Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 322-338/2007 Ob-28368/07 , Stran 6953
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2008. 2. Pogoji in merila Na javni razpis se lahko prijavijo izključno turistična društva: – ki so registrirana in imajo sedež na območju Mestne občine Koper, – katerih delovanje turističnega društva je vezano na območje Mestne občine Koper, – ki so sodelovala v letu 2007 in bodo sodelovala pri aktivnostih, ki jih organizira Mestna občina Koper v letu 2008, – ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine Koper, – ki ne bodo prejele sredstev za prijavljene aktivnosti iz drugih virov Mestne občine Koper. Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja turističnih društev, katerih aktivnosti temeljijo na: – rednem delovanju društva, kot so skupna srečanja članov društva, delovni sestanki in podobno, – izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, – aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno), – izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem, – izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju, – aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma elementov civilne družbe, – aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper, – aktivnostih z večletnim delovanjem, – aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti, – vključevanju v aktivnosti in prireditve Mestne občine Koper. Mestna občina Koper iz naslova tega javnega razpisa, ne bo sofinancirala izvedbo in usklajevanje prireditev ter sofinancirala projektov investicijske narave. Merila za izbor vlog: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila na podlagi katerih bo strokovna komisija ocenjevala prijave, so podrobneje opredeljena v 3. točki razpisne dokumentacije. Turistična društva, ki ne bodo dosegla praga 60% vseh točk od 190 možnih, po zgoraj navedenih merilih javnega razpisa ne bodo upoštevana pri nadaljnjem postopku dodeljevanja sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev. Prednost pri sofinanciranju bodo imela turistična društva, ki so v letu 2007 sodelovala v aktivnostih in projektih, ki jih je organizira Mestna občina Koper. 3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev znaša 46.000,00 EUR. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev bo opredeljena s proračunom za leto 2008. 4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Vsebina prijave Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 6. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 30. 11. 2007 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, št. 322-338/2007«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane. 7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa Odpiranje prijav bo dne 7. december 2007 ob 9. uri v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve. 8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper, tel. 05/66-46-217, vsak dan v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost