Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 478-0209/2007-43/07 Ob-28084/07 , Stran 6938
I. Predmet prodaje so: 1. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1883 v izmeri 578 m2, vpisana v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 129,98 EUR/m2 zemljišča (z vključenim DDV). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 2. Nepremičnine – zemljišče parcelna številka 330/3, dvorišče v izmeri 110 m2, zemljišče parcelna številka 330/4, dvorišče v izmeri 74 m2 in zemljišče parcelna številka 330/5, dvorišče v izmeri 52 m2, vsa vpisana v vložni številki 280, k.o. Rupa, za izklicno ceno 135,00 EUR/m2 zemljišča (davek ni vključen v ceno). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na zemljiščih parcelna številka 330/3, dvorišče v izmeri 110 m2, parcelna številka 330/4, dvorišče v izmeri 74 m2 in parcelna številka 330/5, dvorišče v izmeri 52 m2, vsa vpisana v vložni številki 280, k.o. Rupa, ki so predmet razpolaganja, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 3. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 280/13, zelenica v izmeri 152 m2, vpisano v vložni številki 1190, k.o. Kranj, za izklicno ceno 155,00 EUR/m2 zemljišča (DDV ni vključen v ceno). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 280/13, zelenica v izmeri 152 m2, vpisanem v vložni številki 1190, k.o. Kranj, ki je predmet razpolaganja, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture. 4. Nepremičnina – poslovni prostor št. 4 v skupni izmeri 29,10 m2, v pritličju poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Pot na kolodvor 2 v Kranju, ki stoji na zemljišču parcelna številka 174/2, stavbišče v izmeri 183 m2, vpisane v vložni številki 68, k.o. Kranj, ki obsega naslednje prostore: – salon v izmeri 20,23 m2, – prirejeno skladišče v izmeri 5,19 m2, – predprostor v izmeri 2,44 m2, – WC v izmeri 1,26 m2. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v četrtek, 8. 11. 2007, ob 10. uri, v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo: – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom, – pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do torka 7. 11. 2007 do 12. ure, dostavile naslednje dokumente: – pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS, – dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi najkasneje do 2. 11. 2007 na Oddelku za finance Mestne občine Kranj), – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom pogodbe, – potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060007 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako točke, pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje varščina.«. – seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke razpisa. IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Mestna občina Kranj zadrži njegovo kavcijo. V. Kupnino za nepremičnino oziroma premične stvari bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne občine Kranj v roku določenim s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. VI. Davek na dodano vrednost, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec. VII. Pravila dražbe: 1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, 2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepremičnino oziroma premične stvari, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom, 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo, 4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik zneska 5 EUR, 5. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena nad 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR, 6. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena od 4.000 EUR do 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik zneska 250 EUR, 7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba, 8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 10. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj. VIII. Izročitev nepremičnine oziroma premične stvari in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do dne 5. 11. 2007 do 12. ure. XI. Natančnejše podatke o nepremičninah oziroma premičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve. XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje posamičen program upravljanja, sklep sveta Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe, lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za splošne zadeve v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost