Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 430-34/2007-1 Ob-28121/07 , Stran 6976
Predmet prodaje so nezazidana, komunalno opremljena stavbna zemljišča, namenjena poslovni gradnji v IOC Logatec: I. Parcela v velikosti 2030 m2, sestavljena iz parcel: – del parc. št. 375/61, – del parc. št. 375/84, – del parc. št. 375/129, – del parc. št. 375/136, – del parc. št. 375/307, – del parc. št. 743, – del parc. št. 747, – del parc. št. 754/1, vse k.o. Dol. Logatec. Gradbena parcela se prodaja neporavnana, kakršna je sedaj v naravi, z možnostjo dogovora o izravnavi terena z doplačilom. Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 72,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV. V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: kanalizacija, voda, javna razsvetljava, elektrika (3X35 A) in asfaltna cesta. Komunalna oprema bo zagotovljena v roku osem mesecev po podpisu pogodbe pri notarju. V naravi je gradbena parcela že odmerjena in bo identificirana z eno parcelno številko, vendar postopek geodetske odmere še ni končan – geodetska odločba še ni izdana. II. Parcela v velikosti 14500 m2 sestavljena iz parcel: – parc. št. 514, – del parc. št. 512, – del parc. št. 375/63 – del parc. št. 375/64, – del parc. št. 375/189, – del parc. št. 375/132, – del parc. št. 375/134, – del parc. št. 375/395, – del parc. št. 502/1, – del parc. št. 506, vse k.o. Dol. Logatec. Parcela se prodaja poravnana, v ceno so vključena dela v zvezi z izravnavo terena. Izklicna cena za komunalno opremljeno – poravnano zemljišče je 100,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV. V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: kanalizacija, voda, javna razsvetljava, elektrika (3X35 A) in asfaltna cesta. Komunalna oprema bo zagotovljena v roku osem mesecev po podpisu pogodbe pri notarju. V naravi je gradbena parcela že odmerjena in bo identificirana z eno parcelno številko, vendar postopek geodetske odmere še ni končan – geodetska odločba še ni izdana. 2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu ogledano-kupljeno, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali; b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri; c) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv; d) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime oziroma firmo kupca, točen naslov in opis njegove dejavnosti; – ponujeno ceno; – izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – način in rok plačila ter način zavarovanja plačila; – dokazilo o plačani varščini. 3. Pogoji za sodelovanje in postopek prodaje na javnem razpisu Na razpisu lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% od izklicne cene na podračun št. 01264-0100001228, odprt pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do 14. 11. 2007 do 12. ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – ne odpiraj!«. Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz tega razpisa. Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Občine Logatec. Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in drugih obveznosti kupca. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško knjigo, nosi prodajalka. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec ali na tel. 01/759-06-18.

AAA Zlata odličnost