.376
     720 Prihodki od prodaje           693.585
     osnovnih sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog           0
     722 Prihodki od prodaje           566.791
     zemljišč in nematerialnega
     premoženja
73*   PREJETE DONACIJE              202.427
     730 Prejete donacije iz           24.427
     domačih virov
     731 Prejete donacije iz tujine       178.000
74*   TRANSFERNI PRIHODKI            1.343.013
     740 Transferni prihodki iz        1.155.013
     drugih javnofinančnih
     institucij
     741 Prejeta sredstva iz drž.        188.000
     proračuna iz sredstev
     proračuna EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       12.171.758
40*   TEKOČI ODHODKI              3.344.864
     400 Plače in drugi izdatki         605.335
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        103.957
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in          2.489.071
     storitve
     403 Plačila domačih obresti         76.062
     409 Rezerve                 70.439
41*   TEKOČI TRANSFERI             3.270.492
     410 Subvencije                58.893
     411 Transferi posameznikom in        768.502
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          411.915
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči transferi        2.031.182
     414 Tekoči transferi v tujino           0
42*   INVESTICIJSKI ODHODKI           4.218.348
     420 Nakup in gradnja osnovnih       4.218.348
     sredstev
43*   INVESTICIJSKI TRANSFERI          1.338.054
     430 Investicijski transferi            0
     431 Investicijski transferi        1.212.785
     pravnim in f. osebam, ki niso
     prorač. uporab.
     432 Investicijski transferi         125.269
     proračunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma        –953.292
     PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
     IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
75*   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
     750 Prejeta vračila danih             0
     posojil
     751 Prodaja kapitalskih              0
     deležev
     752 Kupnine iz naslova              0
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE          18.008
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442)
44*   DANA POSOJILA IN POVEČANJE          18.008
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila                 0
     441 Povečanje kapitalskih          18.008
     deležev in naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz           0
     naslova privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       –18.008
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)            1.523.118
50*   ZADOLŽEVANJE               1.523.118
     500 Domače zadolževanje          1.523.118
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)            688.533
55*   ODPLAČILA DOLGA               688.533
     550 Odplačila domačega dolga        688.533
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA        –136.714
     RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-
     VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       834.585
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-        953.292
     VIII.-IX=-III)
------------------------------------------------------------
– Stanje sredstev na računih konec 31.    EUR 209.805,00
12. 2006, vključno s KS
– Koriščenje sredstev, ki so ostala na    EUR 136.714,00
računih, v letu 2007
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-142/2006-51
Tržič, dne 10. oktobra 2007
Župan
Občina Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost