Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Ob-28087/07 , Stran 6963
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3), objavlja Občina Sevnica, Glavi trg 19a, Sevnica javni natečaj za prosti delovni mesti v občinski upravi: višji svetovalec za komunalno infrastrukturo ali pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v oddelku za okolje in prostor Občinske uprave Občine Sevnica. Za delovno mesto višjega svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: – višji svetovalec III, – višji svetovalec II, – višji svetovalec I. Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III ali kot pripravnik brez naziva. Sprejeti/-a kandidat/-ka bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom oziroma pripravnik za določen čas, čas opravljanja pripravništva, to je 10 mesecev. Delovne naloge: 1. priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv s področja komunalne infrastrukture, 2. sodelovanje pri izvajanju javnih naročil s področja okolja in prostora, še posebno komunalne infrastrukture (malih in velikih vrednosti), 3. izvajanje nalog v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem in urejanjem komunalne infrastrukture, 4. pripravljanje in izvajanje ukrepov s področja varstva okolja oziroma ekologije iz pristojnosti občine v skladu z zakoni, 5. vodenje katastra infrastrukturnih komunalnih objektov, 6. nadzor nad zbiranjem in porabo okoljskih dajatev (namenska poraba za investicije), 7. spremljanje uradnih objav, razpisov, natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj 4 leta delovnih izkušenj oziroma se za pripravnika ne zahteva delovnih izkušenj, – najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične smeri, – državni izpit iz javne uprave, – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom, – vozniški izpit B kategorije. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati na prijavo za obe prosti delovni mesti: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec za komunalno infrastrukturo« na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.sevnica@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Alenka Šintler, vodja splošne službe.

AAA Zlata odličnost