Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Ob-28251/07 , Stran 6936
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbor programov javnih del za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: programi javnih del), ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest ter se organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov. II. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov javnih del iz proračunskih postavke 3551 »Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb« v skladu s programom Javna dela za leti 2007 in 2008, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. III. Okvirna višina sredstev javnega razpisa Okvirna višina sredstev namenjenih za javni razpis je 16.691.704,22 €, in sicer v okviru proračunske postavke 3551 »Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb«. Razdelitev sredstev po območnih in centralni službi Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod): OS Celje: 1.679.919,88 €, OS Koper: 531.974,63 €, OS Kranj: 769.963,28 €, OS Ljubljana: 1.301.937,91 €, OS Maribor: 3.835.817,06 €, OS Murska Sobota: 2.659.873,14 €, OS Nova Gorica: 279.986,65 €, OS Novo mesto: 419.979,97 €, OS Ptuj: 587.971,96 €, OS Sevnica: 531.974,63 €, OS Trbovlje: 559.973,29 €, OS Velenje: 839.959,94€. Centralna služba/ nacionalni programi: 2.692.371,89 €. IV. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: okvirna sredstva tega razpisa bodo porabljena v proračunskem letu 2008 in v plačilnih rokih, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji (naročniki oziroma izvajalci) in programi javnih del: – vloge za programe lahko predložijo delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička in kadar z dejavnostjo, ki se izvaja v okviru javnih del, na trgu ne povzročajo nelojalne konkurence. Izvajalci javnih del so lahko le neprofitni delodajalci. Za neprofitne delodajalce se za potrebe tega razpisa štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni značaj oziroma, ki vračajo vse dohodke v osnovno dejavnost in ne delijo dobička; – v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju niso kršili obveznosti do zaposlenih, ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje in kolektivnih pogodb; – v obdobju zadnjih dveh let niso kršili sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja; – niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku; – imajo poravnane vse davke in prispevke določene z zakonom; – vsebina predlaganih programov javnih del je v celoti skladna z vsebinskimi merili za izbor programov javnih del, ki so navedeni v točki 8 »Vsebinska merila za izbor programov javnih del« razpisne dokumentacije; – pogoj za izvajanje nacionalnega programa javnih del je, da se program izvaja v najmanj treh območnih službah zavoda, pod enakimi pogoji. Vlagatelji ne morejo prijaviti programa javnih del enake vsebine kot nacionalni program in kot lokalni program; – lokalni in nacionalni programi javnih del morajo imeti naročnika in izvajalca: – Naročnik zagotavlja, da obstaja javni interes za izvajanje programa javnega dela. Izjavo o javnem interesu za programe lokalnega pomena izda lokalna skupnost, za nacionalne programe pa pristojno ministrstvo oziroma pristojna institucija. Kadar je izvajanje programa javnega dela v javnem interesu občine, je ta obvezno naročnik programa in partner v pogodbi o izvajanju programa javnega dela, čeprav ne sofinancira programa javnega dela. Kadar pa je izvajalec hkrati tudi naročnik programa javnega dela, si mora pridobiti izjavo o javnem interesu od pristojne občine oziroma, glede na vsebino programa, od pristojnega ministrstva ali ustrezne strokovne organizacije. – Izvajalec mora biti registriran za izvajanje del, ki se bodo izvajala v okviru programa javnega dela in mora zagotavljati vodjo programa javnih del in mentorja udeležencem. Na javni razpis se ne morejo prijaviti programi javnih del, za izvajanje katerih so viri financiranja zagotovljeni v celoti s sredstvi iz drugih javnih razpisov. VI. Vključevanje brezposelnih oseb v programe javnih del Ciljna skupina brezposelnih oseb za vključitev v programe javnih del so dolgotrajno brezposelne osebe, prijavljene na zavodu 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih in brezposelni Romi. Z merili za izbor programov javnih del območne službe zavoda določijo, katere izmed naštetih ciljnih skupin brezposelnih oseb, bodo dodatno spodbujene za vključitev v programe javnih del, ob upoštevanju strukture brezposelnih na njihovem območju: – brezposelne osebe starejše od 50 let, – brezposelne osebe s I. in II. stopnjo strokovne izobrazbe, – brezposelni iskalci prve zaposlitve, – brezposelne osebe s posebnimi ovirami pri zaposlovanju (Romi, upad delovne sposobnosti, socialne razmere …), – brezposelni invalidi, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa.1 V nacionalne programe javnih del se bodo lahko vključevale ciljne skupine brezposelnih oseb, ki jih z merili za izbor programov javnih del, v razpisni dokumentaciji javnega razpisa določijo območne službe zavoda, v katerih se bo nacionalni program javnih del izvajal. Čas vključitve v program javnih del Brezposelne osebe so lahko vključene v program javnega dela največ eno leto, razen invalidov, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in ki se jim vključitev lahko podaljša, če jim ni mogoče zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve, ter žensk, starejših od 53 let in moških, starejših od 55 let, ki so v program javnih del lahko vključeni do izpolnitve pogojev za upokojitev. Za udeležence javnih del se, kot polni delovni čas šteje 30-urna tedenska delovna obveznost. Število udeležencev Zavod si pridržuje pravico, da lahko zniža število predlaganih udeležencev ali čas njihove vključitve v program javnega dela, če oceni, da nista skladna s predlagano vsebino programa oziroma opisanim obsegom del na udeleženca, kadar vlagatelj po pozivu ne dokaže, da je predlog utemeljen. VII. Merila za izbor programov javnih del a) Merila za izbor programov javnih del v območnih službah zavoda (za lokalne programe): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 90 točkami, in sicer: – na 1. merilu najmanj 10 točk, – na 2. merilu najmanj 80 točk. V primeru večjega števila predloženih programov od razpoložljivih sredstev (na zadnjem odpiranju vlog), bodo izbrani tisti programi, ki bodo zbrali višje število točk. Kolikor bodo na zadnjem odpiranju vloge vlagateljev po ocenjevanju dosegle enako število točk, bo izbran tisti program javnih del, ki bo zbral višje število točk na 2. merilu. V primeru, da se tudi po tako postavljenih merilih ne more izbrati vlog, se izvede žrebanje med vlogami, ki so dosegle enako število točk po vseh merilih in tako izbere vlogo. b) Merila za izbor nacionalnih programov javnih del: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 70 točkami, in sicer: – na 1. merilu najmanj 10 točk, – na 2. merilu najmanj 60 točk. V primeru večjega števila predloženih programov od razpoložljivih sredstev (na zadnjem odpiranju vlog), pa bodo izbrani tisti programi, ki bodo zbrali višje število točk. V primeru enakega števila točk bodo izbrani tisti programi javnih del, ki bodo zbrali višje število točk po 3. merilu. V primeru, da se tudi po tako postavljenih merilih ne more izbrati vlog, se izvede žrebanje med vlogami, ki so dosegle enako število točk po vseh merilih in tako izbere vlogo. Merila in točkovanje meril so podrobneje navedena v točki 7 »Merila za izbor programov javnih del« razpisne dokumentacije. VIII. Razdelitev sredstev Javni razpis je odprt do razdelitve sredstev za posamezno območno oziroma centralno službo zavoda, opredeljenih v drugem odstavku točke III »Okvirna višina sredstev javnega razpisa« oziroma najkasneje do 6. 10. 2008. Vloge, ki bodo prispele po določenem roku za predložitev vlog v posameznem mesecu, bodo zajete pri naslednjem roku odpiranja razen, če bodo sredstva na podlagi vlog, dostavljenih do roka, že razdeljena. V tem primeru se vloge, ki prispejo po predpisanem roku v mesecu, v katerem bo ugotovljena razdelitev sredstev, štejejo kot prepozne in se kuverte neodprte vrnejo vlagatelju. Zaključek postopka zaradi razdelitve sredstev pred 6. 10. 2008 se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani zavoda. IX. Obvezna oblika in vsebina prijave Popolna vloga mora vsebovati: 1. obrazec vloga v dveh izvodih, 2. obrazec program v dveh izvodih, 3. obrazec izjave 1, 4. obrazec izjave 2, 5. potrdilo o registraciji podjetja oziroma organizacije ali redni izpis iz sodnega registra, ki ga izda pristojni organ v RS za dejavnost, katere predmet je razpis, 6. vzorec pogodbe o izvajanju javnega dela, ki mora biti parafiran na vseh straneh. Če vlagatelj prijavlja več programov javnih del hkrati (v eni kuverti), lahko priloži dokumentacijo pod zaporednimi št. 5 in 6 v enem izvodu. X. Predložitev vlog: 1. Vloge se oddajo osebno ali po pošti na pristojno območno službo, vloge za nacionalne programe pa na centralno službo zavoda. Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2008 in Ne odpiraj – vloga. V primeru poziva na dopolnitev vloge, morajo biti le te označene enako kot vloga: Javni razpis za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2008 in Ne odpiraj – dopolnitev vloge. Vlagatelj lahko odda v eni kuverti hkrati več vlog. V tem primeru mora na kuverti označiti število vlog. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti. Vloge, ki bodo posredovane s pošto morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na ustrezen naslov območne službe zavoda oziroma naslov centralne službe zavoda. Zavod za vloge poslane po pošti ne odgovarja. Na kuverti mora biti označen naziv in obvezno tudi naslov vlagatelja. Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene vlagateljem. Enako bodo neodprte vrnjene pisemske kuverte, prejete po roku v tistem mesecu, v katerem bodo razdeljena sredstva oziroma prejete po zadnjem predvidenem roku za predložitev vlog. 2. Prvi rok predložitve vlog je 12. 11. 2007 do 12. ure, po tem datumu pa v letu 2008 vsak 5. v mesecu do 12. ure. Zadnji rok za predložitev vlog je 6. 10. 2008 do 12. ure. Na vsakem predvidenem roku odpiranja vlog se kot pravočasne upoštevajo le vloge prispele v vložišče do vključno 5. v mesecu do 12. ure oziroma do vključno 12. 11. 2007 do 12. ure, če gre za prijavo na prvi rok. Kolikor 5. v mesecu ni delovni dan, se šteje za rok prvi naslednji delovni dan. Vloge, ki bodo prispele po vsakokratnem roku, razen po zadnjem (6. 10. 2008) bodo odprte na naslednjem odpiranju. XI. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno v vložiščih območnih služb oziroma centralni službi zavoda vsak delovni dan od 8. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do 16. ure. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletnih straneh zavoda: http://www.ess.gov.si. Naslovi območnih služb zavoda: ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje, ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka ulica 2, 6000 Koper, ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj, ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana, ZRSZ,Območna služba Maribor, Gregorčičeva ul. 37, 2000 Maribor, ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska Sobota, ZRSZ, Območna služba Nova Gorica, Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto, ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj, ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg Svobode 32, 8290 Sevnica, ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje, ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje, ZRSZ, Centralna služba, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana, samo kadar gre za nacionalne programe javnih del. XII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo javno, razen če se strokovna komisija, kadar bo število prejetih vlog preveliko, odločila, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani zavoda: http://www.ess.gov.si. Javno odpiranje bo vedno na dan, določen za oddajo vlog ob 13. uri. Javno odpiranje se bo izvajalo na sedežih območnih služb oziroma za nacionalne programe na sedežu centralne službe zavoda, navedenih v XI. točki javnega razpisa. Za odpiranje vlog in izbor so v območnih službah in centralni službi zavoda zadolžene strokovne komisije, imenovane s strani zavoda. Komisije so pet članske v naslednji sestavi: predsednik komisije in štirje člani. XIII. Izid javnega razpisa Komisija bo vlagatelje obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po roku, ki je določen za predložitev vlog. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere vlagatelji ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu se programi točkujejo na podlagi meril iz točke VII. »Merila za izbor programov javnih del« javnega razpisa. Vlagateljem izbranih programov zavod posreduje sklepe o izboru, skupaj s pozivom na podpis pogodbe o izvajanju javnega dela. Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema sklepa in poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali merilom za izbor programov, se v objavljenem roku obvesti o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane. Zoper sklep o izbiri vlagatelji lahko podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski organ zavoda. Izvajanje programa javnega dela se prične po podpisu pogodbe o izvajanju programa javnega dela. XIV. Informacije Območne službe zavoda se lahko odločijo, da bodo po objavi javnega razpisa organizirale skupen sestanek s potencialnimi vlagatelji. O morebitni izvedbi predhodnega sestanka se bo potencialne vlagatelje seznanilo z obvestilom na spletni strani zavoda http://www.ess.gov.si. Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno dokumentacijo povezano s pripravo vloge mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati na spletni naslov zavoda z obvezno označbo, na kateri območni službi zavoda namerava izvajati lokalni ali nacionalni program javnih del. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani zavoda.

AAA Zlata odličnost