Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 42/07 Ob-28111/07 , Stran 6965
Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Dunajska 22, Ljubljana, objavlja v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB3) javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pod šifro 26 – inšpektor svetnik (m/ž) v Sektorju za šolstvo (št.: 1100-52/2007). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba družboslovne, pedagoške, pravne ali naravoslovne smeri; – sedem let delovnih izkušenj na pedagoškem, svetovalnem, razvojno-raziskovalnem ali upravnem področju vzgoje in izobraževanja; – strokovni izpit za inšpektorja; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Izjemoma se za inšpektorja ob sklenitvi delovnega razmerja lahko imenuje oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti najkasneje v enem letu od dneva imenovanja za inšpektorja. Okvirna vsebina dela: – opravljanje najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva; – vodenje postopkov in izrekanje ukrepov na področju najzahtevnejših nalog inšpekcijskega nadzorstva v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in drugimi predpisi; – priprava potrebnih instrumentarijev za opravljanje specializiranih nadzornih in drugih nalog na delovnem področju; – samostojno oblikovanje poročil s področja inšpekcijskega nadzorstva na posameznih področjih dela; – oblikovanje predlogov ključnih sistemskih rešitev in sodelovanje pri pripravi predpisov in drugih najzahtevnejših gradiv. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (iz izjave nanj bo razvidno, koliko časa in kje je kandidat pridobival izkušnje na pedagoškem, svetovalnem, razvojno-raziskovalnem ali upravnem področju), 3. izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja (če ga ima), 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. izjavo, kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Inšpektoratu RS za šolstvo in šport pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence in podatkov iz uradnih evidenc drugih organov, za potrebe tega natečajnega postopka na podlagi 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Delovno mesto inšpektor svetnik je uradniško delovno mesto. Javni(a) uslužbenec(ka) bo na tem delovnem mestu naloge opravljal(a) v nazivu inšpektor – svetnik. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Inšpektorata RS za šolstvo in šport, Dunajska 22, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto inšpektor – svetnik, št. 1100-52/2007«, na naslov: Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Dunajska 22, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi javnega natečaja. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: inspektorat-solstvo.mszs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na tel. 01/474-48-45, Vasilija Čerin. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost