Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Ob-28219/07 , Stran 6975
1. Najemodajalec: LPP d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana. 2. Predmet najema so oglasne površine na delu avtobusov v lasti družbe LPP d.o.o., ki jih ta namenja za izvajanje oglasne dejavnosti za obdobje 3 let. Površine se spreminjajo glede na sestavo voznega parka in dimenzije oglasnega prostora na posameznem avtobusu, ter se bodo spreminjale tudi v bodoče. V letu 2008 bodo oglaševanju predvidoma namenjene površine na 147 avtobusih mestnega potniškega prometa in 21 avtobusih primestnega potniškega prometa, tako da bodo skupne površine znašale približno 2.644,09 m2 po formatih, ki so določeni s popisom vozil. Najemnik bo površine pridobival postopoma v roku 10 mesecev. 3. Najemodajalec bo z najemnikom sklenil najemno pogodba za obdobje 3 let. 4. Obvezno je potrebno ponudbi priložiti bianco podpisano menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v višini 50.000,00 EUR, ki jo LPP d.o.o. zadrži do dokončne izbire ponudnika ali unovči v primeru ponudnikovih kršitev. Izbrani najugodnejši ponudnik mora skleniti najemno pogodbo najkasneje v roku 8 dni po prejemu odločitve o izbiri. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, ali če da lažne ali zavajajoče podatke ali izjave, če odstopi od ponudbe, se ne udeleži pogajanj ali ne da ponudbe v drugem krogu pogajanj če bo za izveden, ali če da v drugem krogu pogajanj ponudbo, ki je nižja od ponudbe dane v prvem krogu pogajanj, ali če ne izroči bančne garancije lahko LPP d.o.o. unovči menico. 5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu najema in razpisno dokumentacijo na sedežu LPP d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, v tajništvu, tel. 01/582-25-00. 6. Pogoji sodelovanja: a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje določene z dokumentacijo. b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju. c) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino, v skladu z razpisno dokumentacijo in na obrazcih razpisne dokumentacije: – ponudba v kateri ponudnik ponudi družbi LPP d.o.o. v brezplačno uporabo in izdelavo oglasnih sporočil najmanj 100 m2 oglasnih površin, ki so mu dane v uporabo, na mesec, ter da ponudbeno ceno vsaj 9 EUR (brez DDV) za en kvadratni meter oglasnih površin na mesec; – podatki o ponudniku; – izjava ponudnika o sprejemanju pogojev dokumentacije; – izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični (nezavajajoči); – vzorec pogodbe (parafiran in žigosan); – podpisana bianco menica s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v višini 50.000,00 EUR; – dokumente, in sicer: – potrdilo sodišča o registraciji; – izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; – potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek, ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na dan določen za predložitev ponudbe; – izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane; – potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva prevzema potrdila, ki ga izdaja pristojni davčni urad (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan določen za predložitev ponudbe); – BON-1 ali BON-1/sp; – izjava o tehnični opremljenosti ponudnika; ponudnik mora zagotovi, da bodo za oglasne površine na avtobusih uporabljene nalepke uporabil nalepke, ki imajo najmanj naslednje ali boljše karakteristike: – življenjska doba najmanj 3 leta, – debelina od 70 do 110 mikronov, – dimenzijska stabilnost FINAT TM 14, – temperaturna obstojnost -40 do +80 stopinj Celzija, – natezna trdnost: DIN EN ISO 527, – da bodo vse folije odstranljive (removable); – seznam referenčnih izkušenj v zadnjih dveh letih v katerega ponudnik navede, da je v zadnjih dveh letih kakovostno opremil najmanj 1.000 m2 avtobusnih oglasnih površin, ter po poteku vzpostavil prvotno stanje na avtobusih brez poškodb, s potrdili najemodajalcev (lastnikov avtobusov) o dobri izvedbi s pogodbo prevzetih obveznosti. Ponudnik mora izkazati, da je sam ali njegov podizvajalec, ki bo ves čas pogodbe izvajal opremljanje avtobusov, uspešno in kakovostno izvedel opremljanje avtobusov z oglasi, ter da pri tem ni povzročil škode na avtobusih oziroma vplival na izvajanje prevozov z avtobusi; – izdelavo, da bo nameščanje in odstranjevanje nalepk opravljal sam ali s podizvajalcem, pri čemer sme izdelavo, nameščanje in odstranjevanje opravljati le tisti (ponudnik ali podizvajalec), ki ima ustrezno tehnično opremo in izkazuje reference, ki so določene v prejšnji točki; – izjavo s katero se banka obveže, da bo v primeru, da bo ponudnik izbran, temu izdala bančno garancijo v višini 500.000,00 EUR, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kritje škode na avtobusih oziroma pokritje neplačane najemnine, z vsebino, ki je določena z vzorcem bančne garancije določenim s to dokumentacijo. č) Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja pavšalna najemnina, v primeru izenačenih ponudb se uporabi dodatno merilo lastne oglasne površine za LPP. Ponujena mesečna pavšalna najemnina brez davka na dodano vrednost za 1 m2 ne sem biti nižja od 9,00 EUR na mesec. Ponudba v kateri bo ponujena nižja najemnina bo izločena iz nadaljnjega postopka in ne bo predmet izbire. Ponudnik je dolžan ponuditi v brezplačno uporabo in izdelavo oglasnih sporočil najmanj 100 m2 oglasnih površin, ki so mu dane v uporabo, na mesec. S temi površinami LPP d.o.o. samostojno razpolaga. Ponudba v kateri bo ponujena manjša površina bo izločena iz nadaljnjega postopka in ne bo predmet izbire. 7. Najemnina se plačuje mesečno in zapade v plačilo 15. v mesecu z tekoči mesec. Pravočasno plačilo najemnine je bistveni element pogodbe. 8. Ponudba se bo štela za pravočasno, če jo bo LPP d.o.o. prejel najkasneje do 6. 11. 2007 do 12. ure. Odpiranje ponudb bo 7. 11. 2007, ob 13.30, na sedežu LPP d.o.o., v sejni sobi 507. 9. Ponudniki so vezani na svoje ponudbe in od njih ne morejo odstopiti pred potekom roka za katerega so dane, vendar najmanj 90 dni od dneva ki je določen kot dan odpiranja ponudb. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. 10. Obveznost družbe LPP d.o.o., da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najboljše pogoje je izključena. LPP d.o.o. lahko kadarkoli ustavi začeti postopek, vse do sklenitve najemne pogodbe, pri čemer ponudniki niso upravičeni do nobenega nadomestila ali odškodnine z izjemo povračila stroškov, ki so jih imeli s prevzemom razpisne dokumentacije, če so jim ti nastali.

AAA Zlata odličnost