Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4747. Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti, stran 12934.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvajanje prvega odstavka 71. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti
1. člen
(1) Ta pravilnik določa obveznost izvajalcev energetskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), da zagotavljajo podatke za potrebe energetskega načrtovanja ministrstva, pristojnega za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in kapitalskega upravljanja podjetij z državnim premoženjem v pristojnosti ministrstva.
(2) Ta pravilnik določa tudi obveznost zavezancev, da v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2386/96 z dne 16. decembra 1996 o uporabi Uredbe Sveta (ES) št. 736/96 z dne 22. aprila 1996 o obveščanju Komisije o investicijskih projektih, ki so v interesu Skupnosti na področju nafte, zemeljskega plina in električne energije (UL L št. 326 z dne 17. 12. 1996, str. 13) ter v skladu z Odločbo Komisije z dne 26. julija 1999 o izvajanju Odločbe Sveta št. 1999/280/ES o postopku Skupnosti za obveščanje in posvetovanje o nabavnih stroških za surovo nafto in porabniških cenah za naftne derivate (UL L št. 216 z dne 14. 8. 1999, str. 8) zagotavljajo podatke za potrebe poročanja Evropski komisiji.
2. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov ter Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve nista zavezanca za zagotavljanje podatkov po tem pravilniku.
3. člen
(1) Zbiranje podatkov temelji na načelu zaupnosti in varovanju zbranih podatkov, ki se uporabljajo le za namene iz 1. člena tega pravilnika.
(2) Zahtevane podatke zavezanci pošljejo organu, ki zbira podatke v rokih določenih s tem pravilnikom.
4. člen
(1) Podatki se zbirajo prek spletnega portala z naslovom: https://eebp.de.gov.si/. Zavezancem ministrstvo dodeli uporabniško ime in geslo, s katerim je mogoč dostop do spletnega portala za poročanje.
(2) Če poročanje prek spletnega portala iz prejšnjega odstavka tehnično ni mogoče, se podatki pošljejo v elektronski obliki na uradni elektronski naslov izvajalca zbiranja podatkov. Organ, ki zbira podatke, izdela in pošlje ali javno objavi tudi vsa potrebna metodološka pojasnila in navodila za izpolnjevanje in pošiljanje obrazcev s podatki.
(3) Če ministrstvo ugotovi nedoslednosti pri prejetih podatkih, mora zavezanec poslati pojasnilo v roku, ki ne sme biti daljši od desetih dni.
5. člen
Zavezanci za zagotavljanje podatkov za potrebe energetskega načrtovanja ministrstva so izbrani izvajalci naslednjih energetskih dejavnosti:
– pridobivanje premoga, nafte in zemeljskega plina,
– predelava nafte ali naftnih derivatov,
– skladiščenje plinskih, tekočih in trdih goriv,
– transport energije in goriv po omrežjih,
– proizvodnja, trgovanje in distribucija tekočih goriv,
– proizvodnja električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje,
– dejavnost sistemskega operaterja,
– dobava električne energije, plina ali toplote,
– organiziranje trga z električno energijo oziroma zemeljskim plinom,
– trgovanje, zastopanje in posredovanje na organiziranem trgu z električno energijo oziroma zemeljskim plinom.
6. člen
(1) Zavezanci iz prejšnjega člena morajo poslati podrobnejše podatke v zvezi s:
– proizvodnjo, prenosom, distribucijo in trgovanjem z električno energijo, zemeljskim plinom in daljinsko toploto,
– proizvodnjo in trgovino s premogom in trdnimi gorivi,
– proizvodnjo, skladiščenjem in trgovino s tekočimi gorivi,
– delovanjem in poslovanjem dejavnosti,
– stanjem in razvojnimi načrti energetske infrastrukture.
(2) Organ, ki zbira podatke iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka, je Statistični urad Republike Slovenije. Podatke zbira na skupnih obrazcih Statističnega urada Republike Slovenije in ministrstva ter jih predloži ministrstvu.
(3) Organ, ki zbira podatke iz prve, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena, je ministrstvo.
7. člen
Podrobnejše podatke o dejavnosti zavezanca, vrsti podatkov, periodiki in rokih pošiljanja podatkov ter o organu, ki zbira podatke iz prejšnjega člena, določajo preglednice iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Zavezanci za zagotavljanje podatkov za poročanje Evropski komisiji so izvajalci naslednjih energetskih dejavnosti:
– proizvodnja električne energije (v hidroelektrarnah nad 50 MW, v termoelektrarnah nad 200 MW in v jedrskih elektrarnah),
– dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije,
– dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina,
– dejavnost sistemskega operaterja skladišča zemeljskega plina,
– proizvodnja, trgovanje in distribucija tekočih goriv.
9. člen
(1) Zavezanci iz prve do vključno četrte alineje prejšnjega člena morajo poslati podrobnejše podatke, ki se nanašajo na tehnične karakteristike obstoječih infrastrukturnih objektov za transport in skladiščenje zemeljskega plina, proizvodnjo in prenos električne energije ter na nastale spremembe po načrtovanih naložbah v te objekte in po njihovi posodobitvi.
(2) Zavezanci iz pete alineje prejšnjega člena morajo poslati podrobnejše podatke o porabniških cenah naftnih derivatov.
(3) Organ, ki zbira podatke iz prvega in drugega odstavka tega člena, je ministrstvo, ki zbrane podatke obdela in pošlje Evropski komisiji.
(4) Tistega dela podatkov o porabniških cenah naftnih derivatov, ki se zbirajo na podlagi predpisa o pošiljanju obvestil v zvezi s spremembami cen in predpisa o oblikovanju cen naftnih derivatov, poročevalcem ni treba pošiljati.
10. člen
Podrobnejše podatke o dejavnosti zavezanca, vrsti podatkov, periodiki in rokih pošiljanja podatkov ter o organu, ki zbira podatke iz prejšnjega člena, določajo preglednice iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen
(1) Zavezanci za zagotavljanje podatkov za potrebe kapitalskega upravljanja državnega premoženja so izvajalci energetskih dejavnosti, določeni v 5. členu tega pravilnika, v katerih ima država kapitalski delež.
(2) Zavezanci iz prejšnjega odstavka morajo poslati naslednje podrobnejše podatke in dokumente:
– podatke o poslovanju,
– podatke o investicijskih vlaganjih,
– vse druge podatke in dokumente za potrebe upravljanja kapitalskih naložb države.
(3) Organ, ki zbira podatke iz prejšnjega odstavka, je ministrstvo.
12. člen
Podrobnejše podatke o dejavnosti zavezanca, vrsti podatkov, periodiki in rokih pošiljanja podatkov ter o organu, ki zbira podatke iz prejšnjega člena, določajo preglednice iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih posredujejo izvajalci energetskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 75/04, 122/04 (136/04 – popr.)).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-98/2007
Ljubljana, dne 27. septembra 2007
EVA 2007-2111-0023
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost