Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Ob-28361/07 , Stran 6961
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel. 01/755-54-10, faks 01/750-51-58. Postopek javnih dražb vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. III. Opis predmeta prodaje a) zemljišči parc. št. 1478/3, vl. št. 608 v površini 3082 m2, parc. št. 1478/5, vl. št. 582 v površini 1611 m2, obe k.o. Velika Ligojna, b) zemljišči parc. št. 223/12, vl. št. 1116 v površini 1528 m2, parc. št. 224/41, vl. št. 1116 v površini 582 m2, obe k.o. Velika Ligojna, c) zemljišče parc. št. 969/11, vl. št. 1844 v površini 1322 m2, k.o. Vrhnika, d) zemljišče parc. št. 1145/3, vl. št. 1 v površini 362 m2, k.o. Stara Vrhnika. Izklicna cena zemljišča pod točko a) je 703.950,00 €. Izklicna cena zemljišča pod točko b) je 259.530,00 €. Izklicna cena zemljišča pod točko c) je 102.200,00 €. Izklicna cena zemljišča pod točko d) je 14.118,00 €. V ceni ni vključen davek na dodano vrednost. Kupec plača na vrednost nepremičnine 20% DDV, ki se obračuna pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe in izdaji računa na ime kupca. Predpisane davčne dajatve in stroške notarskih storitev plača kupec. Osnovna namenska raba nepremičnin je po prostorskih sestavinah planskih aktov občine opredeljena kot stanovanjsko območje v mejah urbanistične zasnove naselja. IV. Ogled nepremičnin: v zvezi z organizacijo ogledov nepremičnin smo dosegljivi na tel. 01/755-54-25, 01/755-54-26 in 01/755-54-40 med, 8. in 12. uro. V. Pogoji in pravila javnih dražb: 1. Najnižji znesek višanja: pod tč. a) je 5.000,00 €, pod tč. b) je 2.000,00 €, pod tč. c) je 1.000,00 €, pod tč. d) je 200,00 €. 2.  Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba v obliki notarskega zapisa se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na podračun Občine Vrhnika: 01340-0100001093. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov račun. 6. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani obeh pogodbenih strank, v vsakem primeru pa najkasneje v roku 45 dni od zaključka javne dražbe. Kupnina se vplača na podračun Občine Vrhnika: 01340-0100001093. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih s prodajnim poslom. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najkasneje do 9. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti dražitelji, ki bodo do 5. 11. 2007 do 12. ure na naslov naročnika: Občina Vrhnika, Glavna pisarna, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, javna dražba 6. 11. 2007« predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji, iz katere je razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – davčno številko za fizične osebe ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni, – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – fotokopijo osebne izkaznice (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te. 8. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno. Dražba je končana, ko je dražitelj trikrat izklical isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Komisija za vodenje javne dražbe lahko s soglasjem župana do sklenitve prodajne pogodbe postopek javne dražbe ustavi, uspeli dražitelj pa nima pravice do odškodnine. 9. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. 10. Informacije: vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko zainteresirani dobijo na Občini Vrhnika, Režijski obrat za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, kontaktna oseba: Tina Kobal, tel. 01/755-54-25, e-mail: tina.kobal@vrhnika.si. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: dražba bo potekala dne 6. 11. 2007, ob 9. uri, v kletnih prostorih Občine Vrhnika, na naslovu Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika.

AAA Zlata odličnost