Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Ob-28243/07 , Stran 6960
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012, ID številka za DDV: SI 31214908. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena Predmet prodaje so nepremičnine parcelna št. 1059/2 travnik 226 m2, k.o. Grobelce in 327.S stanovanjska stavba 55 m2, k.o. Grobelce, ki v naravi predstavljaja samostojno stanovanjsko enoto v okviru montažnega dvojčka na naslovu Grobelce 7a, 3264 Sv. Štefan. Izklicna cena nepremičnin je 29.293,94 € (7.019.999,30 SIT). 3. Najnižji znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine je 200,00 EUR. 4. Pogoji prodaje: – Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo kavcijo. – Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. – Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na podračun Občine Šmarje pri Jelšah št. 01324-0100003720 odprt pri Upravi za javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine v prej postavljenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje v kupnino. – Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, notarsko overitev in strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 8. 11. 2007, v mali sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah (tretje nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se bodo morali eno uro pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke te objave. 6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu, – predloži pooblastilo v izvirniku, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predloži izpisek iz sodnega registra v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba, – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. Organizator pred začetkom dražbe preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne prijave. 7. Kavcija Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720 odprt pri Upravi za javna plačila RS z navedbo »plačilo kavcije – javna dražba s pripisom predmeta dražbe«. Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži kavcijo. 8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Šmarje pri Jelšah, tel. 03/817-16-22, kontaktna oseba mag. Zinka Berk. 9. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti. V tem primeru je prodajalka dolžna vrniti kavcijo brez obresti. 10. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03). Javna dražba in dražbena pravila so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah www.smarje.si.

AAA Zlata odličnost